Home Appunti - Bilješke Razlozi zbog kojih ne podržavam ?etvrtu uzastopnu kandidaturu Giovannija Sponze za gradona?elnika Grada Rovinja
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
ÄŚetvrtak, 29 Studeni 2012 07:15
Nema dostupnih prijevoda.

Ne podržavam IDS-ovu kandidaturu Giovannija Sponze za gradona?elnika Grada Rovinja po ?etvrti uzastopni put jer:

1. navedenu funkciju obnaša od 2001. godine, odnosno 12 uzastopnih godina (dok je u prethodnom ?etverogodišnjem razdoblju bio ?lan Poglavarstva zadužen za resor školstva i sporta, te je stoga u vrhu gradske vlasti ve? 16 godina), i sasvim je o?igledno da funkciju gradona?elnika shva?a kao osobnu profesiju, a što nije i ne smije to postati, jer funkcija je jedno a profesija nešto drugo;
2. upravo zahvaljuju?i dugogodišnjem obnašanju vlasti (što predstavlja iznimno veliki znak slabosti rovinjskog IDS-a), okružio se podanicima (yes-men-ima) i, diplomatski re?eno, posljednjih godina provodi oportunisti?ku politiku, iskvareno ortaštvo, odnosno neko unutarnje šurovanje, praksu recipro?nih šutnji i dogovora o podjeli interesnih sfera i financija, na zadovoljstvo ortaka (zainteresirane stranke), a sve uz samo jedan jedini apsolutni prioritet: samoodržavanje, o?uvanje vlastite pozicije uz veli?anje samoga sebe, i sa ciljem da se da do znanja da bez njega se ne može ništa u?initi te da oni sposobni trebaju biti odba?eni ili prisiljeni da se povuku (što je ista stvar), a što nije u interesu ni gra?ana ni Grada Rovinja; 

3. zahvaljuju?i dugogodišnjem obnašanju vlasti, stvorio je i održava takvu situaciju u kojoj ne postoji sklonost da se provedu smjena generacije i obnova novim svježim snagama, ve? se provodi korporativna politika za koju postoje samo pristaše i nezahvalnici. U nezahvalnike se uvrštavaju svi oni koji se s njim ne slažu, tako da se na taj na?in navodi one slabe i oprezne da šute, da se ne odaju, da ne prona?u hrabrost da se protive, te se i kriti?are svrstava u nezahvalnike, u jednoj koncepciji mo?i koja pruža svoje usluge, a ne priznaje i ne poznaje tu?e zasluge;

4. zahvaljuju?i njemu, odnosi unutar IDS-a (a vjerojatno i unutar gradske uprave) vo?eni su više oportunizmom i podaništvom negoli duhom poštene suradnje s maksimalnom transparentnoš?u i nezavisnoš?u pojedinaca (vlastitom glavom), te ga svi ?lanovi Predsjedništva preferiraju slijediti, popuštati mu, biti mu uslužni ili pak samo šute i gledaju, i nažalost nema niti jednog jedinog ?lana koji bi izrazio razli?iti stav ili mišljenje, a kamoli neslaganje ili suprotstavljanje, a ono što najviše razo?arava je rezignacija, odnosno nedostatak politi?ke strasti i želje za argumentiranim dijalogom, ve? se podržava i provodi jednoumlje unutar sustava rovinjskog IDS-a;

5. obnaša funkciju potpredsjednika IDS-a i zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru. Nemogu?e je odgovorno obnašati istodobno uz te funkcije i funkciju gradona?elnika (jer je ljudski nemogu?e istodobno biti prisutan na više mjesta radi ispunjavanja zakonskih i inih odgovornosti) a Grad Rovinj zaslužuje imati gradona?elnika s punim radnim vremenom; 

6. po ?etvrti put ponovljena kandidatura iste osobe stvara predodžbu da rovinjski IDS može ra?unati samo na jednu jedinu osobu, a što sigurno ne oslikava pravu stvarnost, jer IDS raspolaže stru?nim i vrijednim kadrovima koji bi mogli preuzeti odgovornost upravljanja Gradom Rovinjom sa novim elanom, idejama, snagom, voljom dokazivanja;

7. ?etvrti uzasopni mandat iste osobe može samo navesti bira?e da glasuju za promjene samo zbog promjene same, a što bi moglo otežati, ako ne i prejudicirati, sam ishod (barem prvog kruga) gradskih izbora, iako se ra?una da ?e bira?i na kraju morati glasati za njega, kao izbor “manjeg zla”, ne imaju?i drugi bolji izbor unutar gradskih okvira;  

8. nije održao niz predizbornih obe?anja, koja su navedena u programu IDS-a za mandatno razdoblje 2009-2013 pod geslom “Za naš Rovinj – Per la nostra Rovigno”, a time je Rovinj u prošlom ?etverogodišnjem razdoblju bio, i još je, grad propalih obe?anja a ne realiziranih programa, stoga u tom kontekstu valja istaknuti sljede?a neodržana obe?anja:
-nije sastavljen, niti plasiran model izgradnje manjih obiteljskih ku?a za naše rovinjske mlade bra?ne parove i to kroz povoljnije uvjete kupnje prilikom stjecanja gradskog zemljišta;
-u kontinuitetu nije nastavljen program POS-a sa izgradnjom i infrastrukturno opremljenom ?etvrtom i petom zgradom na lokacijama Lacosercio i Concetta;
-nije se organiziralo programe za edukaciju mladih rovinjskih kadrova iz podru?ja poduzetništva u Domu kulture Rovinjskog sela, niti se u istom organizirala manja ambulanta i ljekarna;
-nije se realizirala podružnica veleu?ilišta u našem gradu (kao dio sustava visokog obrazovanja da bi mladi ostali i razvijali se u svom gradu), bilo kakvog smjera studija (ni inženjerstva u podru?ju medicine i biomedicine, ni forenzi?ke tehnologije, ni ispitivanja materijala i kontrole kvalitete, ni managementa u sportu, ni održavanja gra?evinske infrastrukture, ni urbane i/ili alternativne energetika, ni ekologije, ni informatike);
-nije se uspjelo riješiti zapušteni bolni?ki kompleks “Martin Horvat”, odnosno nije se uspjelo u osposobljavanju ukupnog centra, stvaranjem moderne manje bolnice za naše gra?ane te za stvaranje modernog svjetskog klini?kog centra, kao što se nije osiguralo posebne gradske stipendije s ciljem stvaranja vlastitog lije?ni?kog kadra;
-nije se uveo sustav pomo?i i ku?ne njege za umirovljenike koji je trebao zaživjeti u sklopu jedne organizirane ustanove ili udruge;
-nije osposobljena poduzetni?ka zona Gripole-Spine;
-nije izvršeno preseljenje pogona “Mirne” i istu se nije navelo na regulaciju industrijskih otpadnih voda s izgradnjom vlastitog ure?aja za pro?iš?avanje i obveznim zatvaranjem nove hladnja?e;
-nije se ostvarila izgradnja zajedni?ke poslovne zgrade u okviru lokacije Štanga, izme?u dva trgova?ka centra, a sve u cilju pove?anja ukupnog gradskog fonda poslovnih prostora;
-nisu realizirani dodatni poslovni prostori na lokaciji ex-“Školjke”, gdje su se trebali samofinancirati izgradnjom i nekoliko stanova za prodaju, a u sklopu kompleksa trebao se oformiti manji gradski polivalentni prostor za radionice i edukacije u sklopu programa pomo?i poduzetnicima i gospodarstvenicima, a to isto vrijedi i za “Lanternu”;
-nisu se realizirale II i III faza razvoja poduzetni?kog inkubatora u ulici Augusto Ferri, namijenjenog mladim poduzetnicima-po?etnicima;
-nisu ostvarene stalne radionice za kontinuirano, životno obrazovanje naših poduzetnika i obrtnika prakti?nim znanjima osobito iz podru?ja inženjerskih predmeta u suradnji sa Sveu?ilištem “Jurja Dobrile” iz Pule;
-nije realiziran razvojni projekt sjeverne luke, kojim se trebalo osigurati i oformiti najljepše gradsko rovinjsko kupalište u sklopu ure?enja kopnenog dijela grada u potezu od nove hladnja?e do Bolni?kog naselja, a u kojem se trebalo uklju?iti sve sugra?ane da putem povlaštenih paketa gradskih obveznica sudjeluju u njegovom financiranju, uz grad koji bi ostao vlasnikom zemljišta (kontrolni gradski paket) i nekoliko strateških partnera;
-nije realizirano ure?enje južne luke, odnosno nije se osiguralo 300 novih mjesta za komunalne vezove za sve naše gra?ane koji posjeduju plovilo, te time smanjila gužva i otežani promet u gradskoj luci;
-nije se dovoljno nastojalo u rekonstrukciji benzinske postaje u samom centru grada te stvaranju uvjeta za novu modernu morsku benzinsku postaju u suradnji s privatnim sektorom;
-nije se realiziralo premještanje autobusnog kolodvora, niti izgradnja novog kolodvora, kao niti parkirna garaža u blizini grada;
-nije zapo?eta izgradnja glavne zaobilaznice Rovinja, nove prometnice koja bi u jeku sezone rasteretila naš grad od prometnih gužvi;
-o ure?enju i poplo?enju glavnog gradskog trga nema niti obe?anih predradnji;
-nije izvršena izgradnja sportskog poligona iza Osnovne škole “Jurja Dobrile”;
-nije realizirana sportsko-rekreativna zona Monvi-Cuvi, kroz ?iju su realizaciju predvi?eni tereni i objekti pojedina?nih sadržaja kao što su bo?alište, nova sportska dvorana, teniski tereni, atletski poligon, staze za rolanje, dvorana za kuglanje i dr.;
-nije se izgradio zatvoreni bazen;
-nije se realiziralo osnivanje Arheološkog parka i muzeja Moncodogno-Monsego sa svom potrebnom infrastrukturom (parking, prilazni putevi, gra?evine u funkciji muzeja i parka, i dr.);
-nije se uvrstilo sve kulturne lokacije grada u kulturno-turisti?ki itinerer (na sjeveru i na jugu rovinjskog podru?ja, sa biciklisti?kim stazama);
-nije realiziran projekt zajedni?kog ateljea rovinjskih umjetnika, kao ni osnivanje etnografske zbirke u zgradi stare škole u Rovinjskom selu;
-nije izdan povijesno-kulturni vodi? Grada Rovinja kao ni Rovinjski stradarij, itd.; 

9. u posljednjem ?etverogodišnjem razdoblju odustao je od:
-osiguranja besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce;
-osiguranja prikladnih predblagdanskih poklona za sve umirovljenike i nezaposlene;
-osiguranja sportske opreme svakih ?etiri-pet godina za sve igra?e (?lanove) sportskih klubova koji s ponosom predstavljaju naš grad na raznim sportskim natjecanjima, itd.;

10. vezano uz dogradnju srednjih škola i izgradnju školske sportske dvorane, kao najbitniji realizirani projekt kojim se di?i, ne znamo da li je za svaku pohvalu ili kritiku jer je na kraju preskupo koštao porezne obveznike (za potrošeni novac moglo se izgraditi najmanje ?etiri takvih ako ne i boljih sportskih dvorana!);

11. jer je u me?uvremenu Rovinj ostao bez HT centra, bez plovila pomorske policije i bez Carinske ispostave (ostao je simboli?no carisnki odjeljak na pomorskom grani?nom prijelazu), prijeti oduzimanje nekretnina i iseljenje Centra za istraživanje mora “Ru?er Boškovi?” od strane HAZU-a, prijeti oduzimanje vlasništva na 316 nekretnina (odnosno cca 178 ha atraktivnog šumskog i drugog zemljišta) od strane Državnog odvjetništva RH, ponovno se govori o zatvaranju Op?inskog suda, itd. 

Sve gore ukratko navedeno rezultat je ?etverogodišnjeg (ne)rada gradona?elnika Giovannija Sponze sa sloganom “Za naš Rovinj – Per la nostra Rovigno”, i sasvim je dovoljno, barem prema mom mišljenju, da se iskaže razo?aranje, nezadovoljstvo i nepovjerenje naspram ?etvrte uzastopne IDS-ove kandidature Giovannija Sponze za gradona?elnika Grada Rovinja.

AĹľurirano ÄŚetvrtak, 29 Studeni 2012 07:46
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna, u stalnoj nadopuni i podložna je proširenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji žele objaviti vlastita stajališta i mišljenja koja nažalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanja koji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Mišljenja, prijedloge, ideje, osvrte možete dostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.