Home Appunti - Bilješke Presuda nije utemeljena na zakonu i na drugim izvorima prava
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Presuda nije utemeljena na zakonu i na drugim izvorima prava PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Mercoledì 06 Febbraio 2013 07:24
U “Glasu Istre” od 26. sije?nja 2013. godine, na stranici 15., objavljen je izvještaj sa tiskovne konferencije predstavnika Grada Rovinja pod naslovom “Rovinj dužan Nezavisnoj listi 1,8 milijuna kuna: Županijski sud presudio u korist Bruna Poropata: Grad ide do Vrhovnog suda” kojeg potpisuje Nina Orlovi? Radi?. O ?emu se radi? Kronološki i ukratko re?eno radi se o sljede?em:
-Hrvatski sabor, na sjednici 6. travnja 2001. godine, donio je Zakon o izmjenama Zakona o politi?kim stran¬kama (“Narodne novine” broj 36. od 20.04.2001.), kojim su me?u inim izmjenjene/propisane i odredbe o financiranju politi?kih stranaka, te su iste glasile, citiramo:
?lanak 6.
?lanak 19. mije¬nja se i glasi:
»Dio sredstava za rad politi?kih stranaka koji se osigurava u državnom prora?unu za idu?u prora?unsku godinu iznosi 0,056% sredstava teku?ih izdataka prora?una iz prethodne godine.
Sredstva iz stavka 1. ovoga ?lanka raspore?uju se politi?kim strankama koje imaju najma¬nje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav Hrvatskoga sabora donosi odluku o raspore?iva¬nju sredstava iz stavka 1. ovoga ?lanka za svaku godinu, kojom utvr?uje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj politi?¬koj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju ¬njenih zastupnika.
Za svakog izabranog zastupnika podzastup¬ljenog spola politi¬?kim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predvi?enog po svakom zastupniku, a odre?enog stavkom 3. ovoga ?lanka.
Raspore?ena sredstva prema stavku 3. i 4. ovoga ?lanka dozna?uju se na središ¬nji ra?un politi?ke stranke tromjese?no u jed¬nakim iznosima.«
?lanak 7.
Odredbe ?lanka 19. ovoga Zakona na odgovaraju?i na?in primje¬njuju se i na izbor ?lanova predstavni?kih tijela u jedinicama lokalne i podru?ne (re¬gionalne) samouprave.
-na lokalnim izborima održanim 2001. godine, Nezavisna gradska lista sa nositeljem Brunom Poropatom osvojila je 5 mandata u Gradskom vije?u;
-na temelju tadašnjeg Zakona o politi?kim strankama (“Narodne novine” broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), Gradsko vije?e Grada Rovinja je 6. rujna 2001. godine donijelo Odluku o financiranju politi?kih stranaka, kojom je osigurana sredstva za tu namjenu rasporedilo politi?kim strankama (koje su imale najmanje jednog vije?nika i to razmjerno broju njihovih vije?nika, dozna?ivši pripadaju?a sredstva na središnje ra?une politi?kih stranaka tromjese?no u jednakim iznosima);
-nositelj Nezavisne gradske liste, Bruno Poropat, podnio je 12. kolovoza 2004. godine tužbu protiv Grada Rovinja u kojoj je zahtjevao financiranje svoga rada, iako nije predstavljao politi?ku stranku i usprkos tome što Zakon o politi?kim strankama nije propisivao financiranje nezavisnih vije?nika i listi;
-Op?inski sud u Rovinju, 21. prosinca 2004. godine, odbio je tužbu Bruna Poropata zbog stvarne nenadležnosti;
-Bruno Poropat uložio je žalbu na to rješenje Županijskom sudu u Puli, koji je 5. sije?nja 2007. godine vratio predmet na ponovno su?enje Op?inskom sudu u Rovinju;
-na lokalnim izborima održanim 2005. godine, Nezavisna lista Bruna Poropata osvojila je 3 vije?ni?ka mjesta u Gradskome vije?u;
-u prosincu 2006. godine Hrvatski sabor donio je (napokon) Zakon o financiranju politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (“Narodne novine” broj 1. od 02.01.2007.), kojim je financiranje politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata prvi puta regulirano kao cjeloviti problem;
-u skladu sa odredbama novog Zakona, Gradsko je vije?e, na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donijelo Odluku o financiranju politi?kih stranaka i nezavisnih listi iz prora?una Grada Rovinja, te od tada uredno upla?uje sredstva i svim nezavisnim listama i kandidatima;
-Op?inski sud u Rovinju donio je prvostupanjsku presudu 11. ožujka 2008. godine, kojom se u cijelosti odbija tužbeni zahtjev Bruna Poropata;
-no, on je uložio žalbu Županijskom sudu, a predmet je dobio isti sudac izvjestitelj kao i prvi puta, koji je uvažio žalbu Bruna Poropata, ukinuo presudu Op?inskog suda u Rovinju i vratio predmet na ponovno su?enje;
-na lokalnim izborima održanim 2009. godine, Nezavisna lista Bruna Poropata osvojila je samo jedno mjesto u Gradskome vije?u;
-Op?inski sud u Rovinju, po istom sucu koji je prva dva puta odbacio tužbeni zahtjev, ovaj puta, 8. studenoga 2010. prihvatio je zahtjev Bruna Poropata, te odlu?io u njegovu korist;
-Županijski sud, 14. sije?nja 2013., odbio je žalbu Grada Rovinja na prvostupanjsku presudu i potvrdio presudu u korist Nezavisne liste Bruna Poropata.
Stoga, do danas, rezultat višegodišnjeg spora izme?u Grada Rovinja i nezavisnog vije?nika Bruna Poropata je presuda Županijskog suda u Puli, kojom se Grad Rovinj obvezuje isplatiti Nezavisnoj listi Bruna Poropata oko 1,8 milijuna kuna, od ?ega 769.753 na ime glavnice i nešto više od 980 tisu?a kuna na ime zateznih kamata. 
Po mom osobnom mišljenju zakonitost presude Županijskog suda u Puli je upitna, zbog toga što za nju nema uporišta u zakonu. Za razliku od Bruna Poropata, smatram da presuda nije ni pravi?na ni pravedna.
O?igledno je da u ovom sudskom sporu dva puta je Op?inski sud u Rovinju (u osobi istog suca) odbijao Poropatove zahtjeve, a Županijski sud (u osobi istog suca izvjestitelja) vra?ao predmet na su?enje u Rovinju, te da je Op?inski sud u Rovinju (u osobi istog suca koji je 2 puta odbio zahtjev) tre?i puta u potpunosti prihvatio taj isti zahtjev i donio presudu u korist Bruna Poropata, kao nositelja Nezavisne gradske liste. O?igledno je da je Grad Rovinj sudskim presudama kažnjen jer je poštivao i postupio po zakonu. 
Me?u inim, Županijski sud u svojoj presudi tvrdi da, citiramo: “Iako tada važe?i Zakon o politi?kim strankama doista u svojim odredbama nije izrijekom propisivao obvezu jedinica lokalne samouprave da u svom prora?unu osiguraju sredstva za rad nezavisnih lista, ve? "samo" (izrijekom) da osiguraju sredstva za rad politi?kih stranaka, to je, po ocjeni ovog suda, ispravan zaklju?ak prvostupanjskog suda da ista obaveza jedinice lokalne samouprave "tereti" i glede financiranja nezavisnih listi, pri tome, dakako, pod istim uvjetima koji su se primjenjivali glede financiranja politi?kih stranaka, odnosno da ne postoje okolnosti koje bi opravdale obvezu financiranja politi?kih stranaka, a ne i financiranje nezavisnih listi koje su ispunile te iste uvjete, pa je o tom temeljnom prijeporu prvostupanjski sud ispravno odlu?io i za tu svoju odluku dao jasne, logi?ne i uvjerljive razloge”. Navedenu tvrdnju pobija Ustavni sud Republike Hrvatske (u povodu dva prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom), koji je donio dva rješenja (broj U-I-2057/2003 od 17. rujna 2003. godine i broj U-I-1199/2003 od 1. listopada 2003. godine) u kojima se tvrdi da :
-“bira?i koji su prikupljanjem potpisa predložili neovisnu listu, skupljeni su ad hoc s isklju?ivom svrhom predlaganja vlastite kandidacijske liste u izbornom natjecanju, te se toj skupini bira?a ne priznaje pravna osobnost, ve? samo zakonski položaj ovlaštenog izbornog subjekta radi jednokratnog sudjelovanja u izborima”;
-“nasuprot skupini bira?a, politi?ke stranke kao ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista postoje i djeluju neovisno o izbornim postupcima, te su one pravne osobe upisane u registar politi?kih stranaka pri nadležnom ministarstvu ?iji su ciljevi, ustrojavanje i djelovanje, uklju?uju?i postupke donošenja odluka, ure?eni posebnim zakonom i statutom donesenim na temelju zakona”;
-“zbog prethodno navedenih razloga, razli?ita zakonska ure?enja položaja i ovlasti politi?kih stranaka i bira?a (neovisne liste) u pojedinim pitanjima vezanim uz izbore ili uz mandate izabranih ?lanova predstavni?kih tijela ne mogu se ispitivati sa stajališta diskriminacije jednih u odnosu prema drugima, te iz istih se razloga me?usobni odnos ta dva razli?ita izborna subjekta ne može svesti ni na pitanje njihove jednakosti (ravnopravnosti), u smislu zahtjeva za propisivanjem istovjetnih pravila za oba subjekta”.
Me?u inim, Županijski sud u svojoj presudi tvrdi i da, citiramo: “okolnost da Gradsko vije?e svojom Odlukom od 6. rujna 2001. nije predvidjelo i financiranje nezavisnih listi ne zna?i da ta obaveza ne postoji jer ona "izvire" iz Zakona o politi?kim strankama pa je prvostupanjski sud ispravno utvrdio postojanje te obaveze”. Navedena tvrdnja govori sama za sebe o stru?nosti i dostojanstvenosti sudaca koji su je napisali. Za te suce postoji obaveza poštivanja i postupanja (ne u skladu sa propisanim zakonskim odredbama, ve? se treba to ?initi) u skladu sa onim što “izvire” iz zakona. To pravna praksa još nije zabilježila: “izvirivanje” iz zakonskih odredaba.
Po mom osobnom mišljenju iz presude Županijskog suda u Puli “izvire” sasvim nešto drugo, što ne?emo napisati, jer ?itateljima iz teksta “izvire” samo po sebi.
No, ukoliko su presude Op?inskog suda u Rovinju i Županijskog suda u Puli pravi?ne i pravedne onda se postavlja niz pitanja: 
1. Iako je navedena posljednja izmjena Zakona o politi?kim strankama stupila na snagu danom objave, odnosno 20.04.2001., nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru nisu ostvarili pravo na financijska sredstva za svoj rad niti u 2001., niti u 2002. i niti u 2003. godini, ve? tek u 2004. godini i to NE na temelju odredbe važe?eg zakona, nego na temelju Odluke o raspore?ivanju sredstava za rad politi?kih stranaka u 2004. godini (klasa: 400-06/04-01/01, urbroj: 612/2-04-01), koju je donio Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav Hrvatskog sabora, na sjednici održanoj 24. ožujka 2004. godine, kojom se zakonski ne ure?uje pitanje financiranja bilo politi?kih stranaka bilo nezavisnih zastupnika, ve? se samo utvr?uje visina nov?anog iznosa koji politi?kim strankama pripada u teku?oj prora?unskoj godini u skladu sa ?lankom 19. stavkom 3. Zakona o politi?kim strankama. Stoga, postavlja se pitanje: zar Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav nije u obavezi da poštuje zakone? Naime, iako su zakonske odredbe bile vrlo jasne (sredstva se raspore?uju politi?kim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika i to razmjerno broju njenih zastupnika, te se ista dozna?uju na središnji ra?un politi?ke stranke tromjese?no u jednakim iznosima) Odbor je svojom Odlukom financijska sredstva rasporedio i dozna?io ne samo politi?kim strankama nego i nezavisnim zastupnicima, a potonjima je sredstva dozna?io na njihovim osobnim/privatnim ra?unima (izravno!), što se nije smjelo desiti jer nije u skladu sa važe?im mjerodavnim propisima Republike Hrvatske. Pošto se postupilo na naveden na?in, postavlja se pitanje: da li i nezavisni zastupnici (i svi drugi nezavisni vije?nici u predstavni?kim tijelima jedinica lokalne i županijske samouprave) imaju pravo potraživati neispla?ena prora?unska sredstva za 2001., 2002. i 2003. godinu? Pošto se ujedna?ava pravo na financiranje nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru sa pravom financiranja nezavisnih vije?nika u op?inskim/gradskim/županijskim predstavni?kim tijelima, ukoliko nezavisni vije?nik u Gradskom vije?u Grada Rovinja ima pravo na financiranje iz gradskog prora?una za godine 2001., 2002., 2003. onda to pravo pripada i nezavisni zastupnicima u Hrvatskom saboru, te i oni onda mogu potraživati njima pripadaju?a državna sredstva za to razdoblje. Ukoliko se pravo na financiranje nezavisnih zastupnika/vije?nika želi priznati svima po?evši od 2004. godine (kada se to pravo protuzakonito priznalo Odlukom jednog radnog tijela Hrvatskog sabora i to po prvi put nezavisnim zastupnicima) onda potraživanja nezavisnog vije?nika u Gradskom vije?u Grada Rovinja bi trebala biti samo za 2004., 2005. i 2006. godinu, jer nakon stupanja na snagu Zakon o financiranju politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (“Narodne novine” broj 1. od 02.01.2007.) financijska sredstva su nezavisnom vije?niku dozna?ena, u skladu sa novim Zakonom.
2. Nije istina da samo Grad Rovinj nije financirao nezavisne vije?nike. Na primjer: Grad Rijeka je u svojoj Odluci o raspore?ivanju sredstava za rad politi?kih stranaka zastupljenih u Gradskom vije?u Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine – službeno glasilo Primorsko-goranske županije” broj 43. od 24. prosinca 2004. godine) izostavio ?lana Gradskog vije?a Ivicu Pa?ena, koji je dostavio obavijest Uredu Grada da je dana 22. studenoga 2004. godine prestao biti ?lanom politi?ke stranke Istarski demokratski forum te da ima status nezavisnog ?lana Gradskog vije?a; upravo radi toga isti nije uzet u obzir u raspodjeli sredstava za 2005. godinu. Vjerojatno ima još takvih primjera, no nije mi namjera trošiti vrijeme po tom pitanju i tražiti dalje druge primjere.
3. Ukoliko obaveza financiranja nezavisnih zastupnika/vije?nika nije propisana (u gore navedenim jasnim odredbama zakona) ali “izvire” iz istih, onda postavlja se pitanje: zašto je Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav podnio, dana 2. prosinca 2004. godine (urbroj: 612/2-04-01), Prijedlog zakona o dopuni Zakona o politi?kim strankama s Kona?nim prijedlogom zakona Hrvatskom saboru sa zamolbom da se raspravi po hitnom postupku? U Prijedlogu zakona navodi se da: donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku radi omogu?avanja financiranja rada i djelovanja svih zastupnika u Hrvatskom saboru, jer se postavlja pitanje na?ina financiranja rada zastupnika koji kao nezavisni zastupnici nisu izabrani na listama pojedinih stranaka, te da s obzirom da svim zastupnicima treba osigurati jednake uvjete za rad i djelovanje prijedlogom zakona predlaže se raspodjela sredstava na sve zastupnike, bilo onih izabranih s lista pojedinih stranaka bilo nezavisnih zastupnika, koji nisu izabrani na listama pojedinih stranaka. Prijedlog zakona Odbora nije nikad niti raspravljen, niti donesen u Hrvatskom saboru. Tek je krajem 2006. godine usvojen (napokon) Zakon o financiranju politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (“Narodne novine” broj 1. od 02.01.2007.), kojim je financiranje politi?kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata prvi puta regulirano kao cjeloviti problem. Sasvim je o?igledno da je i sam Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav uvidio zakonsku nemogu?nost financiranja nezavisnih zastupnika, te inicirao samu izmjenu zakona u tom pogledu, no u tome nije uspio, ve? je na politi?ki (ali protuzakonit) na?in nastavio svojim Odlukama financirati nezavisne zastupnike u razdoblju od 2004. do 2006. godine, valjda siguran da ?e se prije ili poslije i zakonski regulirati to pitanje.  
Na temelju svega gore izre?enog, s formalno-pravnog gledišta osobno smatram da Grad Rovinj nije dužan Nezavisnoj gradskoj listi sa nositeljem Brunom Poropatom, jer zakonska obaveza financiranja iste propisana je tek krajem 2006. godine i stupila na snagu po?etkom 2007. godine. A s moralnog gledišta i same logike da svi zastupnici/vije?nici (neovisno da li strana?ki ili nezavisni) bi trebali i moraju imati osigurane iste uvjete rada i djelovanja, slažem se da bi to tako trebalo i biti, ali to je trebala i morala propisati (što je i u?injeno krajem 2006.) zakonodavna vlast, odnosno Hrvatski sabor, a ne Grad Rovinj. 

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.