Home Appunti - Bilješke Za prora?unsko financiranje politi?kih stranaka i protiv bilo kakvog oblika “donacija”
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvano Zilli   
Venerdì 15 Dicembre 2006 00:00
Hrvatski sabor donio je Zakon o financiranju politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (sa 86 glasova “za”, 13 “protiv” i 4 “suzdržana”). U obrazloženju prijedloga zakona navodi se da : “nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006.-2008. (Narodne novine broj 39/06) utvr?ena je obveza donošenja posebnog Zakona o financiranju politi?kih stranaka, kojim ?e se propisati mogu?i izvori financiranja politi?kih stranaka i pobliže odrediti dopuštena sredstva, na na?in da ?e se u njega ugraditi najbolja praksa zemalja Europske unije. Jasno i precizno utvr?ene obveze u kontroli financiranja politi?kih stranaka i transparentnost njihovog financiranja, jedan je od na?ina smanjenja mogu?nosti pojave korupcije u politici. Stoga se osnovna pitanja za koja se predlaže da se urede ovim Prijedlogom zakona, odnose na na?in i uvjete stjecanja sredstava za financiranje politi?kih stranaka, te na kontrolu i transparentnost njihovog financiranja, što ?e osigurati u?inkovite mehanizme ja?anja financijske discipline politi?kih stranaka i smanjenje mogu?nosti korupcije”. Zakonom propisuje se da:
-politi?ke stranke su neprofitne udruge;
-politi?ke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih politi?kih ciljeva, stjecati prihode od ?lanarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdava?ke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja strana?kih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
-politi?ke stranke mogu se financirati iz sredstava državnog prora?una, kao i prora?una jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, na na?in i pod uvjetima utvr?enim ovim zakonom.

Dovoljno je uzeti u obzir ove prve re?enice zakona kako bi se moglo slobodno re?i da ovakav zakon ne?e nipošto osigurati u?inkovite mehanizme ja?anja financijske kontrole, trasparentnost financijske discipline i smanjenje mogu?nosti korupcije.

Sve dok zakonodavstvo bude propisivalo i stoga dozvoljavalo “dobrovoljne priloge (donacije)”, bilo povremene ili redovite, bilo fizi?kih ili pravnih osoba, neovisno o visini dozvoljene donacije, dotad ?e ostati i uvijek biti prisutne korupcija, prijevare, malverzacije, itd.

Nesporno je da su politi?ke stranke potrebne demokratskom društvu, da ne mogu postojati i živjeti “od zraka” te da njihovo postojanje i djelovanje košta. Ali, ukoliko se politi?kim strankama dozvoli da traže i dobivaju financijska sredstva iz drugih izvora izvan onih prora?unskih onda je nesporno da ?e politi?ke stranke za svakih dobivenih sto kuna prouzro?iti štetu od tisu?u kuna na ra?un poreznih obveznika. Osim toga, na takav se na?in omogu?uje potajno, netrasparentno i štetno financiranje, koje je i ostaje gangrena javnog života. Nikome a ponajmanje poreznom obvezniku nije u interesu da se nastavi sa takvim na?inom financiranja politi?kih stranaka; stoga je potrebno djelovati na na?in da se politi?kim strankama ne dozvoli ili da ih se ne poti?e na prijevare ili nepoštenost. Potrebno je da se ne dozvoli nikakav oblik “donacija” uz prora?unsko financiranje politi?kih stranaka. Prora?unska sredstva trebaju biti jedini izvor financiranja politi?kih stranaka uz ?lanarina, njihove izdava?ke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja strana?kih manifestacija te uz eventualne prihode od imovine koju imaju u svojem vlasništvu. Ukoliko prora?unski novac ne zamjeni u potpunosti “donacije”, odnosno potajno i netrasparentno financiranje, ostati ?emo u današnjoj situaciji i biti i dalje svjedoci brojnih afera, malverzacija, zlodjela i štetnih poslova na ra?un poreznih obveznika-gra?ana. Podrazumijeva se da bi financiranje politi?kih stranaka iz državnog, županijskih i op?inskih/gradskih prora?una trebalo biti podložno svim uvjetima, mjerama, pravilima i kontroli nadležnih organa koje vrijede i za sve druge prora?unske korisnike. Što zna?i da bi politi?ke stranke trebale dostaviti precizne, analiti?ne podatke o utrošku sredstava; dok bi kontrola njihovih financijskih izvještaja trebala biti u nadležnost državne revizije i drugih mjerodavnih institucija i organa.

Politi?ke stranke su potrebne demokraciji, neizbježno je da koštaju, i stoga bolje je da ih se financira javnim novcem nego da ih se stavi u situaciju da mogu ili da im se zakonski propiše i dopusti da ?ine razne prijevare na ra?un gra?ana. Naravno da bi u tom kontekstu trebalo utvrditi uvjete, parametre, kriterije o raspodjeli osiguranog odgovaraju?eg iznosa za sve politi?ke stranke.

I za kraj, treba napomenuti da ina?e loš zakon ili nejasan zakon (kao što je i ovaj) poti?e prijevaru.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.