Home Appunti - Bilješke Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT iz Rijeke
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT iz Rijeke PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 10 Febbraio 2014 07:10
Rukovodstva EDIT-a i Talijanske unije trebala bi podnijeti neopozive ostavke

Državni ured za reviziju - Podru?ni ured Rijeka obavio je financijsku reviziju kojom su obuhva?eni financijski izvještaji i poslovanje Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT iz Rijeke za 2012. godinu. Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 9. srpnja do 20. studenoga 2013. Izvješ?e o obavljenoj financijskoj reviziji, datirano 20. studenoga 2013., objavljeno je na internetskoj stranici Državnog ureda za reviziju (vidi: http://www.revizija.hr/izvjesca/2013-rr-2013/03-neprofitne-organizacije/02-druge-neprofitne-organizacije/novinsko-izdavacka-ustanova-edit-rijeka.pdf). Iz Izvješ?a (22. stranice) želimo istaknuti samo neke tvrdnje i ?injenice, nepravilnosti i nezakonitosti, kako bi o tim pojedinostima upoznali javnost. Stoga, slijede citati za koje smatramo da su jako interesantni:
-“koncem 2012. u Ustanovi je bilo 98 zaposlenika”;
-“financijski plan za 2012., donesen je u lipnju 2012., odnosno šest mjeseci nakon po?etka poslovne godine. Tijekom godine nisu donesene izmjene i dopune financijskog plana”; 
-“planiran je višak prihoda za 2012. u iznosu 1.523.000,00 kn, a ostvaren je manjak prihoda u iznosu 5.433.062,00 kn”; 
-“najzna?ajniji udjel imaju prihodi od donacija u iznosu 15.990.073,00 kn ili 70,0% i prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu 5.474.823,00 kn ili 24,0% ostvarenih prihoda”;
-“vrijednosno najzna?ajniji rashodi su ostvareni za rashode za zaposlene u iznosu 13.683.791,00 kn ili 48,4% i materijalne rashode u iznosu 11.672.680,00 kn ili 41,3% ukupno ostvarenih rashoda”;
-“drugi materijalni rashodi se odnose na troškove reprezentacije u iznosu 336.661,00 kn”;
-“u okviru drugih rashoda vrijednosno najzna?ajniji rashodi se odnose na isplatu razlike pla?a za razdoblje od 2007. do 2011. u iznosu 2.132.899,00 kn”;
-“nedospjela naplata prihoda najve?im dijelom u iznosu 5.263.534,00 kn se odnose na potraživanja od Republike Italije koja su napla?ena u sije?nju 2013., a priznata su u prihode 2012.”;
-“obavljenom revizijom su utvr?ene nepravilnosti i propusti koje se odnose na sustav unutarnjih kontrola, djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje, ra?unovodstveno poslovanje, prihode i potraživanja, te rashode i obveze”; 
-“Ustanova tijekom 2012. nije dostavila Hrvatskoj gospodarskoj komori izvješ?e o financijskom poslovanju za prethodnu godinu”, “Ustanova u svom mediju nije objavila podatke o ostvarenim ukupnim prihodima i prosje?no prodanoj nakladi u protekloj godini”, a sve to “nije u skladu s odredbama ?lanka 34. stavka 1. i 3. Zakona o medijima”;
-“Ustanova nije podnijela prijavu za upis u upisnik pružatelja elektroni?kih publikacija koji vodi Vije?e za elektroni?ke medije. Navedeno nije u skladu s odredbom ?lanka 80. stavak 2. Zakona o elektroni?kim medijima”;
-“Ustanova izdaje ?etiri javna glasila (medija). Statut svakog pojedinog medija nije donesen, što nije u skladu s odredbom ?lanka 26. Zakona o medijima i ?lanka 31. Statuta”;
-“financijskim planom su prihodi planirani u iznosu 26.093.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 22.831.454,00 kn, što je za 3.261.546,00 ili 12,5% manje od plana. Rashodi su planirani u iznosu 24.570.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 28.264.516,00 kn što je za 3.694.516,00 kn ili 15,0% više od plana”;
-“Program rada i razvoja Ustanove nije donesen, što nije u skladu s odredbom ?lanka 39. Statuta prema kojoj upravno vije?e na prijedlog ravnatelja donosi programe rada i razvoja i prati njihovo izvršenje”;
-“financijski izvještaji su dostavljeni Državnom uredu za reviziju u srpnju 2013., odnosno ?etiri mjeseca nakon zakonskog roka”, a što “nije u skladu sa ?lankom 70. Uredbe o ra?unovodstvu neprofitnih organizacija”;
-“preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 21.148.847,00 kn” ... (omissis) ... “U 2010. iz prora?una Republike Italije su dobivena sredstva u iznosu 23.619.391,00 kn za financiranje troškova izdavanja dnevnih novina za razdoblje od 2003. do 2006., te je za 2010. ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 21.943.911,00 kn. Upravno vije?e je u velja?i 2011. donijelo odluku da se spomenuta sredstva koriste za izvršenje djelatnosti Ustanove, bez navo?enja programa i aktivnosti koje se planiraju financirati iz dobivenih sredstava. Navedenim sredstvima je pokrivan manjak prihoda nad rashodima za 2009. i 2012. te koncem 2012. raspoloživa sredstva iznose 15.715.785,00 kn, od ?ega je dio sredstava u iznosu 7.103.650,00 kn oro?en kod dvije poslovne banke uz kamatnu stopu 4,0% odnosno 4,5% godišnje. Prihodi od kamata su ostvareni u iznosu 552.401,00 kn. Ustanova je trebala donijeti program rada te trošiti sredstva za namjenu za koju su dobivena, odnosno za unaprje?enje djelatnosti Ustanove”;
-“upravno vije?e nije dostavilo osniva?u (Talijanskoj uniji) godišnji izvještaj, završni ra?un i financijski plan, iako je bilo u obvezi prema odredbi ?lanka 39. Statuta” (a što je u?injeno koncem rujna 2013.); 
-“koncem 2012. u poslovnim knjigama su iskazana potraživanja za zaposlene u iznosu 445.237,00 kn, a odnose se na predujmove za službena putovanja u iznosu 93.418,00 kn, te druga potraživanja u iznosu 351.819,00 kn. Predujmovi su ispla?eni zaposlenima za službena putovanja obavljena u razdoblju od 2007. do 2012. Dio predujmova nije pravdan vjerodostojnim ispravama (ra?unima i putnim nalozima). Do vremena obavljanja revizije (rujan 2013.), vra?eni su predujmovi za službena putovanja u iznosu 47.759,00, dok 45.659,00 kn nije vra?eno. Druga potraživanja se najve?im dijelom odnose na potraživanja iz 2011. i 2012. za korištenje dvije kreditne kartice odgovorne osobe (ravnatelja) u iznosu 333.586,00 kn. Odluka o korištenju kreditnih kartica nije donesena. Korištenje kreditnih kartica najve?im dijelom nije pravdano vjerodostojnom dokumentacijom (ra?unima). Ustanova je platila obveze vezane uz troškove nastale korištenjem kreditnih kartica. Prema specifikaciji troškova, kreditne kartice su korištene u osobne svrhe (podizanje gotovine na bankomatima i neopravdani ra?uni). Do vremena obavljanja revizije (rujan 2013.), vra?eno je 44.266,00 kn, dok 289.320,00 kn nije vra?eno. S obzirom da se predujmovi za službena putovanja i troškovi nastali najve?im dijelom korištenjem kreditnim karticama ne pravdaju vjerodostojnim ispravama, ispla?eni su i evidentirani kao beskamatne pozajmice, a do vremena obavljanja revizije ukupno neopravdane isplate su iznosile 334.979,00 kn. Navedeno nije u skladu s odredbama ?lanka 9. Uredbe o ra?unovodstvu neprofitnih organizacija, prema kojima se evidentiranje poslovnih doga?aja u poslovnim knjigama temelji na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama”;
-“prema odredbi ?lanka 39. Statuta, upravno vije?e kod usvajanja financijskih izvještaja za 2012. je bilo u obvezi dati mišljenje u vezi potraživanja prema zaposlenima za ispla?ene predujmove i korištenje kreditnih kartica, što nije u?injeno”; 
-“u sije?nju 2009. na temelju rješenja Porezne uprave, osobni dug ravnatelja (porezni dug) pla?en je sa žiro ra?una Ustanove u iznosu 87.891,00 kn. Navedeni iznos je evidentiran na ra?unima potraživanja za zaposlene. Prema poslovnim knjigama i obra?unu pla?a, tijekom 2011. je vra?eno 24.691,00 kn, a u 2012. je vra?eno 63.200,00 kn, ?ime je glavnica duga podmirena. Financijska sredstva je potrebno koristiti isklju?ivo za ostvarivanje ciljeva utvr?enih Statutom, programom rada i financijskim planom, a ne za osobne potrebe”; 
-“rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 12.255.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 15.816.690,00 kn (uklju?uju?i rashode za isplatu razlike pla?a), što je za 3.561.690,00 kn ili 29,1% više od plana. ?ine 56,0% ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi za isplatu razlike pla?a nisu planirani financijskim planom, a ostvareni su u iznosu 2.132.899,00 kn”; 
-“utvr?eno je da glavni urednici imaju najniži predvi?eni stupanj stru?ne spreme (SSS), kao i 20 novinara (64,5% od zaposlenih novinara) ima najniži predvi?eni stupanj stru?ne spreme, a od deset voditelja sektora osam ih ima najniži predvi?eni stupanj stru?ne spreme. Revizijom je utvr?eno da je za radno mjesto voditelj sektora od planiranih pet popunjeno deset, za radno mjesto novinar urednik od planiranih ?etiri popunjeno jedanaest, radno mjesto novinar-suradnik od planiranih osam popunjeno deset, radno mjesto grafi?ki urednik-dizajner od planirana dva popunjeno pet, a za radno mjesto referent prodaje od planiranog jednog popunjena ?etiri radna mjesta. Tako?er, u sistematizaciji radnih mjesta ne postoji radno mjesto voditelj odsjeka za fotografske djelatnosti, za što je pored pla?e ispla?ivana i naknada. Stvarno stanje i struktura zaposlenih nije u potpunosti uskla?ena sa sistematizacijom”; 
-“utvr?eno je da su pojedinim zaposlenicima ispla?ene ve?e naknade od osnovne pla?e utvr?ene odredbama Pravilnika o pla?ama. Rashodi za isplatu stimulacija su ostvareni u iznosu 2.302.321,00 kn. Tijekom cijele godine je, svim zaposlenicima bez odluka upravnog vije?a, na osnovnu pla?u ispla?ivana stimulacija u visini 35,0%. Navedeno nije u skladu s odredbom ?lanka 9. Pravilnika o pla?ama Ustanove, prema kojoj o grupnoj stimulaciji od 11,0% do 40,0% odlu?uje upravno vije?e” ... (omissis) ... “Za 2012., stimulacija je ispla?ivana u bruto iznosu od 4.658,00 kn do 34.414,00 kn po zaposleniku”;
-“u 2012. zaposlenicima su ispla?ene naknade za posebne radne zadatke u iznosu 1.311.103,00 kn”;
-“ostale jednokratne naknade su ispla?ene zaposlenima prema odlukama ravnatelja u pojedina?nim neto iznosima od 3.040,00 kn do 10.000,00 kn. Iz dokumentacije nije vidljivo koje su radne zadatke zaposlenici obavili i u koje vrijeme te kako je odre?ena naknada”;
-“u 2012. svim zaposlenima je ispla?ena razlika pla?e za razdoblje od 2007. do 2011. u iznosu 2.132.899,00 kn, dok je za 2012. razlika ispla?ena u sije?nju 2013. u iznosu 290.939,00 kn. Odlukom ravnatelja iz prosinca 2012. je utvr?eno da je na zahtjev sindikata novinara Ustanove, obavljena provjera na?ina obra?una pla?a u vrijeme kada je zaposlenik na godišnjem odmoru, za vrijeme državnog blagdana te pla?enog dopusta. Utvr?eno je da je u razdoblju od 2007. do 2012., za vrijeme korištenja godišnjeg odmora svim zaposlenicima ispla?ena naknada pla?e u visini pla?e primjenjuju?i satnicu teku?eg mjeseca uve?ano za naknade za minuli rad i stimulacije, dok je prema odredbama Pravilnika o pla?ama trebala biti u visini pla?e ispla?ene u prethodna tri mjeseca. Najve?a ispla?ena ukupna razlika iznosi 69.496,00 kn neto. U tijeku revizije je utvr?eno da je pojedinim zaposlenicima u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ispla?ivana naknada pla?e u visini pla?e ispla?ene u prethodnom mjesecu, a pojedinim u visini pla?e ispla?ene u prethodna tri mjeseca. Navedeni obra?un primjenjuje se i u 2013. Pojedinim zaposlenicima pla?a je ispla?ena u ve?im iznosima od prosje?ne pla?e u zadnja tri mjeseca (primjerice prosje?na pla?a jednog zaposlenika u posljednja tri mjeseca je iznosila 16.392,00 kn, a u vrijeme kad je koristio godišnji odmor je ispla?eno 23.487,00 kn neto, drugog zaposlenika 16.623,00 kn, a ispla?eno je 21.273,00 kn, tre?eg zaposlenika 4.352,00 kn, a ispla?eno je 6.935,00 kn). Navedeno nije u skladu s odredbom ?lanka 12. Pravilnika o pla?ama iz 1999. i izmjena iz 2005. prema kojoj, zaposleniku za vrijeme korištenja godišnjeg odmora pripada naknada pla?e u visini njegove pla?e ispla?ene u zadnja tri mjeseca”;
-“s obzirom da financijskim planom isplata razlike pla?a nije planirana, upravno vije?e je trebalo odobriti isplatu”;
-“u Ustanovi se kronološki ne vode evidencije o odre?enim satima i poslovima po svakom pojedinom ugovoru te se ne može utvrditi jesu li poslovi stvarno obavljeni”. 
Sve gore navedeno utjecalo je na izražavanje “uvjetnog mišljenja” od strane Državnog ureda za reviziju – Podru?nog ureda Rijeka.
Pitamo se: zar na temelju navedenih utvr?enih ?injenica rezultat rada Državnog ureda za reviziju je izražavanje “uvjetnog mišljenja”? Zar na osnovu svih navedenih ?injenica Državni ured za reviziju nije trebao po službenoj dužnosti prijaviti nadležnim organima utvr?ene nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju? Zar je u ovoj državi sasvim normalno da nakon utvr?enih i navedenih nepravilnosti i nezakonitosti ravnatelj, ?lanovi upravnog vije?a i glavni urednici mogu i dalje obavljati svoje dužnosti kao da se ništa nije desilo? 
U rujnu 2013. godine, Novinsko-izdava?ka ustanova EDIT iz Rijeke dostavila je svom osniva?u, Talijanskoj uniji, Financijske izvještaje za 2012. godinu. Izvršni odbor Talijanske unije je na svojoj sjednici održanoj 6. studenoga 2013. godine razmatralo i prihvatilo informaciju o Financijskim izvještajima Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT za 2012. godinu, te ih proslijedilo Skupštini Talijanske unije, koja ?e iste materijale razmatrati i prijedlog je da ih prihvati na svojoj sjednici sazvanoj za 12. velja?e 2014. godine u Pore?u. Naravno, u Financijskim izvještajima Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT za 2012. godinu nisu navedene nepravilnosti i nezakonitosti, niti je priloženo Izvješ?e o obavljenoj financijskoj reviziji; a zašto i bi, kad za sve njih sve je u najnormalnijem i najboljem redu, naravno u skladu sa njihovim poimanjem zakonitog i propisanog poslovanja, a da ne govorimo o njihovom poimanju vrijednosti kao što su poštenje, transparentnost, pravda, dobronamjernost, itd. Postavlja se pitanje odgovornosti osniva?a, Talijanske unije, i njenih predstavnika (Furia Radina, Floriane Bassanese Radin, Paola Demarina, Maurizia Tremula i Norme Zani), koji su informirani o svemu što se doga?a u Ustanovi i istu podržavaju. O?igledno je da pojedine osobe kada raspolažu sa previše novca (koncem 2011. u Ustanovi raspoloživa sredstva su iznosila 21.148.847,00 kn) gube prisebnost, zdrav razum. O?igledno je da nepravilnosti i nezakonitosti su postale svakodnevnica unutar Talijanske unije, stoga nije ni ?udno da su prisutne i u njenim ustanovama.

Informativno, popis (su)odgovornih osoba koje bi trebale podnijeti neopozive ostavke: Silvio Forza kao ravnatelj Ustanove (od 2004. godine); ?lanovi upravnog vije?a Ustanove, Roberto Battelli iz Kopra (predsjednik, a zastupnik je u slovenskom Parlamentu od 1990. godine), Fabrizio Radin iz Pule (potpredsjednik, a dugogodišnji je zamjenik gradona?elnika Pule i predsjednik Zajednice Talijana u Puli), Franco Palma iz Tara, Marianna Jelicich Bui? iz Buja (potpredsjednica IDS-a), Maria Grazia Frank iz Rijeke i Ilaria Rocchi iz Rijeke; Errol Superina kao glavni urednik dnevnika “La Voce del Popolo” (od 2002. godine), Mario Simonovich kao glavni urednik ?asopisa “Panorama” (od 2000. godine), Tiziana Dabovi? kao glavni urednik mjese?nika za u?enike “Arcobaleno” (od 2006. godine) i Corinna Gerbaz Giuliano kao glavni urednik književnog ?asopisa “La Battana” (od 2008. godine); predsjednici Talijanske unije, kao osniva?a, Furio Radin (od 2006. godine, a obnaša dužnost saborskog zastupnika od 1992. godine), Floriana Bassanese Radin (od 2010. godine, a prethodno dogradona?elnica pa gradona?elnica i sada opet dogradona?elnica Grada Umaga) i Maurizio Tremul (od 1991. godine); Paolo Demarin kao potpredsjednik Skupštine Talijanske unije (a obnaša dužnost i zamjenika na?elnika Op?ine Ližnjan) te Norma Zani kao odgovorna osoba resora za Izdavaštvo i informiranje Izvršnog odbora Talijanske unije. 

P.S. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju kojom su obuhva?eni financijski izvještaji i poslovanje nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2012. godinu. Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 29. travnja do 15. listopada 2013. Izvješ?e o obavljenoj financijskoj reviziji objavljeno je na internetskoj stranici Državnog ureda za reviziju (vidi: http://www.revizija.hr/izvjesca/2013-stranke-2012/02-nezavisni-zastupnici/01-dr.-sc.-furio-radin.pdf) i u istom se utvr?uje da koncem 2012. godine “višak prihoda raspoloživ u sljede?em razdoblju iznosi 513.293,00 kn”.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.