Home Appunti - Bilješke Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2008
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2008 PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Mercoledì 28 Ottobre 2009 00:00

Prenosimo u cjelosti tekst “Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2008.” koji je objavljen na web stranici Hrvatskog sabora.

Republika Hrvatska
Državni ured za reviziju
Klasa: 041-01/09-01/134
Urbroj: 613-02-03-09-5
Zagreb, 5. lipnja 2009.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2008.

Na temelju odredbi članaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 – pročišćeni tekst 177/04), te odredbe članka 17. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine 1/07), obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina (dalje u tekstu: Zastupnik) za 2008.
Revizija je obavljena u razdoblju od 11. ožujka do 5. lipnja 2009.
Postupci revizije su provedeni u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI revizijski standardi (Narodne novine 93/94) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Ciljevi revizije bili su:
-provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja,
-provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz financijsko računovodstveno poslovanje,
-provjeriti pravilnost stjecanja prihoda,
-provjeriti pravilnost izvršenja rashoda odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom Zastupnika, te
-provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija.

I. Osvrt na naloge i preporuke revizije za 2007.
Državni ured za reviziju je obavio reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Zastupnika za 2007., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje.
Revizijom su utvrđene određene nepravilnosti opisane u Izvješću i Zastupniku je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.
Revizijom za 2008. je utvrđeno da je postupljeno prema danim nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju.
Nalozi i preporuke prema kojima je postupljeno:
1. Poslovne knjige za 2008. vođene su prema načelima dvojnog knjigovodstva.
2. Poslovni događaji su evidentirani u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

II. Revizija financijskih izvještaja i poslovanja za 2008.

1. Pravna regulativa
Poslovanje nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina uređuju sljedeći propisi:
-Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata,
-Zakon o političkim strankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01),
-Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04 i 73/08),
-Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07),
-Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine 69/03, 19/07 i 20/09),
-Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08 i 7/09),
-Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (Narodne novine 26/07),
-Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 i 9/09),
-Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55704, 77/04, 153/05, 79/07 i 34/08), te drugi propisi.

2. Uvod
Odredbama članka 19. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te članaka 15. do 18. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, utvrđeno je pravo pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na zastupljenost u Hrvatskom saboru, na način da se pripadnicima nacionalnih manjina koji u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s više od 1,5% stanovnika jamči najmanje jedno, a najviše tri zastupnička mjesta pripadnika te nacionalne manjine. Pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika.
U 2008. i u vrijeme obavljanja revizije (travanj 2009.), Zastupnik je nezavisni zastupnik 6. saziva Hrvatskog sabora, a obnaša zastupnički mandat od 11. siječnja 2008.
Izabran je u XII. izbornoj jedinici, koja čini cjelokupno područje Republike Hrvatske, u kojoj autohtone nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. Obnaša dužnosti predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, član je Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Odbora za međuparlamentarnu suradnju, te zamjenik člana izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Sjedište ureda Zastupnika je u Puli, Carrarina ulica 1 (prostorije Zajednice Talijana - Pula).

3. Računovodstveno poslovanje i planiranje
Zastupnik vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, te Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

3.1. Financijski plan i program rada
‒ Financijski plan
Financijskim planom za 2008., planirani su ukupni prihodi u iznosu 560.000,00 kn i ukupni rashodi u iznosu 410.000,00 kn. Planirani prihodi u iznosu 560.000,00 kn odnose se na prihode iz državnog proračuna. Planirani rashodi u iznosu 410.000,00 kn odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 80.000,00 kn, materijalne rashode u iznosu 310.000,00 kn i druge rashode u iznosu 20.000,00 kn. Materijalni rashodi odnose se na uredski materijal, energiju i usluge, te najamninu u iznosu 80.000,00 kn, službena putovanja u iznosu 80.000,00 kn, uredsku opremu u iznosu 70.000,00 kn, susrete s biračima i reprezentaciju u iznosu 70.000,00 kn i literaturu u iznosu 10.000,00 kn.
‒ Program rada
U Programu rada za 2008. navedeno je da će rad Zastupnika obuhvaćati sljedeće:
-ostvarenje ugovora zaključenog 1996. između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina,
-izmjenu Zakona o izborima zastupnika Hrvatskog sabora, dosljednu primjenu zakonskih odredbi o dvojezičnosti u jedinicama lokalne uprave i samouprave, javnim ustanovama i javnim poduzećima, te tijelima državne i posebno sudbene vlasti u jedinicama lokalne samouprave čiji statuti predviđaju
uporabu talijanskog jezika,
-unaprjeđenje sustava financiranja udruga i institucija talijanske manjine u Republici Hrvatskoj,
-primjenu zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
-oslobađanje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost na donacije Talijanske vlade talijanskoj nacionalnoj manjini i njezinim institucijama, školama i udrugama,
-zaštitu i promoviranje povijesnog, kulturnog, etničkog i jezičnog identiteta područja na kojima prebiva talijanska nacionalna manjina, te
-institucionalno uključenje Talijanske unije i njezinih institucija u programima i projektima prekogranične suradnje.
Program rada za 2008. sadrži opis glavnih aktivnosti i podatke o potrebnim sredstvima za njihovo izvršenje.

3.2. Poslovne knjige
Od 1. siječnja 2008. Zastupnik je obvezan voditi poslovne knjige prema odredbama članaka 5. i 6. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, kojima su propisane obvezne poslovne knjige: dnevnik i glavna knjiga, te knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga materijala i knjiga ulaznih i izlaznih računa. Ustrojene su sljedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Od pomoćnih knjiga vode se evidencije dugotrajne nefinancijske imovine, knjiga blagajne, te knjiga ulaznih računa.
Poslovne knjige za 2008. vođene su prema načelima dvojnog knjigovodstva.

3.3. Financijski izvještaji
Financijski izvještaji za 2008., koje čine bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, te bilješke uz financijske izvještaje dostavljeni su Državnom uredu za reviziju u zakonskom roku.
‒ Bilanca
U bilanci se daje sustavan pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2008. Ukupna vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu u iznosu 354.587,00 kn. Vrijednost imovine odnosi se na komunikacijsku opremu u iznosu 27.385,00 kn, te novac u banci u iznosu 327.202,00 kn. Obveze i vlastiti izvori u iznosu 354.587,00 kn se odnose na obveze za pozajmice u iznosu 25.805,00 kn i vlastite izvore u iznosu 328.782,00 kn.
Tijekom 2008. nabavljena je raznovrsna komunikacijska oprema u iznosu 37.311,00 kn, pojedinačne vrijednosti iznad 2.000,00 kn. Nabava je iskazana na računima imovine, a ispravak vrijednosti je obračunan prema stopi amortizacije od 50,0% godišnje.
‒ Izvještaj o prihodima i rashodima
Ukupni prihodi za 2008. ostvareni su u iznosu 344.669,00 kn. Odnose se na prihode iz državnog proračuna u iznosu 343.775,00 kn i prihode od financijske imovine (kamata) u iznosu 894,00 kn.
Ukupni rashodi za 2008. izvršeni su u iznosu 196.163,00 kn, a odnose se na materijalne rashode u iznosu 184.325,00 kn, rashode za amortizaciju u iznosu 9.926,00 kn i financijske rashode u iznosu 1.912,00 kn.
‒ Rezultat poslovanja
Ukupni prihodi za 2008. su ostvareni u iznosu 344.669,00 kn, ukupni rashodi su izvršeni u iznosu 196.163,00 kn, te je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu 148.506,00 kn.
‒ Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješke uz financijske izvještaje sadrže detaljniju razradu i dopunu podataka iz bilance i izvještaja o prihodima i rashodima, uz analizu pojedinih pozicija iskazanih u bruto bilanci.
Prema odredbama članka 19., u vezi s člankom 26. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, nezavisni zastupnici nacionalnih manjina dužni su javno prikazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tijekom protekle kalendarske godine, te objaviti završni račun i financijske izvještaje na web stranici. Završni račun i financijski izvještaji su dokumenti u kojima se podrobno navode izvori prihoda, podaci o fizičkim i pravnim osobama koje su dale dobrovoljne priloge (donacije), te podaci o namjeni, odnosno aktivnostima za koje su sredstva utrošena.
Zastupnik je objavio bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2008. na web stranici (www.unione-italiana.hr).

3.4. Popis imovine i obveza
Popis imovine i obveza propisan je odredbama članaka 13., 14. i 15. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Mora se obaviti na koncu svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.
Zastupnik je dostavio pregled imovine i obveza nabavljene tijekom 2007. i 2008. U pregledu je navedeno da se nabavljena imovina nalazi u uredu Zastupnika u Puli.

3.5. Potraživanja i obveze
U bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. iskazane su obveze u iznosu 25.805,00 kn. Odnose se na obveze prema Zastupniku za dane pozajmice za plaćanje gotovinskih računa u iznosu 26.732,00 kn i preplatu obveze prema dobavljačima u iznosu 927,00 kn. Koncem 2008.Zastupnik nije imao potraživanja.

4. Novčana sredstva
Zastupnik je do konca travnja 2008. novčano poslovanje obavljao putem jednog kunskog računa, a od svibnja 2008. putem drugog kunskog računa otvorenog u poslovnoj banci. Novčana sredstva iskazana u bilanci u iznosu 327.202,00 kn odnose se na stanje novca u banci koncem 2008., koje odgovara stanju iskazanom na izvodu poslovne banke.
Tijekom 2008. vođena je knjiga blagajne. Prema blagajničkom izvještaju od 31. prosinca 2008., Zastupnik nije imao novčanih sredstava u blagajni. Isplate gotovine obavljane su na temelju ovjerene dokumentacije, a odnose se najvećim dijelom na reprezentaciju, obračunane putne troškove i taksi usluge.

5. Prihodi
Prihodi za 2008. su planirani u iznosu 560.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 344.669,00 kn. Odnose se na prihode iz državnog proračuna u iznosu 343.775,00 kn i prihode od financijske imovine (kamata) u iznosu 894,00 kn.
U tablici broj 1 daju se podaci o planiranim i ostvarenim prihodima za 2008.

Tablica broj 1

 

Planirani i ostvareni prihodi za 2008. u kn

Redni broj Vrsta prihoda Planirano  Ostvareno Ostvarenje u %  Udjel u %
 1. Prihodi iz državnog proračuna 560.000,00 343.775,00 61,4  99,7
 2. Prihodi od financijske imovine - 894,00 - 0,3
  Ukupno 560.000,00 344.669,00 61,5 100,0

Nezavisni zastupnici nacionalnih manjina imaju pravo na redovno financiranje, u skladu s odredbama članaka 7. do 13. Zakona o financiraju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, kojima je propisano da se u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu osiguravaju sredstva za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i kandidata u visini 0,056% sredstava tekućih rashoda proračuna iz prethodne godine.
Sredstva se raspoređuju nezavisnim zastupnicima nacionalnih manjina. Prema istim kriterijima raspoređuju se i sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz državnog proračuna za svaku godinu, kojom utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru. Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola, nezavisnim zastupnicima i kandidatima pripada i pravo na naknadu u visini 10,0% iznosa predviđenog po svakom zastupniku.
Sredstva za redovno godišnje financiranje doznačena su u skladu s Odlukom Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2008. Odobreno je 343.775,00 kn i tromjesečno raspoređeno tijekom 2008. na račun redovnog poslovanja Zastupnika.
Prihodi od financijske imovine u iznosu 894,00 kn odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

6. Rashodi
Rashodi za 2008. su planirani u iznosu 410.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 196.163,00 kn. Odnose se na materijalne rashode u iznosu 184.325,00 kn, rashode za amortizaciju u iznosu 9.926,00 kn i financijske rashode u iznosu 1.912,00 kn.
U tablici broj 2 daju se podaci o planiranim i izvršenim rashodima za 2008.

Tablica broj 2
Planirani i izvršeni rashodi za 2008. u kn

 

Redni broj Vrsta prihoda Planirano  Ostvareno Ostvarenje u %  Udjel u %
 1. Rashoidi za zaposlene 80.000,00 - -   -
 2. Materijalni rashodi 310.000,00184.325,00,00 59,5 94,0
 3. Rashodi za amortizaciju -9.926,00  - 5,0
 4. Financijski rashodi - 1.912,00 - 1,0
 5. Drugi rashodi 20.000,00 - - 
  Ukupno 410.000,00196.163,00 47,8 100,0

 

6.1. Materijalni rashodi
Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu 184.325,00 kn. Odnose se na rashode za usluge u iznosu 99.924,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu 39.389,00 kn, naknade troškova zaposlenima u iznosu 14.527,00 kn i druge nespomenute rashode poslovanja u iznosu 30.485,00 kn.
‒ Rashodi za usluge
Rashodi za usluge izvršeni u iznosu 99.924,00 kn odnose se na usluge telekomunikacija, pošte i prijevoza u iznosu 37.704,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu 54.655,00 kn, te zakupnine u iznosu 7.565,00 kn.
Rashodi za usluge telekomunikacija, pošte i prijevoza izvršeni u iznosu 37.704,00 kn, odnose se na naknade za usluge mobilnih uređaja, interneta i drugih telekomunikacijskih usluga nabavljene od tri dobavljača telekomunikacijskih usluga. Usluge prijevoza odnose se na taksi usluge obavljene tijekom godine, za obavljanje aktivnosti predviđenih Programom rada za 2008.
Rashodi za intelektualne i osobne usluge izvršeni su u iznosu 54.655,00 kn. Odnose se na rashode prema ugovorima o djelu u iznosu 45.925,00 kn i knjigovodstvene usluge u iznosu 8.730,00 kn.
Rashodi za usluge prema ugovorima o djelu u iznosu 45.925,00 kn odnose se na naknade putem ugovora o djelu, za jednu fizičku osobu u iznosu 2.500,00 kn neto, te isplaćene poreze i doprinose. Tijekom 2008. zaključena su četiri ugovora za obavljanje administrativnih i drugih poslova u uredu Zastupnika. Ugovoreno je obavljanje nadzora nad obavljenim poslom, te osiguranje podataka o izvršenju obveza. Ugovorom nije predviđeno sastavljanje izvještaja o obavljenom poslu.
Rashodi za knjigovodstvene usluge izvršeni su u iznosu 8.730,00 kn. Za obavljanje navedenih usluga s jednim društvom je zaključen ugovor početkom 2007. Ugovorena cijena iznosila je 500,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost, uz mogućnost promjene ovisno o povećanju ili smanjenju obujma i vrste poslova. Isplate su obavljane na temelju računa za usluge u iznosu 1.800,00 kn, odnosno 1.500,00 kn za pojedine mjesece tijekom 2008. Računi na temelju kojih su evidentirani rashodi, ovjereni su da su usluge stvarno obavljane.
Rashodi za zakupnine izvršeni u iznosu 7.565,00 kn odnose se na plaćanje zakupnine za poslovni prostor, površine 16 m2 , koji Zastupnik koristi kao uredski prostor.
Za usluge zakupa poslovnog prostora u lipnju 2007. zaključen je ugovor. Ugovoren je zakup na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine od zaključivanja ugovora i mogućnost produženja zakupa. Ugovorena mjesečna zakupnina iznosila je 110 EUR (u iznos su uključeni porez na dodanu vrijednost i režijski troškovi). Usluge zakupa su nabavljene i plaćene u skladu s odredbama ugovora.
‒ Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za materijal i energiju izvršeni u iznosu 39.389,00 kn odnose se na nabavu uredskog materijala u iznosu 5.505,00 kn i sitnog inventara u iznosu 33.884,00 kn. U okviru rashoda za sitni inventar evidentiran je otpis sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 2.000,00 kn, nabavljenog tijekom 2008.
‒ Naknade troškova zaposlenima
Naknade troškova zaposlenima izvršene u iznosu 14.527,00 kn odnose se na rashode za službena putovanja Zastupnika. Vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 11.121,00 kn odnose se na dnevnice, prijevoz i smještaj na službenom putovanju u inozemstvu. Dnevnice su obračunane u skladu s propisima, a putni nalog je ovjeren i sadrži izvještaj o obavljenom službenom putu.
‒ Drugi nespomenuti rashodi poslovanja
Drugi nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu 30.485,00 kn odnose se na rashode za reprezentaciju. Rashodi su evidentirani na temelju potpisanih računa dobavljača, a uz račune plaćene gotovim novcem priložene su potpisane isplatnice.

6.2. Rashodi za amortizaciju
Rashodi za amortizaciju izvršeni su u iznosu 9.926,00 kn. Odnose se na amortizaciju imovine nabavljene u 2008. Obračun amortizacije obavljen je u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

6.3. Financijski rashodi
Financijski rashodi izvršeni u iznosu 1.912,00 kn odnose se naknade za usluge platnog prometa obavljene tijekom 2008.

7. Nalaz
Nezavisni zastupnici nacionalnih manjina bili su obvezni za 2008. voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, te Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Zastupnik vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje, u skladu s navedenim propisima. Poslovanje je obavljano u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2008. Prema izvještaju o prihodima i rashodima za 2008., ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 344.669,00 kn, izvršeni ukupni rashodi u iznosu 196.163,00 kn, te je iskazan višak prihoda u iznosu 148.506,00 kn.
Postupcima revizije nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja i pravilnost poslovanja.
Zastupnik prihvaća sve navode u Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja za 2008.

III. Mišljenje
U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina (dalje u tekstu: Zastupnik) za 2008., o čemu je izraženo bezuvjetno mišljenje.
Postupci revizije su provedeni u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Financijski izvještaji Zastupnika za 2008. u svim značajnim aspektima iskazuju objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine, a sastavljeni su u skladu s propisima koji određuju računovodstvo neprofitnih organizacija. Poslovanje je obavljeno u skladu s propisima koji određuju nadležnost Zastupnika.
Zastupnik je donio Program rada i financijski plan za 2008. Planirani su ukupni prihodi u iznosu 560.000,00 kn, te ukupni rashodi u iznosu 410.000,00 kn. Prema izvještaju o prihodima i rashodima za 2008., ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 344.669,00 kn, izvršeni ukupni rashodi u iznosu 196.163,00 kn i iskazan višak prihoda u iznosu 148.506,00 kn. Ostvareni prihodi korišteni su za financiranje aktivnosti vezanih uz ostvarenje ugovora zaključenog 1996. između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, unaprjeđenje sustava financiranja udruga i institucija talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, zaštitu i promidžbu povijesnog, kulturnog, etničkog i jezičnog identiteta područja na kojima prebiva talijanska nacionalna manjina, institucionalno uključenje Talijanske unije i njezinih institucija u programima i projektima prekogranične suradnje, te druge aktivnosti u skladu s Programom rada za 2008.
Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koje bi utjecale na izražavanje druge vrste mišljenja.

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2009 17:47
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.