Home Appunti - Bilješke Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o prosvjetnoj inspekciji
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o prosvjetnoj inspekciji PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Domenica 19 Giugno 2011 07:04
USTAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE
Trg sv. Marka br. 4.,
Varšavska br. 3.
10000 Zagreb
fax. 01-4551-055P R I J E D L O G
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011., u prilogu) sa Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 14.10.1997.), koji sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85. od 09.07.2010. – pročišćeni tekst) čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske a po pravnoj je snazi iznad zakona, sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. - odluka Ustavnog suda i broj 80. od 28.06.2010.) i sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak) 
Sukladno odredbi članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 49. od 03.05.2002. - pročišćeni tekst), podnosim prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članka 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011., u prilogu) sa člankom 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 14.10.1997.), koji sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85. od 09.07.2010. – pročišćeni tekst) čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske a po pravnoj je snazi iznad zakona, sa člancima 3. (stavak 1.), 4. (stavak 6.) i 41. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. - odluka Ustavnog suda i broj 80. od 28.06.2010.) i sa člankom 13. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak).

Članak 141. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85. od 09.07.2010. - pročišćeni tekst) glasi:

Članak 141.
Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

Članak 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (potpisan u Zagrebu 5. studenoga 1996. godine, potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, “Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 14.10.1997., te koji je stupio na snagu 8. srpnja 1998., Objava o stupanju na snagu Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, “Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 31.07.1998.) glasi:

Članak 2.
Republika Hrvatska obvezuje se jamčiti poštovanje prava talijanske manjine stečenih na temelju međunarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka države prednice na području Republike Hrvatske, kao i poštovanje novih prava talijanske manjine sadržanih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske. 

Članci 3. (stavak 1.), 4. (stavci 3 i 6.) i 41. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. - odluka Ustavnog suda i broj 80. od 28.06.2010.) glase:

Članak 3.
(1) Prava i slobode osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu: pripadnici nacionalne manjine), kao temeljna ljudska prava i slobode, nedjeljiv su dio demokratskog sustava Republike Hrvatske i uživaju potrebnu potporu i zaštitu, uključujući pozitivne mjere u korist nacionalnih manjina.

Članak 4.
... (omissis) ...
(3) Prava i slobode propisane ovim Ustavnim zakonom i prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina propisana posebnim zakonima, nacionalne manjine i njihovi pripadnici ostvaruju na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom i posebnim zakonima.
... (omissis) ...
(6) Ovim Ustavnim zakonom ili posebnim zakonom je moguće ostvarivanje određenih prava i sloboda utvrditi ovisno o brojčanoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području, stečenim pravima i međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvat-ske.

Članak 41.
Ovim se Ustavnim zakonom ne mijenjaju niti ukidaju prava nacionalnih manjina utvrđena međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87. od 25.07.2008., broj 86. od 18.07.2009., broj 92. od 24.07.2010. i broj 105. od 06.09.2010. – ispravak) glasi:

Članak 7.
Osnovno i srednje obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, ostvaruje se prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te odredbama ovog Zakona i drugih propisa.

Članak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak) glasi:

Članak 13.
Ministarstvo prosvjete i športa dužno je za obavljanje poslova iz svojega djelokruga za školsku ustanovu s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine osigurati potreban broj savjetnika i školskih nadzornika iz reda pojedine nacionalne manjine, odnosno iz reda osoba koje potpuno vladaju jezikom i pismom nacionalne manjine

Članak 7., stavak 3., Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 50. od 21.07.1995. i broj 73. od 14.07.1997.), koji prestaje važiti danom stupanja na snagu Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011.), glasi:

Članak 7.
... (omissis) ...
(3) Za nadzor nad ustanovama koje obavljaju odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Ministarstvo osigurava potreban broj inspektora njihove nacionalne pripadnosti. Iznimno, nadzor se može povjeriti i inspektoru koji nije pripadnik etničke i nacionalne zajednice ili manjine ako on potpuno vlada jezikom i pismom na kojemu se obavlja odgoj i obrazovanje.

Članak 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011.), koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave, glasi:

Članak 8.
Nadzor nad ustanovom koja obavlja odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine povjerava se prosvjetnom inspektoru, odnosno višem prosvjetnom inspektoru koji vlada jezikom i pismom na kojem se obavlja odgoj i obrazovanje, ako je to potrebno s obzirom na predmet nadzora.

Smatram da članak 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011.) predstavlja kršenje stečenog prava, propisanog člankom 7., stavkom 3., prethodnog Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 50. od 21.07.1995. i broj 73. od 14.07.1997.), te da je suprotan članku 13. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak), a koji je organski zakon. 


Obrazloženje
 
Člankom 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (koji je potpisan u Zagrebu 5. studenoga 1996. godine, koji je potvrđen i stupio na snagu 8. srpnja 1998., te koji sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske a po pravnoj je snazi iznad zakona), Republika Hrvatska obvezuje se jamčiti poštovanje prava talijanske manjine stečenih na temelju međunarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka države prednice na području Republike Hrvatske, kao i poštovanje novih prava talijanske manjine sadržanih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske. 
Člancima 3. (stavak 1.), 4. (stavak 6.) i 41. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisuje se: da pava i slobode osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama, kao temeljna ljudska prava i slobode, nedjeljiv su dio demokratskog sustava Republike Hrvatske i uživaju potrebnu potporu i zaštitu, uključujući pozitivne mjere u korist nacionalnih manjina; da Ustavnim zakonom ili posebnim zakonom je moguće ostvarivanje određenih prava i sloboda utvrditi ovisno o brojčanoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području, stečenim pravima i međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvat¬ske; te da se Ustavnim zakonom ne mijenjaju niti ukidaju prava nacionalnih manjina utvrđena međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Članak 7., stavak 3., Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 50. od 21.07.1995. i broj 73. od 14.07.1997.), koji prestaje važiti danom stupanja na snagu Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011.), propisuje da za nadzor nad ustanovama koje obavljaju odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Ministarstvo osigurava potreban broj inspektora njihove nacionalne pripadnosti, te da iznimno, nadzor se može povjeriti i inspektoru koji nije pripadnik etničke i nacionalne zajednice ili manjine ako on potpuno vlada jezikom i pismom na kojemu se obavlja odgoj i obrazovanje. Navedena odredba je u skladu sa člankom 13. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji propisuje da je Ministarstvo prosvjete i športa dužno za obavljanje poslova iz svojega djelokruga za školsku ustanovu s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine osigurati potreban broj savjetnika i školskih nadzornika iz reda pojedine nacionalne manjine, odnosno iz reda osoba koje potpuno vladaju jezikom i pismom nacionalne manjine. 
Članak 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011.), koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave, propisuje da nadzor nad ustanovom koja obavlja odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine povjerava se prosvjetnom inspektoru, odnosno višem prosvjetnom inspektoru koji vlada jezikom i pismom na kojem se obavlja odgoj i obrazovanje, ako je to potrebno s obzirom na predmet nadzora. Navedena je odredba suprotna odredbi koja je prethodno bila na snazi (članak 7., stavak 3., Zakona o prosvjetnoj inspekciji, “Narodne novine” broj 50. od 21.07.1995. i broj 73. od 14.07.1997.), te predstavlja kršenje stečenog prava talijanske nacionalne zajednice, a Republika Hrvatska se obvezala jamčiti stečena prava Ugovorom između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina.
Navedenim isključenjem obveze Ministarstva da osigura potreban broj prosvjetnih inspektora pripadnika nacionalnih manjina otežava se ostvarivanje i ograničavaju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina propisane Ustavom, Ustavnim zakonom o pravima manjina i Zakonom  o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Slijedom navedenoga, predlažem da, sukladno odredbi stavka 1. članka 43. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 49. od 03.05.2002. - pročišćeni tekst), Ustavni sud Republike Hrvatske prihvati prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članka 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011., u prilogu) sa člankom 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 14.10.1997.), koji sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85. od 09.07.2010. – pročišćeni tekst) čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske a po pravnoj je snazi iznad zakona, sa člancima 3. (stavak 1.), 4. (stavak 6.) i 41. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. - odluka Ustavnog suda i broj 80. od 28.06.2010.) i sa člankom 13. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak), te da donese odgovarajuće rješenje i odluku po tom pitanju.
S poštovanjem – con stima,
 
__________
Silvano Zilli

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Giugno 2011 07:11
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.