Home Appunti - Bilješke Nastavak politike svedene na ?inovništvo
Errore
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 25 Novembre 2013 07:40
Na 10. izvještajno-izbornoj Skupštini Gradske podružnice IDS-a Rovinj, održanoj 14. studenoga 2013. godine, donijete su slijede?e odluke: 
-Branko Rajko je izabran za novog predsjednika Gradske podružnice IDS-a Rovinj;
-za ?lanove Predsjedništva Gradske podružnice IDS-a Rovinj izabrani su : Jadranka Andrijevi?, Valerio Drandi?, Ivica Gašpi?, Elida Kneževi?, Angela Marich, David Modrušan, Edi Mendica, Nicolo Sponza te Josip Žuži? (po položaju ?lanovi su i gradona?elnik, Giovanni Sponza, predsjednik Gradskog vije?a, Davorin Flego, i predsjednica Kluba mladih IDS-a Rovinj, Sanja ?uri?in);
-Milan Mihovilovi? kandidat je Gradske podružnice IDS-a Rovinj za predsjednika Zajednice podružnica IDS-a Rovinjštine, dok je Marko Paliaga kandidat za ?lana Predsjedništva IDS-a;
-podržana je kandidatura Borisa Mileti?a za predsjednika IDS-a.
Na konstituiraju?oj sjednici Predsjedništva, održanoj 18. studenoga 2013. godine, Sanja ?uri?in je jednoglasno izabrana za potpredsjednicu Gradske podružnice IDS-a Rovinj. 
Navedene odluke objavljene su u “Glasu Istre” i na internetskim stranicama IDS-a.
Vezano uz prihva?ene odluke (na legitiman i demokratski na?in, te ih stoga treba poštivati), dozvoljavam si kao obi?an ?lan stranke izraziti nekoliko ?injenica i mišljenja:
1. na osnovu dosadašnjih spoznaja smatram da su dobre, pozitivne odluke da se Mihovilovi?a, Paliagu i Mileti?a kandidira i podrži za odnosne strana?ke funkcije;
2. smatram da je neodgovorno i neprihvatljivo što se nije uvrstila u dnevni red analiza rezultata lokalnih izbora, održanim 19. svibnja 2013. godine, kao osnov za razmatranje nastale politi?ke situacije u gradu Rovinju i poduzimanja odgovaraju?ih mjera s ciljem da se zaustave zabilježeni negativni trendovi, bilo op?eniti bilo za IDS;
3. na gradskoj razini, od prijašnjih 13 strana?kih predstavnika izostala su samo tri imena (Silvio Brunelli, Samuel Benussi i Mario Božac) i to zato jer su sami odustali i umjesto njih su izabrane tri nove osobe (Ivica Gašpi?, David Modrušan i Edi Mendica), odnosno prethodna postava je doživjela promjene samo u dijelu u kojem je bila prisiljena, te valja istaknuti da je broj pripadnika talijanske nacionalne zajednice u novom Predsjedništvu smanjen, što nije za pohvalu;
4. evidentno je da poimanje “demokratske stanke” još nije poprimilo odgovaraju?e zna?enje i nije doprlo u shva?anjima pojedinih osoba u IDS-u Rovinja, jer se tvrdoglavo nastavlja sa stran?arenjem gdje vlada logika “strana?ke stege” (iliti “jednoumlja”), koju odre?uje stroga centralisti?ka strana?ka hijerarhija u kojoj glavne odluke donose malobrojni koji su nositelji najviših strana?kih funkcija i koji odlu?ivanje svode na “lobiranje”, jer sistem koji ve? skoro jedno desetlje?e vlada u rovinjskim strana?kim okvirima je ustrojen na principu “tko nije sa mnom, protiv mene je” i stoga je “neprijatelj” kojeg treba izolirati i kojeg se valja odre?i (ovakav na?in razmišljanja postao je uobi?ajena praksa posljednjih godina: pretvoriti nesuglasje u politi?ku opoziciju, preobli?iti normalnu demokratsku diajektiku u politi?ko svrstavanje, podijeliti stvarnost u “prijatelje” i “neprijatelje”; to je arogantan i apsolutni na?in razmišljanja, bez oklijevanja i izgovora; apsolutnost isklju?uje relativnost, jer ona tjera na razmišljanje, usporedbu, konfrontaciju argumenata; umjesto demokratske dijalektike, tjera se na svrstavanje, na apsolutni, kategori?ki na?in: “tko nije sa mnom, protiv mene je”);
5. izbor Branka Rajka nije “sretno” rješenje iz jednostavnog razloga što je on direktor Valbrune sport d.o.o. Rovinj, gradskog poduze?a ?iji je jedini osniva? i ?lan društva Grad Rovinj, a gradona?elnik u skladu sa Zakonom o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tom trgova?kom društvu; prosto re?eno navedeni je izbor skoro kao da je za predsjednika stranke izabran jedan djelatnik gradona?elnika, što nije i ne može nikako biti dobro rješenje iz prostog razloga što bilo koja osoba ?ije radno mjesto ovisi o poslodavcu nikada si ne?e dozvoliti da išta kriti?ki izusti naspram svog poslodavca;
6. izborom predsjednika (Branka Rajka) i potpredsjednice (Sanje ?uri?in) Gradske podružnice IDS-a Rovinj, odustalo se od nepisanog pravila i uobi?ajene prakse od samog osnutka IDS-a u Rovinju da predsjednik ili potpredsjednik stranke bude (i dosad je tako bilo) pripadnik talijanske nacionalne zajednice, a navedenu ?injenicu je nepotrebno komentirati jer je sama po sebi dovoljno jasna;  
7. uvjeren sam da su sve navedene strana?ke osobe na razini grada slobodno misle?e osobe, no nažalost velika ve?ina njih nije i slobodno govore?a a kamo li i slobodno glasa?ka, ve? stranka “obiluje poltronima”, koji su maksimalno angažirani iz osobnih i inih interesa, te se koriste “gromoglasnim tišinama” na sjednicama strana?kih tijela ili samo podržavaju stavove najviših strana?kih/gradskih funkcija, koje imaju vlast odnosno koje odlu?uju i raspolažu sa novcima (gradski prora?un) i sa ovlastima (zakonskim i statutarnim);
8. nažalost gore navedena imenovanja na gradskoj strana?koj razini samo potvr?uju moje uvjerenje da osim što se politika svela na ?inovništvo u gradskoj upravi, sada se u tome uspjelo i u gradskim strana?kim okvirima, te stoga i u stranci ?e sada politika biti svedena samo na ?inovništvo;
9. sva je sre?a za IDS Rovinja da u gradskim okvirima za sada ne postoji nikakva suvisla alternativa, te upravo radi toga stranka si dozvoljava i više nego bi smjela.

Napomena. Kao i svi drugi ?lanovi IDS-a, pozvan sam na strana?ku Skupštinu, ali se istoj nisam odazvao iz jednostavnog razloga jer ne želim niti samim prisustvom biti niti suu?esnik niti suodgovoran za odluke koje ne podržavam, a pošto nisam politi?ki neuk i znam da su prethodno takve sjednice dobro pripremljene “lobiranjem” (a što u životu nikad nisam i niti mi je namjera ikad to ?initi) ne želim sudjelovati na takvim “prefabriciranim” sjednicama.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.