Home Appunti - Bilješke Demokratsko nadglasavanje talijanske nacionalne manjine
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Demokratsko nadglasavanje talijanske nacionalne manjine PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Giovedì 26 Settembre 2013 07:41
Povodom obilježavanja 70. obljetnice rujanskih odluka iz 1943. godine, objavljujemo dokumente koji predstavljaju dokaz kako je izigrana talijanska nacionalna zajednica na prostorima svog povijesnog obitavanja. Radi se o izvornim dokumentima tadašnjih najviših politi?kih tijela narodno-oslobodila?ke borbe, odnosno Zemaljskog antifašisti?kog vije?a narodnog oslobo?enja Hrvatske (ZAVNOH), Vrhovnog komandanta Narodno-oslobodila?ke vojske (NOV) i Partizanskih odreda (PO) Jugoslavije druga Tita i Antifašisti?kog vije?a narodnog oslobo?enja Jugoslavije (AVNOJ), to jest:  
a) 20. rujna 1943. - Odluka ZAVNOH-a o priklju?enju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj;
b) 1. listopada 1943. - Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV-e i PO-e Jugoslavije druga Tita glavnom štabu NOV-e i PO-e Hrvatske na nedostatke rujanske odluke ZAVNOH-a;
c) 29. studenoga 1943. - Odluka AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu.
Na temelju navedenih dokumenata:
-u odluci ZAVNOH-a od 20. rujna 1943. godine, to?ki 4., “talijanskoj nacionalnoj manjini, koja obitava u ovim krajevima, zajam?uje se autonomija”;
-u upozorenju Vrhovnog komandanta NOV-e i PO-e Jugoslavije druga Tita od 1. listopada 1943. godine, “deklaracija o pripojenju anektiranih krajeva Hrvatskoj u glavnom je dobro sastavljena” ali “nije pravilno ono mjesto gdje se govori o autonomiji talijanske manjine” jer “ako se tu radi o kulturnoj, onda je to trebalo re?i, a za politi?ku nema ovdje mjesta, jer je ta manjina raštrkana”, stoga “treba re?i da se garantuje puna sloboda i ravnopravnost talijanske manjine”;
-u odluci AVNOJ-a od 29. studenoga 1943. godine, to?ki 4.,  “nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbedi?e se sva nacionalna prava”.
Jednostavno re?eno: autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini ZAVNOH je bio zajam?io autonomiju, Vrhovni komandant Tito je sveo autonomiju na punu slobodu i ravnopravnost a AVNOJ je zajam?io sva nacionalna prava; tako da je u vremenskom razdoblju od samo 70 dana zajam?en sveobuhvatan pojam autonomije (samouprave) sveden na zajam?enje nacionalnih prava.
Stoga, na temelju navedenih odluka, autohtona talijanska komponenta na ovim je prostorima ne samo postala nacionalna manjina ve? je i dobrano prevarena. 
Upravo radi svega gore navedenog svakom razumnom pripadniku talijanske nacionalne zajednice neprihvatljivo je obilježavati i slaviti povodom tih odluka. Zar se od talijanske nacionalne manjine o?ekuje da obilježava i slavi povodom njenog proglašavanja kao nacionalne manjine i njenog izigravanja? Nažalost, to je bila samo prva prijevara, kojoj su uslijedile i druge brojne prijevare u sljede?im desetlje?ima. 
Nažalost, povodom istih odluka je proglašen Dan Istarske županije 25. rujna i ne samo to, ve? je Istarska županija ?ak donijela “Deklaraciju o proglašenju op?enarodnog i plebiscitarnog ustanka stanovnika Istre i Pazinskih odluka o sjedinjenju najzna?ajnijim doga?ajima u istarskoj povijesti 20. stolje?a”. Naravno, nacionalno ve?insko stanovništvo donijelo je i proglasilo odluke i deklaracije koje mu legitimno odgovaraju nadglasavanjem i bez da išta priupita a kamo li zatraži podršku/suglasnost talijanske autohtone komponente, što samo po sebi govori o nacionalnoj ve?ini i njenom poimanju nacionalne manjine. 
?injenica je da se baš ništa nije promijenilo, kao i 1943. godine i dan danas odluke koje se ti?u ili bi se trebale ticati sveukupnog stanovništva i stoga bi trebale predstavljati zajedništvo, me?usobno poštivanje i uvažavanje, to jest suživot, takve nisu, ve? se i dalje tvrdoglavo nastavlja nacionalnim demokratskim nadglasavanjem; na takav na?in nacionalna ve?ina može nametnuti i name?e svoje legitimne odluke, ali time se ne smije zaboraviti da nacionalna manjina ne mora iste odluke i prihvatiti, u?initi svoje. Prosto re?eno, nacionalna ve?ina si je izglasala Dan županije 25. rujna koji ne predstavlja dan za slavlje talijanskoj nacionalnoj manjini, kao što si je izglasala i himnu u kojoj “Krasna zemljo, Istro mila” je “dome roda hrvatskog”, i baš je briga za ostali rod koji je autohton na ovom podru?ju i koji je nepostoje?i u himni. U biti nacionalna ve?ina legitimno slavi i pjeva kad joj odgovara, i o?igledno je da joj odgovara da to ?ini bez prisutnosti i slavlja onih za koje tvrdi da s njima živi u skladu i suživotu. Naravno da samo pojedincima u talijanskoj nacionalnoj zajednici je sve navedeno svejedno, jer kao “dobri talijani” obnašaju?i javne funkcije, uvijek su i nastavit ?e biti prisutni na tim proslavama kako bi održali i ubudu?e si osigurali svoje javne funkcije i njima pripadaju?e osobne dobrobiti i interese.        

Slijede izvorni tekstovi dokumenata:

a) 20. rujna 1943. - Odluka ZAVNOH-a o priklju?enju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj1

Hrvatskom narodu
Narod Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s juna?kom Narodno-oslobodila?kom vojskom Hrvatske, oslobodio je svoje krajeve ispod jarma talijanskih tla?itelja. Vlast u tim krajevima prešla je u ruke Narodno-oslobodila?kih odbora - jedinih organa demokratske narodne vlasti, koju naš narod priznaje. 
Na osnovu tih ?injenica, kao i na osnovu na?ela o samoodre?enju naroda, što su ga proklamirali naši veliki saveznici Sovjetski Savez, Velika Britanija i Sjedinjene Ameri?ke Države, Zemaljsko antifašisti?ko vije?e narodnog oslobo?enja Hrvatske donijelo je slijede?e zaklju?ke:
1. Proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije, koje su razne velikosrpske vlade sklopile s Italijom, s kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali Kvarnerski otoci predani Italiji.
2. Proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije, sklopljeni izme?u izdajnika hrvatskog naroda Paveli?a i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dalmacije i dalmatinski otoci predani Italiji.
3. Svi spomenuti hrvatski krajevi, tj. Istra, Rijeka, Zadar, anektirani dijelovi Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, Dalmacije i svi jadranski otoci (uklju?ivši ovamo i Lastovo, Cres, Lošinj i druge), priklju?uju se matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje novoj demokratskoj, bratskoj zajednici naroda Jugoslavije, za koju se naši narodi bore.
4. Talijanskoj nacionalnoj manjini, koja obitava u ovim krajevima, zajam?uje se autonomija.
5. O gornjoj odluci obavještavaju se vlade savezni?kih zemalja: Saveza Socijalisti?kih Sovjetskih Republika, Velike Britanije, Sjedinjenih Ameri?kih Država, kao i ?itava svjetska javnost.
Smrt fašizmu - Sloboda narodu!
20. rujna 1943.
Zemaljsko antifašisti?ko vije?e narodnog oslobo?enja Hrvatske

1 Jedan primjerak Odluke nalazi se u Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu, reg. br. 12-1, k. 1948. Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodila?kom ratu jugoslovenskih naroda: tom II, knjiga 10: dokumenta Vrhovnog štaba Narodno-oslobodila?ke vojske Jugoslavije 1943, Beograd, Vojnoistorijski institut, 1962, str. 328-329.

b) 1. listopada 1943. - Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV-e i PO-e Jugoslavije druga Tita glavnom štabu NOV-e i PO-e Hrvatske na nedostatke rujanske odluke ZAVNOH-a1

Vrhovni štab
Depeša broj 807
1.X.1943.

Glavnom štabu Hrvatske
Deklaracija o pripojenju anektiranih krajeva Hrvatskoj u glavnom je dobro sastavljena. Nije pravilno ono mjesto gdje se govori o autonomiji talijanske manjine. Ako se tu radi o kulturnoj, onda je to trebalo re?i, a za politi?ku nema ovdje mjesta, jer je ta manjina raštrkana. Treba re?i da se garantuje puna sloboda i ravnopravnost talijanske manjine.
Nepravilno je proglašavanje ništetnosti svih ugovora samo sa strane ZAVNOH-a i samo s njegovim potpisom. Proklamaciju je morao potpisati i AVNOJ, a pretsjedništvo ZAVNOH-a da supotpiše. Ina?e to ne?e imati važnost pred stranim silama i zna?i separatizam protiv kojeg su svi saveznici. Odgovorite hitno. 
Tito

1 Original primljene depeše, tipkan na pisa?oj mašini, latinicom, nalazi se u Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu, reg. br. 32-6 i 33-6, k. 14. Depeša je u dva dijela prenijeta radio-vezom. Drugi dio je primljen u Glavnom štabu Hrvatske 2. listopada 1943. kao depeša broj 808. Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodila?kom ratu jugoslovenskih naroda: tom II, knjiga 10: dokumenta Vrhovnog štaba Narodno-oslobodila?ke vojske Jugoslavije 1943, Beograd, Vojnoistorijski institut, 1962, str. 328-329.

c) 29. studenoga 1943. - Odluka AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu1

Na osnovu prava svakog naroda na samoopredeljenje, uklju?uju?i pravo na otcepljenje ili na ujedinjenje sa drugim narodima, i u skladu sa istinskom voljom svih naroda Jugoslavije, osvedo?enom u toku trogodišnje zajedni?ke narodno-oslobodila?ke borbe, koja je skovala nerazdruživo bratstvo naroda Jugoslavije, Antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Jugoslavije donosi slede?u Odluku:
1. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije sa strane fašisti?kih imperijalista i dokazali su u zajedni?koj oružanoj borbi svoju ?vrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji.
2. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavaje, da bi Jugoslavija pretstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikada više ne bi postala domenom bilo koje hegemonisti?ke klike, Jugoslavija se izgra?uje i izgradi?e se na federativnom principu, koji ?e obezbediti punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
3. U skladu sa takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jeste ?injenica da ve? sada, u vreme narodno-oslobodila?kog rata, osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije pretstavljaju narodno-oslobodila?ki odbori i zemaljska antifašisti?ka ve?a narodnog oslobo?enja (Glavni narodno-oslobodila?ki odbor Srbije, Zemaljsko antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Hrvatske, Slovena?ki narodno-oslobodila?ki odbor, Zemaljske antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Bosne i Hercegovine, Zemaljsko antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Crne Gore i Boke, Zemaljsko antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Sandžaka, inicijativni organi za Zemaljsko antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Makedonije) i da je Antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Jugoslavije vrhovno
zakonodavno i izvršno pretstavni?ko telo naroda Jugoslavije i vrhovni pretstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao celine.
4. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbedi?e se sva nacionalna prava.
5. Ova odluka stupa odmah na snagu.
Br. 3.
Dne 29 novembra 1943 u Jajcu
Antifašisti?ko ve?e narodnog oslobo?enja Jugoslavije
Sekretar: Rodoljub ?olakovi?, s. r.; Pretsednik: dr. Ivan Ribar, s. r.

1 Prvo i Drugo zasedanje AVNOJ-a, Beograd, izdanje Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, 1953, str. 240-241.

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Settembre 2013 07:49
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.