Home Appunti - Bilješke Ne budimo ovce, glasajmo za kozu!
Errore
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
Ne budimo ovce, glasajmo za kozu! PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Giovedì 29 Ottobre 2015 07:25

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavilo je kandidature za izbor zastupnika u Hrvatski sabor po izbornim jedinicama na svojoj službenoj internetskoj stranici (vidi: http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=0C27F26CC372E647C1257ED8004490F2). Državno izborno povjerenstvo prihvatilo je ukupno 166 kandidacijskih lista (161 strana?kih i 5 neovisnih lista; od 161 strana?kih lista, 97 je samostalnih strana?kih i 64 koalicijskih lista). Prihva?eno je i 41 kandidata nacionalnih manjina, koje biraju svoje zastupnike u XII. izbornoj jedinici.

U VIII. izbornoj jedinici, koja obuhva?a cijelu Istarsku i dio Primorsko-goranske županije, uklju?uju?i Rijeku, za glasove bira?a za 14 saborskih mjesta bori se ukupno 210 kandidata na 15 lista (na prošlim je parlamentarnim izborima bilo 26 lista), koje su sve strana?ke liste (od ?ega 9 samostalnih i 6 koalicijskih lista), to jest nema nijedne neovisne liste.

U XII. izbornoj jedinici za zastupnika talijanske nacionalne manjine utvr?ena su tri kandidata: Furio Radin iz Vintijana i njegov zamjenik Roberto Palisca iz Rijeke, kao kandidati grupe bira?a; Maurizio Zennaro iz Antonci i njegov zamjenik Ernie Gigante Deškovi? iz Opatije, kao kandidati grupe bira?a; Daniela Dapas iz Zagreba i njezin zamjenik Lovre De Grisogono iz Zagreba, kao kandidati ?iji je predlagatelj Održivi razvoj Hrvatske-OraH; dok je na prethodnim izborima bio samo jedan kandidat (Furio Radin iz Vintijana, sa zamjenikom Robertom Paliscom iz Rijeke, kao kandidati grupe bira?a). Usput, Furio Radin je zastupnik u Hrvatskom saboru od 1992. godine, odnosno zastupni?ki staž mu traje neprekidno 23 godina (umanjen za jedan dan, jer se proglasio umirovljenikom na samo jedan dan, radi stjecanja povlaštene saborske mirovine), te se sada kandidirao po sedmi uzastopni put za zastupni?ko mjesto.

I na ovim, kao i na prethodnim parlamentarnim izborima, pripadnici nacionalnih manjina ostali su uskra?eni za Ustavnu mogu?nost koja propisuje da “zakonom se može, pored op?ega bira?kog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor”. Kao i dosad zastupljenost nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, zajam?ena Ustavnim zakonom o pravima manjina, sprovest ?e se i svedena je na alternativna prava (ili/ili – op?e bira?ko pravo u izbornoj jedinici svog prebivališta ili posebno bira?ko pravo kao pripadnici nacionalnih manjina u posebnoj XII. izbornoj jedinici) a ne na dopunska prava (i/i – posebno bira?ko pravo pored op?eg bira?kog prava).

Vezano uz parlamentarne izbore i bira?ka prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice, smatram prijeko potrebnim iznijeti sljede?e dostupne podatke:

 

Godina izbora

Broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice

Glasovalo bira?a

Broj bira?a koji su ostvarili op?e bira?ko pravo

(“politi?ki glas”)

Broj bira?a koji su ostvarili posebno bira?ko pravo

(“etni?ki glas”)

Broj bira?a koji nisu izašli na izbore

2003.

17.005*

10.536

(61,96%)

4.485

(26,38%)

6.051

(35,58%)

6.469

(38,04%)

2007.

16.589*

10.167

(61,29%)

5.359

(32,31%)

4.808

(28,98%)

6.422

(38,71%)

2011.

18.387**

11.541

(62,77%)

8.382

(45,59%)

3.159

(17,18%)

6.846

(37,23%)

2015.

18.699***

?

?

?

?

* Podatak proizlazi iz “Informacija o rezultatima izbora za ?lanove vije?a i za predstavnike nacionalnih manjina”, koji su održani 2003./2004. i 2007. godine, a koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo na službenim internetskim stranicama (vidi: http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=DF2CA3FEF99BA5CBC1257C5C004BF6B4).

** Dana 1. prosinca 2011. godine zaprimili smo odgovor Državnog izbornog povjerenstva u kojem nas izvješ?uje da, na dan 30. studenog 2011.,  u Registru bira?a je upisano 18.387 bira?a pripadnika talijanske nacionalne manjine.

*** Dana 26. listopada 2015. zaprimili smo odgovor Ministarstva uprave u kojem nas izvješ?uje da, na dan 15. listopada 2015., u Registru bira?a je upisano 18.699 bira?a pripadnika talijanske nacionalne manjine i to: 18.172 s prebivalištem u Republici  Hrvatskoj i 527 bez prebivališta u Republici Hrvatskoj.

 

Iz navedenih podataka proizlazi da:

-broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice koji su glasovali na izborima je stabilan i izražen u postotku iznosi otprilike 62%;

-broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice koji ne izlaze na izbore je stabilan i izražen u postotku iznosi otprilike 38%;

-do 2003. godine broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice koji su ostvarili posebno bira?ko pravo u XII. izbornoj jedinici (odnosno pravo na “etni?ki glas” i time pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru putem jednog svog izabranog predstavnika) bio je ve?i (i u apsolutnom iznosu i u postotku) od broja bira?a koji su ostvarili pravo na op?e bira?ko pravo u izbornoj jedinici svog prebivališta (odnosno pravo na “politi?ki glas”);

-od 2007. godine broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice koji su ostvarili op?e bira?ko pravo (odnosno pravo na “politi?ki glas”) je ve?i (i u apsolutnom iznosu i u postotku) od broja bira?a koji su ostvarili pravo na posebno bira?ko pravo (odnosno pravo na “etni?ki glas”);

-2011. godine omjer izme?u bira?a koji su ostvarili pravo na “politi?ki glas” i onih koji su ostvarili pravo na “etni?ki glas” je izrazitiji te iznosi 8.382 naspram 3.159 bira?a, a razlika od 5.223 bira?a je u korist onih koji su iskoristili pravo na “politi?ki glas”.

O?igledno je da do 2003. godine relativna ve?ina bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice ostvarivala je posebno bira?ko pravo u XII. izbornoj jedinici (odnosno pravo na “etni?ki glas”). Ali od 2007. godine do danas relativa ve?ina (koja postaje polako i apsolutna ve?ina) bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice ostvaruje op?e bira?ko pravo (odnosno pravo na “politi?ki glas”), te na taj na?in dokazuje da joj je bitniji. Osobno smatram da zaokret u navedenom omjeru, do kojeg je došlo na parlamentarnim izborima održanim 2007. godine, rezultat je politike “šetebandiere” iliti “radinizma”, ?iji je promotor i realizator Furio Radin: dovoljno je navesti da je upravo Radinov glas bio 77 glas bitan za sastavljanje Sanaderove Vlade nakon parlamentarnih izbora održanih krajem 2003. godine. Osobno smatram da Sporazumi izme?u predsjednika HDZ-a i mandatara za sastavljanje nove Vlade, Ive Sanadera, i zastupnika talijanske nacionalne manjine, Furia Radina, koji su sklopljeni 2003.  i 2008. godine, predstavljaju najzna?ajniji razlog zbog kojeg je relativna ve?ina bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice odustala od “etni?kog glasa” i odlu?ila ostvarivati pravo na “politi?ki glas”. Naime, vjerujem da ve?ini bira?a nije svejedno ukoliko se uspostavi da su podržali sa svojim glasom kandidata nacionalne manjine koji je potom u Saboru sa svojim glasom podržao politi?ku opciju koju glasa? ne bi nikad podržao (neovisno o kojoj je politi?koj opciji rije?), jer i glasa?i pripadnici nacionalnih manjina su politi?ka bi?a sa svojim mišljenjima, idejama i vrijednostima. Kandidati/zastupnici nacionalnih manjina mudro i promišljeno su šutjeli o tome koga ?e podržati nakon parlamentarnih izbora 2003. godine, te su im tada bira?i dali bezuvjetnu i slijepu podršku odnosno glas, kojeg su potom oni upotrijebili ovisno o situaciji i njihovim interesima, bilo op?im bilo osobnim. Kao primjer dovoljno je sjetiti se da Furio Radin: -od 2000. do 2003. podržavao je koalicijsku Vladu lijevog-centra; -od 2003. do 2011. podržavao je koalicijsku Vladu HDZ-a, odnosno Sanadera pa Kosoricu; -a od 2011. do danas podržava koalicijsku Vladu Zorana Milanovi?a.

Dakako, bilo bi korektno i fer kad bi kandidati nacionalnih manjina prije izbora javno i jasno kazali koju ?e politi?ku odnosno strana?ku/koalicijsku opciju podržati, naravno uz prethodno predizborno potpisivanje sporazuma koji bi garantirao ostvarivanje njihovog programa. ?injenica je da su to dosad izbjegavali i logi?no je da se bira?ima to nije svidjelo. Jednom se može i “preveslati” bira?e, ali dvaput ne, te je sasvim logi?no da se broj “preveslanih” bira?a na svim narednim izborima smanjuje u odnosu na prethodne. Jer se postavlja pitanje zašto glasati za manjinskog kandidata kad ?e onda možda isti podržati Vladu koju isti glasa? ne bi nikada podržao politi?ki? U tom slu?aju, bolje je odmah glasati za politi?ku opciju i odustati od glasanja za manjinskog kandidata. To bar jam?i odre?enu sigurnost da se osobno podržalo odre?enu politi?ku opciju i time direktno u?estvovalo u podršci budu?e Vlade. Stoga, bira?i pripadnici nacionalnih manjina trebaju dobro razmisliti kome ?e iskazati povjerenje pošto njihova podrška za bilo kojeg kandidata nacionalne manjine nesumnjivo ?e se preto?iti u Saboru u podršku bilo lijevoj bilo desnoj koalicijskoj Vladi, jer iz iskustva znamo kako ni jedna politi?ka opcija (kako lijeva tako i desna) ne može “zdravo za gotovo” ra?unati na podršku zastupnika nacionalnih manjina. Dosadašnji zastupnici nacionalnih manjina uglavnom su se povodili stavom: “važno je prikloniti se vlasti”. Jesu li ih pritom vodili osobni interesi, pobude ili nešto tre?e - to neka procijene bira?i. Kako se povijest ponavlja, ne bi me iznenadilo da se priklone “Domoljubnoj koaliciji” ukoliko ona na ovim izborima pobijedi, neovisno o tome što se toj koaliciji gotovo pa gadi svaka manjina, pa tako i nacionalna.

Nadam se da ?e na predstoje?e parlamentarne izbore bira?i pripadnici talijanske nacionalne zajednice imati na umu sve prethodno re?eno. Moj osobni glas, iako jedan glas zna?i vrlo malo, biti ?e “politi?ki glas”, odnosno u prilog politi?kih stranaka/koalicija, jer nemam namjeru preuzeti odgovornost za sve ono što bi mogao ili što ?e u?initi izabrani kandidat talijanske nacionalne zajednice a bez da je prethodno (u ovo predizborno vrijeme) jasno i glasno izrekao svoje politi?ke stavove i namjere uz svoj program i time upoznao svoje bira?e, koji bi na temelju tih saznanja mogli prosuditi i odlu?iti kome iskazati povjerenje svojim glasovanjem.

Nakon razmatranja programa i saznanja o istaknutim kandidatima strana?kih i koalicijskih lista u VIII. izbornoj jedinici, a pogotovo imaju?i u vidu njihov dosadašnji rad, dosljednost, vrijednosti za koje su se zauzeli i rezultate koje su postigli, sa sigurnoš?u mogu re?i da ?u glasati za koaliciju IDS-PGS-RI (Istarski demokratski sabor, Primorsko-goranski savez, Lista za Rijeku), jer navedene stranke smatraju da je talijanska nacionalna zajednica na istarsko-kvarnerskom podru?ju oduvijek prisutna, broj?ano relevantna i kulturno zna?ajna, te da je njena bitna i esencijalna autohtona komponenta. Nedvojbene su ?injenice da IDS:

-oduvijek se zalaže i zalagati ?e se za osiguranje i provo?enje svih ste?enih prava te poboljšanje uvjeta rada i djelovanja autohtone talijanske nacionalne zajednice i drugih etni?kih skupina prisutnih na istarsko-kvarnerskom podru?ju;

-zalaže se za zaštitu prava nacionalnih zajednica po na?elima pozitivne diskriminacije, te u tom kontekstu smatra bitnim da se pripadnicima nacionalnih zajednica zajam?i pravo na “politi?ki” i na “etni?ki” glas (a po tom pitanju više se zauzeo IDS u Hrvatskom saboru sa svojim prijedlozima i amandmanima nego li Klub zastupnika nacionalnih manjina!);

-od samog osnutka do danas, vjerodostojno se dokazao kao zaštitnik ljudskih i manjinskih prava, etno-nacionalnih razli?itosti i regionalnih posebnosti, suživota i me?usobnog uvažavanja, i to kako u Istri, Rijeci i Kvarneru tako i u Zagrebu.

Uvjerenja sam da koalicija IDS-PGS-RI jam?i da ?e se ste?ene vrijednosti na istarsko-kvarnerskom tlu, kao naša naslije?ena dobra, sa?uvati i oplemenjivati, jer smatra da je to naša obaveza, te ih kao izvorna bogatstva želi prenijeti na naša budu?a pokoljenja.

Zato, dragi moji ?itatelji ne budimo ovce, glasajmo za kozu!

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre 2015 07:27
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.