Home Appunti - Bilješke Poimanje dvojezičnosti Sveučilišta “Jurja Dobrile” u Puli
Poimanje dvojezičnosti Sveučilišta “Jurja Dobrile” u Puli PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Venerdì 13 Luglio 2007 00:00

Senat Sveučilišta “Jurja Dobrile” donio je Statut Sveučilišta. Kako bi shvatili poimanje dvojezičnosti Sveučilišta dovoljno je citirati članak 9. i članak 13. Statuta.

 

Članak 9.

Naziv Sveučilišta glasi: “Sveučilište Jurja Dobrile u Puli”.
Sjedište je Sveučilišta u Puli, Preradovićeva 1/1.
Za poslovanje vezano uz znanstveni i nastavni rad na talijanskom jeziku u okviru Odjela na kojima se izvode studiji na talijanskom jeziku te za javne isprave studenata koji se obrazuju na tome jeziku, Sveučilište se koristi dvojezičnim nazivom koji glasi: “Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Università Juraj Dobrila di Pola”.
Sveučilište se koristi i nazivom na engleskom jeziku: “Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Juraj Dobrila University of Pula”.

Članak 13.

Sveučilište ima grb, pečat, žig i zastavu.
Grb Sveučilišta okrugloga je oblika s crtežom u sredini u obliku spirale. Oko crteža je natpis “SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI”. Spirala je boje starog zlata, slova su sive boje, a podloga je bijele boje.
Sveučilište može rabiti grb Sveučilišta s natpisom na latinskom jeziku “Universitas studiorum Polensis Georgii Dobrila”.
Pečat Sveučilišta okrugloga je ili pravokutnoga oblika. Pečat okrugloga oblika sukladan je grbu Sveučilišta. Promjer je okrugloga pečata 35 mm, a četvrtasti je veličine 70 x 20 mm.
Sastavnice Sveučilišta mogu se koristiti pečatom analognim pečatu Sveučilišta tako da uz naziv Sveučilište Jurja Dobrile u Puli stoji i naziv sastavnice.
Odluku o izradi, broju, obliku i načinu uporabe pečata donosi rektor.
Javne isprave koje izdaje Sveučilište ovjeravaju se pečatom ili žigom koji, osim nativa Sveučilišta, sadrže i natpis “Republika Hrvatska” te grb Republike Hrvatske. Promjer pečata je 38 mm.
Zastava je Sveučilišta __________ boje. Odnos dužine i širine zastave jest 2:1. U sredini se vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, nalazi grb Sveučilišta.
Za javne isprave studenata koji studiraju na talijanskom jeziku upotrebljava se pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske u sredini te uz rub s gornje strane “Republika Hrvatska -  Repubblica di Croazia”, a na donjoj strani “Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Università Juraj Dobrila di Pola”.
Za poslovanje vezano uz znanstveni i nastavni rad na talijanskom jeziku u okviru Odjela na kojima se izvode studiji na talijanskom jeziku koristi se pečatom sukladnim grbu dvojezičnoga sadržaja: “Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Università Juraj Dobrila di Pola”. U jedinoj dvojezičnoj županiji (kako se voli definirati Istarska županija s IDS-ovim političkim predznakom), u dvojezičnom gradu i u javnoj ustanovi koja djeluje na području tog grada i te županije, poimanje dvojezičnosti je vrlo kratko i jasno propisano. Čudi, a možda i ne baš jako puno, to što nitko nema ništa za kazati, reagirati u vezi s time, a tu se prvenstveno misli na predstavnike talijanske nacionalne zajednice u Talijanskoj uniji, u Istarskoj županiji, u Vijeću talijanske nacionalne zajednice Istarske županije, u Gradu Puli, u Vijeću talijanske nacionalne zajednice Grada Pule, u Zajednici Talijana grada Pule, u IDS-u, itd. Naravno nitko od njih neće ništa poduzeti kao što nisu poduzeli baš ništa niti kada se odlučivalo o samom nazivu Sveučilišta za koje možemo samo konstatirati da za jednu javnu laičku ustanovu nije sigurno uobičajen, da je jednoglasno usvojen od strane samo jedne nacionalne komponente u Republici Hrvatskoj i Istarskoj županiji i da sigurno ne predstavlja i nije simbol suživota, tolerancije, multikulturalnosti, višejezičnosti, etničkog i nacionalnog međusobnog uvažavanja i poštivanja, a što su vrijednosti koje tako svesrdno proklamiraju IDS i Talijanska unija a sve više i druge stranke koje djeluju u županiji.
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.