Home Miljenja Za?arani pjev Talijana
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
Za?arani pjev Talijana PDF Ispis E-mail
Autor Silvano Zilli   
Petak, 21 Ožujak 2008 00:00

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002) propisuje da :
-Republika Hrvatska osigurava pripadnicima nacionalnih manjina pravo na uporabu svojih znamenja i simbola (?lanak 7, stavak 1, to?ka 3);
-slobodna je uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obiljeavanje praznika nacionalnih manjina (?lanak 14, stavak 1);
-uz slubenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati odgovaraju?e znamenje i simbole nacionalnih manjina a kada se izvodi himna i/ili sve?ana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske (?lanak 14, stavak 2);
-jedinice lokalne samouprave i podru?ne (regionalne) samouprave dune su statutom propisati slubenu uporabu i na?in koritenja zastave i simbola nacionalnih manjina (?lanak 14, stavak 3).
U slu?ajevima kada manifestacije i proslave organiziraju nacionalne manjine, dispozicije glede izvedbi himne su vrlo jasne, isti?u?i slobodnu uporabu himne nacionalne manjine odnosno da se hrvatska himna izvodi prva. No, problem nastaje i treba ga rijeiti kada se manifestacije i proslave odravaju u organizaciji jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave.
Do danas, jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, odnosno gradovi, op?ine i Istarska upanija, koji u svojim Statutima propisuju ravnopravnu slubenu uporabu hrvatskog i talijanskoga jezika, nisu jo propisali u vlastitim Statutima slubenu uporabu te na?in izvo?enja himne talijanske nacionalne zajednice. I u tome statutarnome vakuumu, svjedoci smo slu?aja zabiljeenog na sve?anoj sjednici gradskoga vije?a Grada Buja, tijekom kojega je zbor Talijanske osnovne kole izveo i himnu talijanske nacionalne zajednice. Odmah se izrodila polemika u tisku, do te mjere da se neki novinari pitaju (i na taj na?in sugeriraju), radi li se ovdje o incidentu, provokaciji, fatalnosti ili omaci? Pojedini su gradski vije?nici napustili sve?anu sjednicu, neki su se ispri?ali, tre?i su pak izrazili vlastito nezadovoljstvo i protestirali, pojedine su stranke sazvale konferencije za novinare, prozvalo se politi?are i Talijansku uniju, itd.
Kako bi razjasnili tu situaciju, vano je voditi ra?una o gore navedenim zakonskim dispozicijama, ali treba navesti i to je do sada u?injeno, isti?u?i stanje do kojeg se dolo.
Skuptina Istarske upanije, na svojoj sjednici 23. rujna 2002., donijela je Odluku o himni Istarske upanije (Krasna zemljo, Istro mila) te Zaklju?ak s kojim se zaduuje Poglavarstvo Istarske upanije da u roku od est mjeseci, u suradnji sa Talijanskom unijom, predloi Skuptini Istarske upanije Odluku o pjesmi (himni) autohtone talijanske nacionalne zajednice, te uvjetima i na?inu njena izvo?enja u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave koje u svojim Statutima propisuju slubenu ravnopravnu uporabu talijanskog jezika. Zbog toga se Poglavarstvo Istarske upanije obratilo Talijanskoj uniji.
Kako bi svi sunarodnjaci u najve?oj mogu?oj mjeri sudjelovali glede izbora himne autohtone talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, tijekom svoje redovne sjednice odrane 18. sije?nja 2003. u Rijeci, Skuptina Talijanske unije pokrenula je javnu raspravu na koju su pozvani svi pripadnici talijanske nacionalne zajednice, Zajednice Talijana, kole te institucije talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i u Sloveniji.
Na temelju rezultata javne rasprave, Skuptina Talijanske unije na svojoj je petoj redovnoj sjednici odranoj 5. srpnja 2003. u Krasici donijela Odluku o himni autohtone talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Sloveniji, s kojom se odre?uje da je to Il Canto degli Italiani, himna talijanske nacije, poznatija kao Inno di Mameli ili Fratelli dItalia (stihovi Goffreda Mamelija i glazba Michelea Novare) te da se izvodi prema zakonskim predispozicijama, onim statutarnim i normativnim na snazi u Hrvatskoj i Sloveniji.
Odluka s odgovaraju?im obrazloenjem odaslana je Poglavarstvu Istarske upanije, koje ni dan danas nije o tome obavijestilo upanijsku Skuptinu, to je trebalo u?initi shodno odluci Skuptine Istarske upanije odrane 23. rujna 2002. Zbog ?ega to nije na vrijeme u?injeno (od srpnja 2003. do danas), treba pitati odgovorne osobe u upaniji.
U me?uvremenu, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine, na svojoj sjednici od 12. lipnja 2003., prihvatio je svoj Statut (a objavljen je u Narodnim novinama broj 106 od 2. srpnja 2003.), u kojem je propisao da Savjet, u okviru svog djelokruga, daje suglasnost na odluke koordinacijama Vije?a nacionalnih manjina jedinica podru?ne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i na?inu obiljeavanja praznika nacionalnih manjina (?lanak 4, stavak 1, to?ka 11). Treba napomenuti da nije jasno kako se uop?e dolo do takvoga ovlatenja, budu?i da zakonske odredbe ne predvi?aju eksplicitno takvu nadlenost Savjeta za nacionalne manjine. No, ostaje ?injenica da bi Vije?a talijanske nacionalne zajednice Istarske upanije i Primorsko-goranske upanije trebala prihvatiti Odluku o himni autohtone talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji (koju je donijela Skuptina Talijanske unije), te glede iste zatraiti suglasnost Savjeta za nacionalne manjine u Zagrebu. Slijedom toga, ista Odluka, nakon dobivanja suglasnosti od strane Savjeta za nacionalne manjine, trebala bi biti prihva?ena i od strane jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave (koje propisuju u svojim statutima ravnopravnu slubenu uporabu hrvatskog i talijanskog jezika) propisuju?i u vlastitim Statutima slubenu uporabu i na?in izvo?enja himne/sve?ane pjesme autohtone talijanske nacionalne zajednice.
Imaju?i u vidu uvijek prisutnu i sprovo?enu sporazumnu politiku izme?u Talijanske unije i Istarskog demokratskog sabora, trailo se i dalje se trai rjeenje toga pitanja na sporazuman na?in, jer bez privole/suglasnosti Istarskog demokratskog sabora realizacija narednih koraka za potvr?ivanje toga prava nije mogu?a, poto jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave odlu?uju i utvr?uju u vlastitim statutima slubenu uporabu i na?in izvo?enja himne/sve?ane pjesme talijanske nacionalne zajednice.
?injeni?no je stanje da situacija u kojoj se danas nalazimo onemogu?ava primjenu prava propisanoga Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (odnosno slubenu uporabu znamenja i simbola talijanske nacionalne zajednice u sastavu jedinica lokalne i regionalne samouprave koje u statutima predvi?aju ravnopravnu slubenu uporabu talijanskoga jezika), to dovodi do reakcije koje su dobronamjerne ili zlonamjerne, namjerne ili slu?ajne, a o kojima svjedo?imo.
Glede sve?ane sjednice Gradskog vije?a grada Buja, tijekom kojega je izvedena i himna talijanske nacionalne zajednice, ne moemo ne sloiti se s izjavom gradona?elnice Buja Lorelle Limoncin Toth i istarskoga upana Ivana Jakov?i?a da himna nije propisana u Statutima Istarske upanije i Grada Buja i zbog toga nije trebala bila predvi?ena u protokolu sve?ane sjednice. Ali pitanje koje se name?e je: ho?e li Lorella Limoncin Toth, kao dopredsjednik Istarskog demokratskog sabora (izabrana kao predstavnik talijanske nacionalne zajednice) i Ivan Jakov?i?, kao predsjednik IDS-a, potovati odluku Talijanske unije i ho?e li se zauzeti za njezino prihva?anje na razini Istarske upanije te shodno s time i jedinica lokalne samouprave koje u statutima predvi?aju ravnopravnu slubenu uporabu talijanskoga jezika? Naravno, budu?i da je to vode?a stranka u Istri, valja se nadati da ?e tu Odluku prihvatiti, premda se Istarska upanija nije o?itovala o toj Odluci od 2003. do dan-danas. Nama ne preostaje drugo negoli nadati se brzoj i efikasnoj reakciji iz vrha Talijanske unije naprama predsjedniku IDS-a i upanu, poto i nedavno smo se mogli uvjeriti u kvalitetu njihovih odnosa, koji su vrlo srda?ni, tovie prijateljski i odvijaju se u znaku izvrsne suradnje, kako bi se ?im prije privela kraju ova problematika. Naalost, ne mogu se pohvaliti da sam imao izvrsnu suradnju s vodstvom IDS-a u razdoblju kada sam vrio dunost potpredsjednika istoga, zbog raznih ?injenica glede kojih se nismo slagali, a me?u njima je bilo i pitanje himne/himna Istarske upanije.
Treba naglasiti da talijanska nacionalna zajednica moe ra?unati na brojne gradske, op?inske i regionalne vije?nike, kao i na Komisije za pitanja talijanske nacionalne zajednice na lokalnoj i regionalnoj razini, tu su zatim Zajednice Talijana, Vije?a talijanske nacionalne zajednice na lokalnoj i regionalnoj razini, koji bi mogli i morali izraziti (poto imaju pravo i obvezu) svoju potporu i zauzeti se radi propisivanja himne talijanske nacionalne zajednice u lokalnih i podru?nih (regionalnih) samouprava, koje u svojim Statutima utvr?uju ravnopravnu slubenu uporabu talijanskoga jezika. Vidjet ?emo to ?e nam donijeti budu?nost, i ho?e li himna talijanske nacionalne zajednice biti pjev Talijana ili to drugo.

 

Napomena.
Tekst je objavljen na talijanskom jeziku u dnevnim novinama La Voce del Popolo od 19. rujna 2006. godine, www.edit.hr/lavoce/060919/politica.htm .

Dana 7. listopada i dana 12. listopada 2006. godine dostavio sam (e-mailom) tekst glavnom uredniku dnevnih novina Glas Istre sa zamolbom da se objavi. Do danas, nisam dobio nikakav odgovor a tekst nije objavljen.

-accanto alluso ufficiale degli emblemi e dei simboli della Repubblica di Croazia si possono mettere in rilievo gli adeguati emblemi e simboli delle minoranze nazionali e quando si esegue linno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, dobbligo eseguire prima linno della Repubblica di Croazia (articolo 14, comma 2);
-le unit dellautogoverno locale e dellautogoverno territoriale (regionale) hanno il dovere di prescrivere con lo Statuto luso ufficiale e le modalit dutilizzo della bandiera e dei simboli delle minoranze nazionali (articolo 14, comma 3).
Nei casi in cui le manifestazioni e le celebrazioni vengono organizzate dalle minoranze nazionali, le disposizioni relative allesecuzione degli inni risultano molto chiare, prescrivendo il libero uso dellinno della minoranza nazionale e la modalit desecuzione e cio che quando si esegue linno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, dobbligo eseguire prima linno della Repubblica di Croazia. La questione da risolvere riguarda, invece, le manifestazioni e le celebrazioni delle unit dellautogoverno locale e regionale.
Fino ad oggi, le unit dellautogoverno locale e regionale, e cio i Comuni, le Citt e la Regione Istriana, che stabiliscono nei propri Statuti luso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana, non hanno ancora prescritto nei propri Statuti luso ufficiale e le modalit desecuzione dellinno/canzone solenne della Comunit Nazionale Italiana. E in questo vuoto prescrittivo statutario, siamo testimoni del caso registrato alla seduta solenne del Consiglio municipale della Citt di Buie, nel corso della quale il coro della Scuola Elementare Italiana ha cantato pure linno della Comunit Nazionale Italiana. E scoppiata la polemica sui giornali, al punto che alcuni giornalisti nei loro interventi si chiedono (e cos facendo suggeriscono) se si tratti di incidente, provocazione, fatalit o svista? Singoli consiglieri municipali abbandonano la seduta solenne, alcuni dirigenti si scusano, altri esprimono il proprio disappunto e protestano, alcuni partiti convocano conferenze stampa, vengono chiamati in causa i politici, lUnione Italiana, ecc.
Ebbene, per cercare di chiarire la situazione, necessario tener conto delle disposizioni di legge sopra citate, ma va anche riassunto brevemente ci che stato fatto finora, rilevando il punto in cui si giunti.
L'Assemblea della Regione Istriana, alla sua riunione del 23 settembre 2002, ha emanato la Delibera sullinno della Regione Istriana (con la quale viene prescritto linno Krasna zemljo, Istro mila) e la Decisione con la quale si incarica la Giunta della Regione Istriana a proporre all'Assemblea della Regione Istriana, in collaborazione con l'Unione Italiana, entro sei mesi, la Delibera sull'inno della Comunit Nazionale Italiana autoctona, nonch le condizioni e le modalit della sua esecuzione nelle unit dellautogoverno regionale e locale il cui Statuto prescrive luso paritetico ufficiale della lingua italiana. In tal contesto, la Giunta della Regione Istriana si rivolta allUnione Italiana.
Al fine di rendere partecipi tutti i connazionali, nella misura pi vasta possibile, alla scelta dellInno della Comunit Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia, lAssemblea dellUnione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi il 18 gennaio 2003 a Fiume, ha avviato il pubblico dibattito al quale ha invitato a partecipare tutti gli appartenenti alla Comunit Nazionale Italiana, le Comunit degli Italiani, le CAN, le Scuole Italiane di ogni ordine e grado e le Istituzioni della Comunit Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.
Sulla base delle risultanze del pubblico dibattito, lAssemblea dellUnione Italiana, alla sua V sessione ordinaria tenutasi il 5 luglio 2003 a Crassiza, ha emanato la Delibera sullinno della Comunit Nazionale Italiana autoctona nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia, con la quale si stabilisce che linno Il Canto degli Italiani, quale inno della Nazione Italiana, meglio conosciuto come Inno di Mameli o Fratelli dItalia (versi di Goffredo Mameli e musica di Michele Novaro) e che si esegue ai sensi delle disposizioni di legge, statutarie e normative in vigore nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia.
La Delibera con la relativa motivazione stata inviata alla Giunta della Regione Istriana che, fino ad oggi, non ha informato in merito lAssemblea della Regione Istriana (cosa che avrebbe dovuto fare ai sensi della Decisione dellAssemblea della Regione Istriana del 23 settembre 2002). La ragione oppure le ragioni perch ci non stato fatto (dal mese di luglio del 2003 ad oggi), vanno chieste a chi di competenza della Regione Istriana.
Nel frattempo, ai sensi della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, il Consiglio per le minoranze nazionali, alla sua seduta del 12 giugno 2003, ha approvato il proprio Statuto (che stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale no.106 del 2 luglio 2003), nel quale viene prescritto che il Consiglio, nellambito delle proprie competenze, fornisce il proprio assenso alle decisioni del coordinamento dei Consigli delle minoranze nazionali delle unit dellautogoverno regionale in merito alle delibere sugli emblemi e i simboli delle minoranze nazionali e le modalit di celebrazione delle festivit delle minoranze nazionali (articolo 4, comma 1, linetta 11). Da rilevare che non si riesce a capire come si sia giunti a tale prescrizione, dato che le disposizioni di legge non stabiliscono esplicitamente tale competenza al Consiglio per le minoranze nazionali. Comunque sta di fatto che i Consigli della Comunit Nazionale Italiana delle Regioni Istriana e Litoraneo-Montana dovrebbero approvare la Delibera sullinno della Comunit Nazionale Italiana autoctona nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia emanata dallAssemblea dellUnione Italiana ed in merito richiedere lassenso del Consiglio per le minoranze nazionali a Zagabria. In seguito, la medesima Delibera, ottenuto lassenso del Consiglio per le minoranze nazionali, dovrebbe essere approvata dalle unit dellautogoverno regionale e locale (che stabiliscono nei propri Statuti luso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana), prescrivendo nei loro Statuti luso ufficiale e le modalit desecuzione dellinno/canzone solenne della Comunit Nazionale Italiana.
Dato il rapporto preferenziale e la politica che cerca laccordo tra lUnione Italiana e la Dieta Democratica Istriana, si cercato sempre e si cerca anche oggi di risolvere la questione in modo consensuale, anche perch senza il raggiungimento dellassenso/consenso della Dieta Democratica Istriana la realizzazione dei passi successivi per laffermazione di tale diritto non sono possibili, in quanto sono le unit dellautogoverno locale e regionale a dover prescrivere nei propri Statuti luso ufficiale e le modalit desecuzione dellinno/canzone solenne della Comunit Nazionale Italiana.
E un dato di fatto che la situazione in cui ci troviamo oggi impedisce lattuazione di un diritto sancito dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (e cio il diritto alluso ufficiale degli emblemi e dei simboli della Comunit Nazionale Italiana nellambito delle unit dellautogoverno locale e regionale, che nei propri Statuti prescrivono luso paritetico ufficiale della lingua italiana) che porta alle reazioni volontarie o involontarie, benevoli o malevoli di cui siamo testimoni.
In merito alla seduta solenne del Consiglio municipale della Citt di Buie, nel corso della quale stato cantato pure linno della Comunit Nazionale Italiana, non possiamo che condividere la presa di posizione della Sindaco di Buie, sig.ra Lorella Limoncin Toth, e del Presidente della Regione Istriana, sig. Ivan Jakovcic, e cio che linno non prescritto negli Statuti della Regione Istriana e della Citt di Buie e che quindi non andava previsto nel protocollo della seduta solenne. Ma la domanda che dobbiamo porre : la sig. Lorella Limoncin Toth, in qualit di Vicepresidente della Dieta Democratica Istriana (eletta quale appartenente alla Comunit Nazionale Italiana), e il sig. Ivan Jakovcic, quale Presidente della Dieta Democratica Istriana, rispetteranno la decisione dellUnione Italiana e si adopereranno per lapprovazione della stessa a livello di Regione Istriana e a livello delle unit dautogoverno locale in Istria, che nei propri Statuti prescrivono luso ufficiale paritetico della lingua italiana? Naturalmente, essendo gli esponenti del partito al governo in Istria, speriamo che rispettino tale decisione; sebbene, non sia stata presa in considerazione dalla Regione Istriana dal mese di luglio del 2003 ad oggi. A noi non rimane che confidare in un pronto ed efficace intervento dei vertici dellUnione Italiana presso il Presidente della Regione Istriana e della Dieta Democratica Istriana, accertato (anche di recente) che i rapporti tra di loro sono molto cordiali, amichevoli e allinsegna di unottima collaborazione, al fine di giungere quanto prima alla soluzione della questione nellinteresse della Comunit Nazionale Italiana autoctona. Purtroppo, non posso vantarmi di aver avuto unottima collaborazione con la dirigenza della Dieta Democratica Istriana, nel periodo di tempo in cui ricoprivo la funzione di Vicepresidente della Dieta Democratica Istriana, per varie questioni non condivisibili, tra le quali anche questa relativa agli inni della Regione Istriana.
Da sottolineare inoltre che la Comunit Nazionale Italiana dispone di numerosi consiglieri regionali, cittadini e comunali, di Commissioni per le questioni della Comunit Nazionale Italiana a livello regionale e locale, di Comunit degli Italiani, di Consigli della Comunit Nazionale Italiana a livello regionale e locale, che potrebbero e dovrebbero esprimere (in quanto ne hanno il diritto e il dovere) il loro sostegno e adoperarsi per la prescrizione dellinno della Comunit Nazionale Italiana nellambito delle autonomie locali e regionali, che nei propri Statuti stabiliscono luso ufficiale paritetico della lingua italiana. Staremo a vedere che cosa ci riserva il futuro e se il nostro sar il Canto degli Italiani oppure il canto degli uccelli di rovo.

 

Nota.
Lintervento stato pubblicato sul giornale quotidiano La Voce del Popolo del 19 settembre 2006, www.edit.hr/lavoce/060919/politica.htm .

Il 7 e il 12 ottobre 2006 ho inviato (tramite e-mail) al caporedattore del giornale quotidiano Glas Istre il presente testo, tradotto in lingua croata, con gentile richiesta di pubblicazione. Fino ad oggi, non ho ricevuto alcuna risposta in merito e lintervento non stato pubblicato.
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna,u stalnoj nadopuni i podlona jeproirenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji ele objavitivlastita stajalita i miljenja koja naalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanjakoji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Miljenja, prijedloge, ideje, osvrte moetedostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.