Home Appunti - Bilješke Odgovor Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na podnesak grupe «Baluota» iz Rovinja
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na podnesak grupe «Baluota» iz Rovinja PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Venerdì 16 Maggio 2008 00:00

Iz današnjeg izdanja «Glasa Istre», iz članka naslovljenog «Moderni hotel ipak ne u srcu povijesne jezgre: završen inspekcijski nadzor o DPU-u zone hotela Rovinj», želimo istaknuti slijedeće kratke navode, koje citiramo :
-«Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je nakon osam mjeseci razmatranja odgovorila na podnesak grupe Baluota, koja je zatražila nadzor nad Generalnim urbanističkim planom i provedbom javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja zone hotela Rovinj»;

-Uprava za inspekcijske poslove «zaključila je da će od Grada Rovinja zatražiti provedbu postupka izmjene Generalnog urbanističkog plana kako bi se uskladio sa zakonom i iz njega izbacila odredba o mogućnosti izdvojenih pravila građenja za povijesnu jezgru, što je izričito napisano za zonu hotela Rovinj»; te da
-«inspekcija navodi i da su izrađivači plana iz riječkog arhitektonskog biroa Randić-Turato uvrstili i konzervatorsku podlogu, ali da se ona odnosi na područje izvan obuhvata hotela Rovinj, pa će od Grada zatražiti dopunu provođenja konzervatorskih smjernica».
U biti, Generalni urbanistički plan grada Rovinja treba uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, što neminovno znači da nakon toga i Detaljni plan uređenja zone hotela «Rovinj» treba uskladiti sa Generalnim urbanističkim planom koji je doživio usklađenje sa Zakonom te uz navedeno izvršiti dopunu provođenja konzervatorskih smjernica osobito za hotel «Rovinj».
Odgovor na pitanje hoće li navedene radnje uzrokovati korjenite izmjene spornog idejnog rješenja hotela «Rovinj» (kao što tvrde i očekuju u udruzi «Baluota») ili će rezultirati samo kozmetičkim izmjenama (kao što već tvrde u Gradu) imati ćemo prilike uvidjeti u skoroj budućnosti; ishod će u svakom slučaju doprinijeti da građani steknu svoje mišljenje prvenstveno o aktualnoj gradskoj vlasti o kojoj ovisi slijedeći potez ali i  politička i stručna odgovornost koja slijedi.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva objavljujemo u cijelosti na kraju ovog osvrta kako bi svi zainteresirani mogli imati uvid u tekst i naravno iz istog steći i donijeti svoje osobne zaključke.
Ovom prilikom, smatramo dostatnim citirati zadnji pasus iz našeg osvrta, objavljenog 29. kolovoza 2007. na ovim web-stranicama sa naslovom «Zajednica Talijana Rovinj kao nekadašnje Cirkolo. Gradska vlast (ne)promišljeno griješi», a koji glasi: «Evidentno je svakom “običnom” građaninu da je u posljednjih nekoliko mjeseci IDS-ova gradska vlast  učinila nekoliko grešaka, među kojima valja istaći donošenje prijedloga DPU-a hotela Rovinj, dodjela priznanja grada bivšem predstojniku Ureda za obranu i poklanjanje batane, izgrađene tijekom ljeta, gradu Gospiću. Prema mom osobnom mišljenju, na koje imam pravo kao i svaki “običan” građanin ovoga grada, navedene odluke su rezultat “mudre neobrazovane politike” osoba koje su ih predložile, podržale i prihvatile ili ”kompromisne i oportunističke politike” koja do sada nije krasila IDS i njegove političke aktivnosti, jer se radi o odlukama koje ne odražavaju IDS-ove vrijednosti, proklamirane i upisane u stranačkim dokumentima».

Tekst odgovora Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na podnesak grupe «Baluota» iz Rovinja :


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/3782444     Fax: 01/3772822

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Klasa: 362-02/07-07/48
Ur. broj: 531-07-08-10
Zagreb, 2. svibnja 2008.

 

gđa. Ivana Venier
Španjolskih boraca 15
52210 Rovinj

 

Predmet:         grupa «Baluota» iz Rovinja, prijedlog za provođenje inspekcijskog nadzora nad GUP-om Rovinja i provođenjem javne rasprave o Prijedlogu DPU-a zone «Hotel Rovinj»
- obavijest u svezi podneska

U Upravi za inspekcijske poslove ovog Ministarstva zaprimljen je Vaš podnesak, kojim ste uime grupe «Baluota» iz Rovinja predložili provođenje inspekcijskog nadzora nad Odlukom o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Rovinja («Službeni glasnik» broj 7a/06, u daljnjem tekstu: GUP) i provođenjem javne rasprave o Prijedlogu detaljnog plana uređenja zone «Hotel Rovinj», u daljnjem tekstu: Prijedlog DPU. Ocijenjeno je naime o nezakonitostima tih prostornih planova, koje mogu utjecati na devastaciju starogradske jezgre Rovinja i traženo je da se do okončanja inspekcijskog nadzora obustavi postupak donošenja DPU-a.
U svezi ocjene o nezakonitostima GUP-a navodi se o protivnosti odredbe članka 156. GUP-a članku 57. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», br. 69/99, 151/03 i 157/03, u daljnjem tekstu: ZZOKD), jer da se tom odredbom starogradska jezgra Rovinja dijeli na dva dijela, odnosno određuje za dio jezgre donošenje Urbanističkog plana uređenja, u daljnjem tekstu: UPU i za drugi dio jezgre DPU-a, a da je tim Zakonom radi zaštite i očuvanja kulturno-povijesne cjeline određeno donošenje UPU-a i da je starogradska jezgra Rovinja u cjelini određena povijesnom graditeljskom cjelinom i registrirana kao spomenik kulture.
Također se cijeni i o protivnosti odredbi članka 30. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94, 68/98, 61/00 i 100/04, u daljnjem tekstu: ZPU) zbog međusobne neusklađenosti odredbe članka 114. GUP-a i odredbe članka 211. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Rovinja («Službeni glasnik» broj 9a/05, u daljnjem tekstu: PPUG), kojom se određuje mogućnost izdvojenih pravila gradnje građevine hotela «Rovinj» od propisanih tim planom za zonu u kojoj se nalazi hotel, uz uvjet provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za tu građevinu i kontaktnu zonu, dok se odredbom članka 211. određuje cjelovitost gradske jezgre Rovinja, u kojoj se ne preporuča izmjena strukture i tipologije postojećih objekata, a planski dokumenti niže razine trebaju u najvećoj mogućoj mjeri zadržati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja i izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama, na načelima tipološke rekonstrukcije.
U svezi ocjene o nezakonitosti Prijedloga DPU-a navodi se da je predočen na javni uvid nepotpuni Prijedlog DPU-a, koji nije sadržavao provedbene odredbe za dva najznačajnija poglavlja određena Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine», br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04, u daljnjem tekstu: Pravilnik) : Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina i Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, kao i da za ukupno područje povijesne jezgre nedostaje konzervatorska podloga, koja je neophodna za donošenje bilo kojeg dokumenta prostornog uređenja za to područje.
Za prijedlog rješenja hotela «Rovinj», koji je određen u Prijedlogu DPU-a, cijeni se da nije u skladu s odredbom članka 4. točka 10. GUP-a, kojom je određeno da je kulturno-povijesna cjelina od posebnog značaja za grad te da je tim planom utvrđen cilj za pokretanje postupka uvrštenja te cjeline u Listu svjetske baštine.
U svezi tih navoda podneska nadzorom urbanističke inspekcije, koji je proveden u skladu s člankom 283. i člankom 291. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđeno je sljedeće:
U ZPU-u, koji je prestao važiti 1. listopada 2007. godine, određeno je u članku 26. b. stavka 1. donošenje UPU-a za naselja, odnosno dijelove naselja, koja su registrirana kao povijesne urbanističke cjeline, dok odredbom članka 75. stavka 2. Zakona kojom se propisuju slučajevi obveznog donošenja UPU-a, takva obaveza nije propisana. Osim toga tim je Zakonom u smislu odredbi članka 58. stavka 3. i odredbe članka 127. određeno da se prostornim planom šireg područja mogu odrediti i drugi slučajevi kada je obvezna izrada i donošenje prostonih planova užih područja. U ZZOKD-u je određeno da se za kulturno-povijesne cjeline donosi UPU sukladno propisima o prostornom uređenju i tom zakonu, zbog čega nije osnovana tvrdnja podnositelja da je protivno Zakonu određivanje prostornim planom šireg područja, odnosno GUP-om u predmetnom slučaju, obveze izrade dvije vrste provedbenog dokumenta prostornog uređenja za područje registrirane kulturno-povijesne cjeline.
Pri tome se navodi i da je zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara u povijesnoj graditeljskoj cjelini Rovinja određena tekstualnim i grafičkim prikazima GUP-a i to : u t. 3.2.12. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina, tekstualnog dijela elaborata GUP-a, poglavlju 9.2. Mjere zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Odredbi za provođenje GUP-a, te u kartografskom prikazu 4. GUP-a: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 4.1. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera zaštite, kao i da je na Konačni prijedlog GUP-a Rovinja, uključivo i odredbu članka 156. izdana na temelju članka 56. stavka 3. ZZOKD-a suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, u daljnjem tekstu: nadležno tijelo kulture, klasa: 612-08/03-02/28, urbroj: 532-04-11/2-06-09 od 19. listopada 2006. godine.
U vezi tvrdnje iz podneska o neusklađenosti odredbe članka 114. GUP-a s odredbom članka 211. PPUG-a, valja istaknuti da je u dijelu odredbe članka 114. stavak 4., kojim je određeno da su iznimno za građevinu hotela «Rovinj», moguća pravila građenja izdvojena od propisanih za ovu zonu u suštini određena mogućnost odstupanja od odredbi GUP-a, a koja mogućnost nije dopuštena u ZPU-u.
Pritom se ukazuje da se odredbom članka 211. stavka 2. PPUG-a izrijekom preporučuje, dakle usmjerava odnos prema izmjeni strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalnog povezivanja u veće prostorne sklopove, dok je istom odredbom u stavku 3. odrešeno da se planskim dokumentima niže razine treba u najvećoj mogućoj mjeri, odnosno ne bezuvjetno zadržati i revitalizirati matrica povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije koje će se propisati posebnim smjernicama prilikom izrade detaljnih urbanističkih planova. Navedeno znači da se u PPUG-u daju usmjerenja u vezi izmjene strukture i tipologije postojećih objekata te izgradnje u neizgrađenim dijelovima jezgre, dok se u članku 114. GUP-a ne određuje mogućnost izgradnje novih građevina, osim iznimno zamjenskih u postojećim gabaritima i uz ostale navedene uvjete (podstavak 5.), kao što je određeno i da se postojeći gabariti mogu mijenjati ako je to utvrđeno konzervatorskim smjernicama (podstavak 14.).
Pritom uvjet provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja nije protivan odredbama ZPU-a, jer se time podrazumijeva način na koji će nositelj izrade prostornog plana odrediti koncepcijske i druge elemente kao podlogu za izradu detaljnog plana uređenja. U skladu s navedenim urbanistička inspekcija zatražit će od Grada Rovinja provedbu postupka izmjene GUP-a grada Rovinja u smislu odredbe članka 60. stavka 6. Zakona, izmjenom stavka 4. članka 114. prvenstveno brisanjem riječi «moguća su pravila građenja izdvojena od propisanih za ovu zonu uz uvjet».
U Prijedlogu DPU-a, koji je bio predočen javnom uvidu od 27. srpnja do 27. kolovoza 2007. godine, nisu bile sadržane Odredbe za provođenje iz članka 14. poglavlje II. toč. 5. i toč. 7. Pravilnika u vezi uvjeta uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina i mjerama zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, s time se o tim mjerama i uvjetima navodi u tekstualnom dijelu Prijedloga DPU-a, točka 2.4.1. Uvjeti i način gradnje i točka 2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti (str. 35-40). Na temelju primjedbi i prijedloga u javnoj raspravi u Konačni prijedlog DPU-a su uključene provedbene odredbe o uvjetima uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina te mjerama zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti te je na takav Konačni prijedlog DPU-a izdana suglasnost nadležnog tijela kulture, klasa: 612-08/07-10/4010, urbroj: 532-04-11/2-07-09 od 26. studenog 2007. godine.
Obzirom na navedeno budući da urbanistički inspektor nije Zakonom ovlašten narediti mjeru ponavljanja javne rasprave u slučajevima kada takva mjera izričito ne proizlazi iz utvrđene povrede propisanog postupka javne rasprave, cijeni se da Grad Rovinj, odnosno nositelj izrade DPU-a, osim mjera koje su naređene inspekcijskim rješenjem, može ako to ocijeni potrebnim odlučiti da će se postupak javne rasprave ponoviti.
Navod podneska da je zbog izrade DPU-a trebalo utvrditi konzervatorsku podlogu za ukupno područje povijesne graditeljske cjeline, nije utemeljen na odredbi članka 56. stavka 2. ZZOKD-a, kojom je određeno da kada nadležno tijelo nije utvrdilo konzervatorsku podlogu, dužno je na zahtjev donositelja dokumenta prostornog uređenja utvrditi sustav mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana. Pritom valja napomenuti da je nadležno tijelo kulture radi provedbe javnog natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela «Rovinj» u Rovinju utvrdilo konzervatorsku podlogu klasa: 612-08/04-01/348, urbroj: 532-10-7/1-04-02 od 23. studenog 2004. godine. Nadležno tijelo kulture je i dopisom klasa: 612-08/07-10/4010, urbroj: 532-04-11/2-07-05 od 27. rujna 2007. godine dalo mišljenje o prihvatljivosti za izradu DPU-a dostavljene mu konzervatorske podloge izrađene po tvrtki «Randić-Turato arhitektonski biro» d.o.o. iz Rijeke, a koja se odnosi na područje obuhvata DPU-a u pravilu izvan građevne čestice hotela «Rovinj». Činjenica je međutim da se sustav mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara izrijekom ne određuje cjelovito za obuhvat DPU-a prema dokumenatciji koja je dostavljena ovom Ministarstvu u svrhu provođenja inspekcijskog nadzora, zbog čega će urbanistička inspekcija zatražiti od Grada Rovinja dopunu u primjerenom roku odredbi za provođenje konzervatorskim smjernicama, osobito za hotel «Rovinj», koje proizlaze iz odobrene dokumentacije po nadležnom tijelu kulture.
Slijedom navedenog nije osnovana ocjena iz podneska da prijedlog rješenja hotela «Rovinj» nije u skladu s odredbom 4. točka 10. GUP-a, kojom je određeno da je kulturno-povijesna cjelina grada Rovinja od posebnog značaja za grad i širu zajednicu, te da je GUP-om utvrđen cilj za pokretanje postupka uvrštenja kulturno-povijesne cjeline Rovinja u Listu svjetske baštine, a čije ostvarenje uvjetuje odgovoran odnos prema graditeljskom naslijeđu. Pritom valja istaknuti da osnovna funkcija i cilj prostornog plana nije pokretanje postupka u vezi uvrštenja bilo koje kulturno-povijesne cjeline u Listu svjetske baštine, koje provodi nadležno Ministarstvo kulture, odnosno Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 126/04), već određivanje prostorno planskih mjera zaštite kojima će se postići očuvanje spomeničkih svojstava pojedinog kulturnog dobra. Iz tog razloga točku 10. nije ispravno tumačiti kao odredbu kojom se neposredno cijeni međusobna usklađenost prostornih planova budući da su zahtjevi za odgovoran odnos prema graditeljskom naslijeđu određeni instrumentima prostornog uređenja u odgovarajućim odredbama GUP-a, a način njihovog provođenja je već prethodno obrazložen.
Zaključno, napominje se da se u nadzoru koji provodi urbanistička inspekcija ovog Ministarstva ne može utjecati na prostorna rješenja u dokumentu prostornog uređenja, ukoliko nisu protivna Zakonu i propisima donesenim temeljem tog zakona, te posebnim zakonima.

S poštovanjem.

Državna tajnica
Josipa Blažević Perušić, dipl. ing. arh.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. g. Marko Sošić, Centener 40, 52210 Rovinj
3. g. Alessio Soldatić, Omladinska 27, 52210 Rovinj
4. Poglavarstvo Grada Rovinja, n/p gradonačelnika gosp. Giovanni Sponza, Matteottijev trg 5, 52210 Rovinj
5. Gradsko vijeće Grada Rovinja, n/p predsjednika gosp. Davorin Flego, Matteottijev trg 5, 52210 Rovinj
6. U spis

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web è indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio è libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.