Home Appunti - Bilješke Tužba protiv odluke Glavnog nadzornog odbora za izbore Talijanske unije
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Lunedì 23 Giugno 2014 08:08

Odlu?io sam podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv odluke Glavnog nadzornog odbora za izbore Talijanske unije. U slu?aju pozitivnog ishoda tužbe, ?lanovi Glavnog nadzornog odbora (Oskar Skerbec iz Rijeke, Franco Cerin iz Pule i Sergio Settomini iz Kopra), ?lanovi Središnjeg izbornog povjerenstva (Stefano Lusa iz Izole, Mauro Hrobat iz Novigrada i Vanda Dragolin iz Buja) i predsjednici Talijanske unije (Maurizio Tremul i Furio Radin) biti ?e odgovorni za posljedice i štete koje ?e nastati, neovisno o tome budu li formalno-pravne, financijske ili politi?ke naravi. 

?injenice, razlozi i obrazloženja, na osnovu kojih sam odlu?io pokrenuti sudski postupak, navodim kronološki u nastavku.

1. Dana 12. svibnja 2014. godine, predsjednik Talijanske unije raspisao je izbore za vije?nike u Skupštini Talijanske unije, te za predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-14).

2. Središnje izborno povjerenstvo (kojeg je imenovala Skupština Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 12. svibnja 2014. u Vodnjanu-Dignano, koje broji tri ?lana i tri zamjenika, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-7), u skladu sa ?lankom 20. Pravilnika o izboru vije?nika u Skupštini Talijanske unije, te za predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (akt Talijanske unije od 16. svibnja 2014. godine, klasa: 013-04/2014-30/1, urbroj: 2170-67-02-14-7), zaprimilo je sve kandidature, provjerilo valjanost i pravilnost procesa kandidatura te iste obznanilo dana 5. lipnja 2014. godine u dnevnom listu “La Voce del Popolo” (?lanak “Sorteggio, «La svolta» prima sulle schede” / “Ždrijeb, «Prekretnica» na prvom mjestu listi?a”).

3. Dana 5. lipnja 2014. godine, odmah nakon spoznaje o potvr?enim i obznanjenim kandidaturama od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a me?u kojima i one gosp. Maurizija Tremula na dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, dostavio sam (putem email i redovnom poštom) žalbu Glavnom nadzornom odboru za izbore).

Obratio sam se Glavnom nadzornom odboru (kojeg je imenovala Skupština Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 12. svibnja 2014. u Vodnjanu-Dignano, koji broji tri ?lana i tri zamjenika, klasa: 013-04/2014-14/5, urbroj: 2170-67-02-14-9) žalbom, na temelju ?lanka 21. Pravilnika o izboru vije?nika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, koji glasi: “Glavni nadzorni odbor za izbore ima sljede?e nadležnosti: ...omissis... -ima ovlasti odlu?ivati o žalbama bira?a, kandidata i drugih zainteresiranih gra?ana, u slu?ajevima u kojima je prisutna sumnja kršenja odredbi ovog Pravilnika”).

Žalba se poziva na ?lanak 20. Pravilnika o izboru vije?nika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, koji glasi: “Središnje izborno povjerenstvo ima sljede?e dužnosti: ...omissis... -provjerava valjanost i pravilnost procesa individualnih kandidatura za izbor predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; -obznanjuje, na temelju zaprimljenih prijedloga, koji su kandidati koji ?e sudjelovati na izborima u izbornoj jedinici za izbor predsjednika Talijanske unije, te uvijek na temelju pristiglih prijedloga, koji su kandidati koji ?e sudjelovati na izborima u izbornoj jedinici za izbor predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; ...omissis... ”.

Žalbom osporavam potvrdu kandidature gosp. Maurizija Tremula na dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, te tražim preispitivanje ocjene i odluke o potvr?ivanju kandidature, jer potvrda predstavlja o?ito kršenje ?lanka 42., stavka 3., Statuta Talijanske unije, koji glasi: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje ?etiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Navedena odredba je usvojena od strane Skupštine Talijanske unije 30. ožujka 2010. godine u Vodnjanu-Dignano, na svojoj XIV. sjednici, u sklopu donašanja “Izmjena Statuta Talijanske unije” (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2010-14/2, urbroj: 2170-67-02-10-6), a ?iji ?lanak 31. glasi: “Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja”, odnosno danom 30. ožujka 2010. Stoga, statutarna odredba kojom se utvr?uje da “mandat predsjednika Izvršnog odbora traje ?etiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno” stupila je na snagu 30. ožujka 2010., a što ujedno zna?i da se od tog dana po?ela primjenjivati, te u svim slijede?im danima do kraja mandata u mjesecu srpnju 2010., a tijekom cijelog tog razdoblja predsjednik Izvršnog odbora bio je gosp. Maurizio Tremul (ostavši na dužnosti zbog dovršavanja teku?ih poslova, to jest do izbora novog predsjednika Izvršnog odbora, odnosno iste osobe na istoj funkciji). Odredba ?lanka 42., stavka 3., Statuta utvr?uje da jedan mandat traje ?etiri godine i da se mandat može obnoviti najviše dva puta uzastopno, odnosno da se ograni?ava uzastopno vremensko trajanje/obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora od strane iste osobe na najviše osam uzastopnih godina. Odredba ne predstavlja nikakvo retroaktivno djelovanje, ve? se istom samo utvr?uje vremensko ograni?enje na najviše osam uzastopnih godina obnašanja navedene dužnosti od strane iste osobe. De facto i de jure ograni?avaju?a odredba je valjana i primjenjuje se od 30. ožujka 2010. godine, te je valjana i primjenjuje se i na ste?eno stanje danom stupanja na snagu, kada je dužnost predsjednika Izvršnog odbora obnašao gosp. Maurizio Tremuel, odnosno odredba se odnosi i na ?etverogodišnji mandat (2006.-2010. godine) tijekom kojeg je gosp. Maurizio Tremul obnašao navedenu dužnost, a što ne predstavlja nikakvo retroaktivno djelovanje odredbe. Navedena odredba ne ostavlja mogu?nost tuma?enja koje bi utvr?ivalo diskontinuitet postoje?eg mandata predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od budu?ih mandata predsjednika Izvršnog odbora. Da je Skupština Talijanske unije imala namjeru isklju?iti valjanost i primjenu odredbe ?lanka 42., stavka 3., Statuta na ondašnji mandat u tijeku, onda je trebala propisati u prijelazne i završne odredbe da “izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a po?et ?e se primjenjivati s danom raspisivanja sljede?ih izbora” ili “izmjene Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se s danom raspisivanja sljede?ih izbora”, a što nije u?injeno. Vezano uz završne odredbe zakona i drugih propisa, te stoga vezano uz stupanje na snagu i po?etak primjene istih želim skrenuti pozornost na Izvješ?e Ustavnog suda broj: U-X-80/2005 od 1. lipnja 2006. godine (“Narodne novine” broj 64. od 07.06.2006.) i na Odluku Ustavnog suda od 15. velja?e 2012. godine (“Narodne novine” broj 20. od 20.02.2012.) iz kojih valja citirati samo nekoliko na?ela i utvr?enja, i to da:

-“stupanje na snagu zakona jest vremenski odre?eni trenutak od kojega zakon po?inje pravno djelovati, obvezuju?i svojim odredbama, uz mogu?nost primjene sankcije u slu?aju njihovog nepoštivanja, one na koje se odnosi”;

-“zakonodavac može iz osobito opravdanih razloga odrediti druga?ije vakacijsko razdoblje, tako da zakon može stupiti na snagu na dan objave, ali i na odre?eni dan u budu?nosti koji zakonodavac propisuje ovisno o potrebama uskla?ivanja (harmoniziranja) zakonodavnog poretka radi osiguranja njegove jedinstvenosti”;

-“zakon mora stupiti na snagu to?no odre?enog dana, što ujedno zna?i da se od tog dana mora po?eti primjenjivati. To je op?i ustavni zahtjev kojem mora udovoljavati svaki zakon”;

-“zakonodavac može propisati stupanje na snagu zakona na sljede?e na?ine: odre?ivanjem dana, mjeseca i godine kada zakon stupa na snagu (kalendarski), ili nastupom odre?enog doga?aja (primjerice, danom prijema Republike Hrvatske u ?lanstvo u Europskoj uniji)”;

-“sve odredbe zakona ne moraju stupiti na snagu istodobno. Za pojedine glave i/ili odredbe zakona može se odrediti vremenski razli?ito stupanje na snagu ovisno o normativnom sadržaju zakona i o drugim pretpostavkama koje je potrebno osigurati za njegovu provedbu”;

-“prethodna utvr?enja na odgovaraju?i se na?in odnose i na druge (podzakonske) propise ?ije je donošenje u nadležnosti drugih tijela”.

Mišljenja sam da navedena na?ela i utvr?enja obvezuju i pravne osobe, stoga i udruge pri donašanju temeljnog akta, statuta.

S obzirom na gore navedeno, gosp. Maurizio Tremul je obnašao dužnost predsjednika Izvršnog odbora u mandatu od ?etiri godine od 2006. do 2010. godine i u slijede?em ?etverogodišnjem mandatu od 2010. do 2014. godine, odnosno u dva uzastopna mandata i zato njegova kandidatura za tre?i uzastopni mandat za predsjednika Izvršnog odbora nije trebala biti potvr?ena od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Talijanske unije, te Glavni nadzorni odbor nije trebao odbaciti moju žalbu. Kad bi gosp. Maurizio Tremul bio ponovno izabran za predsjednika Izvršnog odbora na predstoje?im izborima, koji ?e se održati 29. lipnja 2014. godine, de iure i de facto predstavljao bi o?it, o?igledan primjer kršenja Statuta Talijanske unije (i to kao jedna od dviju najviših dužnosti Talijanske unije), pošto bi uslijedilo da dok Statut ograni?ava obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora na dva uzastopna mandata, on bi obnašao navedenu dužnost u tri uzastopna mandata. Dakle, držim da su i Središnje izborno povjerenstvo (potvrdivši kandidaturu) i Glavni nadzorni odbor za izbore (odbacivši moju žalbu) prekršili Statut Talijanske unije (?lanak 14. i ?lanak 42, stavak 3.) i Pravilnik o izboru vije?nika u Skupštini Talijanske unije, te predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije (?lanak 20. i ?lanak 21.), pri potvr?ivanju kandidature koju nije trebalo potvrditi. Usput, dozvoljavam si da navedem da je gosp. Maurizio Tremul obnašao dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije od 1991. do 2002. godine, nakon ?ega je od 2002. do 2006. godine obnašao dužnost predsjednika Skupštine Talijanske unije, te od 2006. pa sve do danas opet obnaša dužnost predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije; u biti od 1991. do danas obnaša jednu od dviju najviših dušnosti Talijanske unije, a što navodi na razmišljanje da je obnašanje javne dužnosti shvatio i kontinuirano provodi kao profesiju, što je vjerojatno utjecalo i navelo Skupštinu Talijanske unije da utvrdi i donese odredbu ?lanka 42., stavka 3., Statuta.

4. Dana 12. lipnja 2014. godine, dostavljena mi je (putem emaila i redovnom poštom) Odluka Glavnog nadzornog odbora (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-12/4, urbroj: 2170-67-01-14-12) kojom odbacuje moju žalbu kao neosnovanu. Glavni nadzorni odbor, u svom obrazloženju, jedva spominje ?lanak 42., stavak 3., Statuta, ve? se poziva na ?lanak 71. Statuta Talijanske unije kako bi opravdao potvr?ivanje kandidature i svelo odredbu o ograni?avanju mandata (?lanak 42., stavak 3.) na odredbu ovisnu o ?lanku 71. Statuta, koji “u sklopu poglavlja XXIV sadrži prijelazne i završne odredbe, po pravnoj prirodi ima ograni?enu pravnu u?inkovitost, odnosno uvijek se odnosi na prijelazna razdoblja razli?itih sadržaja, ovisno o stvari na koje se odnosi”. Kako i sam Glavni nadzorni odbor priznaje, ?lanak 71. Statuta, citiram, “izri?ito navodi postupovne odredbe i potrebne elemente za postupak izbora predsjednika TU i predsjednika Izvršnog odbora TU”. Glavni nadzorni odbor obrazlaže ograni?enje obnašanja dužnosti (?lanak 42., stavak 3.) kao ovisno o pravilima i postupcima izbora (?lanak 71.), što nije i ne može nikako biti pravno utemeljeno. Jer, neovisno o izbornim pravilima i postupcima (neovisno da li se radi o neposrednim izborima od strane svih bira?a u jednoj ili više izbornih jedinica ili o posrednim izborima u jednoj ili više izbornih jedinica te naknadnog izbora raznih dužnosti od strane izabranih predstavnika u Skupštini Talijanske unije, neovisno o tome da li su kandidature individualne ili zajedni?ke za dva kandidata ili liste s više kandidata, neovisno o tome da li se radi o ve?inskom ili proporcionalnom izbornom sustavu) odredba o ograni?avanju broja mandata u obnašanju pojedine dužnosti nije i ne može ovisiti o izbornim pravilima i postupcima, ve? je u primjeni od dana stupanja na snagu, te kao takva obvezuju?a za sve. U protivnom postavlja se pitanje: zar ?e ograni?enje broja mandata u obnašanju dužnosti biti ovisno o pravilima i postupcima izbora kandidata? U slu?aju neposrednih izbora valja utvrditi ograni?enje od najviše 3 mandata? U slu?aju posrednih izbora valja utvrditi ograni?enje od najviše 2 mandata? Ukoliko su kandidature individualne onda valja utvrditi ograni?enje od najviše 4 mandata, a ako su u pitanju liste kandidata onda valja utvrditi ograni?enje od najviše 1 mandata?

Kako bi bio jasniji, citirat ?u ?lanak 71. Statuta koji je bio na snazi prije izbora održanih 2010. godine i ?lanak 71. Statuta koji je danas na snazi.

?lanak 71. Statuta, koji je donijet od strane Skupštine Talijanske unije, na svojoj XIV. sjednici, održanoj 30. ožujka 2010. godine u Vodnjanu-Dignano (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2010-14/2, urbroj: 2170-67-02-10-6), glasi: “(1) Postupak kandidiranja za predsjednika Unione Italiana i za predsjednika Izvršnog odbora odvija se na sljede?i na?in: kandidat za predsjednika Unione Italiana i kandidat za predsjednika Izvršnog odbora moraju se kandidirati zajedno. Prijedlog kandidatura na tako oformljenoj listi (u nastavku: Lista) mora imati navedene funkcije za koje se svaki od dvoje kandidata natje?e. Ukoliko je kandidat za predsjednika Unione Italiana aktivni ?lan Unione Italiana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, onda kandidat za predsjednika Izvršnog odbora Unione Italiana mora biti aktivni ?lan Unione Italiana s prebivalištem u Sloveniji i obrnuto. (2) Lista mora biti popra?ena s najmanje 100 potpisa potpore aktivnih ?lanova Unione Italiana od ?ega barem 20 potpisa mora biti od aktivnih ?lanova Unione Italiana s prebivalištem u Sloveniji. (3) Izborna jedinica u kojoj se glasa za liste predstavlja skup svih izbornih jedinica Zajednica Talijana udruženih u Unione Italiana. (4) Glasa? daje svoj glas samo za jednu Listu. Biti ?e izabrana Lista koja dobije najve?i broj glasova u izbornoj jedinici. (5) Prebrojavanje glasa?kih listi?a i utvr?ivanje rezultata glasovanja obavljaju Izborna povjerenstva u Zajednicama Talijana koja ?e se pobrinuti da se rezultati glasovanja dostave Središnjem izbornom povjerenstvu Unione Italiana. Središnje izborno povjerenstvo izvršiti ?e zbroj rezultata dobivenih od pojedinih Izbornih povjerenstava Zajednica Talijana te objaviti ishod izbora. (6) Pravilnik o izborima ?lanova Skupštine Unione Italiana mora se uskladiti s predmetnim odredbama u roku od šest (6) mjeseci”.

?lanak 71. Statuta, koji je donijet od strane Skupštine Talijanske unije, na svojoj XII. sjednici, održanoj 28. velja?a 2014. godine u Balama-Valle (akt Talijanske unije, klasa: 013-04/2014-14/2, urbroj: 2170-67-02-14-13), glasi: “(1) Predsjednik Talijanske unije, odnosno predsjednik Izvršnog odbora TU, biraju se odvojeno neposrednim i tajnim glasovanjem svih bira?a-punoljetnih ?lanova Zajednica Talijana koje su u?lanjene u TU, s prebivalištem u Hrvatskoj i Sloveniji, u skladu s pravilima i postupcima propisanim Izbornim pravilnikom Talijanske unije. (2) Ako predsjednik Talijanske unije i predsjednik Izvršnog odbora TU su oba aktivni ?lanovi Talijanske unije s prebivalištem u Hrvatskoj, odnosno u Sloveniji, predsjednik Skupštine TU je aktivni ?lan Talijanske unije s prebivalištem u Sloveniji, odnosno u Hrvatskoj. (3) Kandidatura za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU, za svakog od njih, mora biti popra?ena s najmanje 100 potpisa podrške od aktivnih ?lanova Talijanske unije od kojih najmanje 20 moraju biti aktivni ?lanovi Talijanske unije sa prebivalištem u Sloveniji. (4) Izborna jedinica u kojoj se glasuje za kandidata za predsjednika Talijanske unije, odnosno za predsjednika Izvršnog odbora TU, predstavlja skup svih izbornih jedinica u Zajednicama Talijana, koje su u?lanjene u Talijansku uniju. (5) Bira? glasuje u korist jednog kandidata za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU. Biti ?e izabran za predsjednika Talijanske unije, odnosno predsjednika Izvršnog odbora TU, kandidat koji je dobio najve?i broj glasova u izbornoj jedinici. (6) Prebrojavanje glasa?kih listi?a i utvr?ivanje rezultata glasovanja provode Izborna povjerenstva u Zajednicama Talijana, koja ?e izvijestiti o rezultatima glasovanja Središnje izborno povjerenstvo Talijanske unije. Središnje izborno povjerenstvo, nakon što izvrši zbroj rezultata iz pojedinih Izbornih povjerestava u Zajednicama Talijana, proglašava ishod izbora”.

Postavlja se pitanje pravne osnove da se sadržaj ?lanka 71. Statuta dovede u bilo kakvu vezu sa odredbom ?lanka 42., stavka 3., Statuta, koji glasi: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje ?etiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Glavni nadzorni odbor tvrdi: “da se ?lanak 71. treba primjenjivati samo u prijelaznom razdoblju, odnosno do prvih i sljede?ih izbora oba predsjednika, nakon stupanja na snagu Izmjena Statuta Talijanske unije, tj. prvih izbora nakon 30. ožujka 2010. I stoga logi?no je da ?lanak 71. ne predvi?a ograni?enja na samo dva uzastopna mandata, budu?i da prvi izbori poslije 30. ožujka 2010. su baš oni od kojih se otpo?inju ra?unati mandati. Sukladno tome, ?lanak 71. jasno izražava zaklju?ak da ne ustrajava eventualni kontinuitet ra?unanja, ve? po?etak mandata. Naime, prethodni su mandati (prije izbora nakon usvajanja Izmjena Statuta Talijanske unije od 30. ožujka 2010) nebitni radi potrebe tuma?enja ?lanaka 35. i 42. Statuta TU, odnosno u ograni?enju dva uzastopna mandata, pošto u prethodnom razdoblju izbor oba predsjednika nije bio izravan, nego neizravan”.

Iz tuma?enja Glavnog nadzornog odbora ispada da svaka nova izmjena ?lanka 71. Statuta, odnosno izmjena izbornih pravila i postupaka, ima za posljedicu “brisanje” ili “ne-brojenje” ranijih mandata. Ako je tuma?enje Glavnog nadzornog odbora ispravno, pošto se ?lanak 71. ve? dvaput donašao (prvi put 2010. i drugi put 2014. godine), postavlja se pitanje da li to zna?i da nakon izmjene ?lanka 71., naravno prije svakih narednih izbora, navedeni naredni izbori su baš oni od kojih se otpo?inju ra?unati mandati? Pošto se ?lanak 71. Statuta ponovno izmjenio prije predstoje?ih izbora (koji ?e se održati 29. lipnja 2014.), izmjenivši na?in i postupak kandidiranja predsjednika Talijanske unije i predsjednika Izvršnog odbora Talijanske unije, to bi trebalo zna?iti da baš po?evši od predstoje?ih izbora ?e se opet otpo?ivati ra?unati mandate? Zar onda odredba ?lanka 42., stavka 3., Statuta nema nikakvog smisla i nema baš nikakvu pravnu valjanost? Mišljenja sam da neovisno o izbornim pravilima i postupcima, ako se za odre?enu dužnost (koja svojim nazivom i nadležnostima ostaje ista, a u ovom slu?aju i naziv i nadležnosti predsjednika Izvršnog odbora ostale su iste nakon svih izmjena) ograni?i obnašanje na najviše dva uzastopna mandata ili osmogodišnje uzastopno razdoblje, onda se ograni?enje mora primjeniti i ispoštovati od dana stupanja na snagu, odnosno 30. ožujka 2010. godine, te obuhva?a i ?etverogodišnje razdoblje obnašanja dužnosti u trenutku stupanja na snagu i primjene odredbe, koja je vrlo jasna: “Mandat predsjednika Izvršnog odbora traje ?etiri godine i ne može se obnoviti više od dva puta uzastopno”.

Zanemarivanje nesporne ?injenice da je gosp. Maurizio Tremul fakti?no konzumirao obnašanje dužnosti predsjednika Izvršnog odbora u dva uzastopna mandata (od 2006. do 2010. godine i od 2010. do 2014. godine) protivno je osnovnom smislu i razlogu postojanja norme i na?ela u ?lanku 42., stavku 3. Statuta Talijanske unije, koji ograni?ava obnašanje navedene dužnosti na najviše dva uzastopna mandata.

U svom obrazloženju, Glavni nadzorni odbor za izbore navodi da je “uz pomo? vanjskog savjetnika docenta ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci prof. dr. Sanje Bari?, nakon provedene detaljne rasprave po tom pitanju, jednoglasno odlu?io da se odbije žalba, kao neosnovana”. Mišljenja sam da bi bilo uputno spoznati kako se o?itovala, izjasnila po navedenom pitanju izv. prof. dr. sc. Sanja Bari?, predstojnica Katedre za ustavno pravo pri Pravnom fakultetu Sveu?ilišta u Rijeci.

Slažem se sa Glavnim nadzornim odborom u svezi dužnosti predsjednika Talijanske unije, koja kao takva nije postojala u Statutu Talijanske unije prije 2010. godine (ve? je do tada postojala samo dužnost predsjednika Skupštine Talijanske unije, koja je 2010. godine razdvojena na dvije dužnosti, svaka sa svojim pravima i nadležnostima, te se radi o novim dužnostima koje nisu vezane za prethodne mandate), te stoga za istu nisam pokrenuo nikakvo pitanje.

Uslijed svega navedenog, tražim od suda da kao nadležno tijelo postupi i odlu?i u skladu sa zakonom.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.