Home Appunti - Bilješke P R I J E D L O G
P R I J E D L O G PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Lunedì 14 Settembre 2009 00:00
Silvano Zilli
ulica – via Mazzini 14
52210 Rovinj - Rovigno


USTAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE
Trg sv. Marka  broj 4.
10000 Zagreb


P R I J E D L O G
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti
Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» broj 94/2009) sa Ustavom Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 41/2001 - pročišćeni tekst i broj 55/2001 - ispravak)
Sukladno odredbi članka 38., stavak 1., Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 49/2002 - pročišćeni tekst), podnosim prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članaka 4. i 5. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» broj 94/2009) sa Ustavom Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 41/2001 - pročišćeni tekst i broj 55/2001 - ispravak).

Obrazloženje

I. Članak 4. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» broj 94/2009) glasi:
(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:
1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,  
2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,
3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.
(2) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(3) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(4) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se primici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(5) U smislu ovoga Zakona primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se i isplaćene mirovine iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.
(6) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke obračunava se i plaća od primitaka iz stavka 2. do 5. ovoga članka prije obustava na plaću i na mirovinu.
(7) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se i isplaćene dividende i udjeli u dobiti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

Navedenim člankom Zakona nisu obuhvaćeni građani koji prihode ostvaruju kroz samostalnu djelatnost (poput odvjetnika, javnih bilježnika, privatnih liječnika, stomatologa, itd.) kao obveznici plaćanja posebnog poreza te se na taj način građane - porezne obveznike diskriminira odnosno dijeli na one koji primanja ostvaruju kroz samostalnu djelatnost i radi toga nisu obavezni plaćati poseban porez (i time ne sudjeluju u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim mogućnostima) i na one koji primanja ne ostvaruju kroz samostalnu djelatnost i radi toga obvezni su plaćati poseban porez.
Smatramo da navedeni članak 4. Zakona nije u suglasnosti sa člankom 14., stavak 2., i člankom 51. Ustava, koje citiramo:  
-članak 14., stavak 2.:  
(2) Svi su pred zakonom jednaki;
-članak 51.:
(1) Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.
(2) Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

II. Članak 5. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» broj 94/2009) glasi:
(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se:
1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca,
2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.
(2) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate plaća po sudskim presudama i isplate mirovina za protekla porezna razdoblja, sukladno poreznim propisima, neovisno o iznosu.

Člankom 5. Zakona narušava se princip stjecanja pravedne plaće za rad različite vrijednosti. Naime, propisanom formulom građanima - poreznim obveznicima čija su primanja od 3.001,00 kune do 6.000,00 kuna vrijednost rada je obezvrijeđena u iznosu od izračunatog posebnog poreza u odnosu na one koji ostvaruju primanja do 3.000,00 kuna.
Konkretni matematički primjeri: osobi koja ostvaruje netto primitak prije oporezivanja u iznosu od 3.001,00 kuna obračunava se poseban porez u iznosu od 60,02 kuna i time osobi ostaje netto primitak u iznosu od 2.940,98 kuna, odnosno kao i osoba koja ostvaruje navedeno primanje i ne podliježe posebnom porezu ali za rad različite/manje vrijednosti; osobi koja ostvaruje netto primitak u iznosu od 6.001,00 kuna obračunava se poseban porez u iznosu od 240,04 kuna i stoga osobi ostaje netto primitak u iznosu od 5.760,96 kuna, a isti će netto primitak ostvariti i osoba čiji je primitak prije obračuna posebnog poreza (od 2%) u iznosu od 5.878,17 kuna, stoga se time izjednačava vrijednost rada osoba čiji je rad različit i trebao bi rezultirati i različitim vrijednostima.

Osim navedenog, članak 5. Zakona određuje porezne stope na način koji građanima - poreznim obveznicima ne jamči jednakost i pravednost, jer se teret poreznog opterećenja ne utvrđuje razmjerno primanjima koja građani - porezni obveznici ostvaruju. Člankom 5. Zakona propisane su samo dvije stope po kojima se obračunava poseban porez, čime se u istu skupinu stavlja građane - porezne obveznike sa mjesečnim primanjima od 6.001,00 kune i građane - porezne obveznike sa mjesečnim netto primanjima od primjerice 60.000,00 kuna ili onih koji ostvaruju milijunske primitke po osnovi dividendi i udjela u dobiti.
Konkretan matematički primjer: osobi koja ostvaruje netto primitak prije oporezivanja u iznosu od 6.0001,00 kuna obračunava se poseban porez u iznosu od 240,04 kuna i stoga osobi ostaje netto primitak u iznosu od 5.760,96 kuna dok će najveći dioničar Adris grupe iz Rovinja ovih dana dobiti 14,49 milijuna kuna po osnovi isplate dividendi i na taj iznos će mu se obračunati ista stopa posebnog poreza (4%). Smatramo da navedeni konkretni slučaj dokazuje da Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke ne počiva na ustavnim načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti na temelju kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima.

Držimo bitnim naglasiti da porez na dohodak razlikuje četiri porezne stope kojima se progresivno oporezuju primanja ovisno o njihovoj visini (od 1.800,01 kuna do 3.600,00 kuna porezna stopa je 15%; od 3.600,01 do 9.000,00 kuna porezna stopa je 25%; od 9.000,01 do 25.200,00 kuna porezna stopa je 35%; od 25.200,01 kuna nadalje porezna je stopa 45%). Nasuprot tome, ovaj Zakon linearno oporezuje sve građane sa mjesečnim netto primanjima iznad 6.000,00 kuna, neovisno o primanjima istih. Takav način oporezivanja nepravedan je prema građanima sa nižim primanjima, te smatramo da se time krši članak 51. Ustava Republike Hrvatske kojeg citiramo:
-članak 51.:
(1) Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.
(2) Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

III. Slijedom navedenoga, predlažem da, sukladno odredbi članka 43. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 49/2002 - pročišćeni tekst), Ustavni sud Republike Hrvatske prihvati prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članaka 4. i 5. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke («Narodne novine» broj 94/2009) sa Ustavom Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 41/2001 - pročišćeni tekst i broj 55/2001 - ispravak), te da donese odgovarajuće rješenje i odluku po tom pitanju.


Podnositelj prijedloga :    ___________
                                   Silvano Zilli                


Rovinj – Rovigno, 15.09.2009.
Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Settembre 2009 14:53
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.