Home Appunti - Bilješke ?a je sigurno, je sigurno! Quel che xe sicuro, xe sicuro!
Errore
  • XML Parsing Error at 1:734. Error 9: Invalid character
?a je sigurno, je sigurno! Quel che xe sicuro, xe sicuro! PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Martedì 16 Agosto 2016 05:46

Furio niškoristi, Furio uhljeb, Furio etnobiznismen, Furio propali Mussolini, Furio spodoba, … – sa zanimanjem ?itam i prepisujem komentare ?itatelja na intervju Furia Radina (vidi: “Manjine se prikazuju u krivom svjetlu kako bi ih se ocrnilo” od autora Dubravka Grakali?a, u “Glasu Istre” od 8. kolovoza 2016., internet: http://www.glasistre.hr/vijesti/hrvatska/manjine-se-prikazuju-u-krivom-svjetlu-kako-bi-ih-se-ocrnilo-530210). Doista, da se ?ovjek zapita tko je i što je Furio Radin?! Doktor znanosti sa zvanjem psihologa koji iza sebe ima nekoliko znanstvenih radova objavljenih u prošlom tisu?lje?u. I da, zastupnik za sva vremena (od 1992. do vje?nosti) koji si je osigurao povlaštenu mirovinu, umirovivši se na samo jedan dan. Glede potonjeg – ništa tu nije zakonski sporno. Moralno jest sporno, ali u ovom moralno urušenom društvu ionako se i mali i veliki grijesi brzo zaboravljaju. Uši?ario je on tako nekoliko saborskih mandata jer o nekoj ve?inskoj podršci svojih sunarodnjaka od 2007. na ovamo ne može biti rije?i. Štoviše, usu?ujem se re?i da tu podršku odavno nema niti me?u istrijanima. Mišljenja sam da njegova politika poznatija kao “radinizam” iliti “šetebandijere” izaziva neku vrstu politi?kog (za)ga?enja jer se svela na podržavanje bilo koje vlasti, bilo lijeve bilo desne koalicije/orijentacije, od 2003. godine do danas. ?injenica je da Furio Radin: od 2000. do 2003. podržavao je koalicijsku Vladu lijevog centra; od 2003. do 2011. podržavao je koalicijsku Vladu HDZ-a, odnosno Sanadera pa Kosoricu; od 2011. do 2015. podržavao je koalicijsku Vladu Zorana Milanovi?a; a od 2015. nudio je svoju podršku Domoljubnoj koalicijskoj Vladi Tihomira Oreškovi?a, ali bezuspješno.

 

Mislim da ima barem tonu “putra na glavi”, dakle politi?kih grijeha, ne zato jer je nešto jako loše u?inio nego zato što je premalo važnog postigao a da nije od osobnog ve? od op?eg interesa, isklju?uju?i stoga kredit za ku?u u Vintijanu od 230 m2. Nije mala stvar dobiti kredit od 150.000,00 eura sa ugovorenom kamatnom stopom od 4,82%, kojeg je podigao 2008. godine na rok vra?anja od 162 mjeseci sa mjese?nom ratom od 1.262,69 eura i sa primanjima na mjese?noj razini od 29.718,82 kuna bruto odnosno 17.269,84 kuna neto iznosa (podaci su navedeni u njegovoj imovinskoj kartici). Pošto ipak treba “servisirati” kredit do 2021. godine sasvim je o?ekivana njegova kandidatura po osmi (8) uzastopni put za zastupni?ko mjesto u Saboru.

No, vezano uz parlamentarne izbore, bira?ka prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice i rezultate izbora Furia Radina smatram prijeko potrebnim iznijeti sljede?e dostupne podatke od 1992. do 2015. godine:

 

Datum izbora

Broj bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice

Glasovalo bira?a

(%)

Broj bira?a koji su ostvarili op?e bira?ko pravo -“politi?ki glas” (%)

Broj bira?a koji su ostvarili posebno bira?ko pravo -“etni?ki glas” (%)

Furio Radin – broj glasova

Broj bira?a koji nisu izašli na izbore (%)

% bira?a

% glasa?a

02.08.

1992

9.590

7.273

(75,84)

0

7.273

(75,84)

4.024

2.317

(24,16)

41,96

55,33

29.10.

1995

17.439

10.436

(59,84)

0

10.436

(59,84)

8.623

7.003

(40,16)

49,45

82,63

03.01.

2000

16.577

12.692

(76,56)

5.873

(35,43)

6.819

(41,13)

5.152

3.885

(23,44)

31,08

40,59

23.11.

2003

17.005

10.536

(61,96)

4.485

(26,38)

6.051

(35,58)

4.669

6.469

(38,04)

27,46

44,32

25.11.

2007

16.589

10.167

(61,29)

5.359

(32,31)

4.808

(28,98)

4.177

6.422

(38,71)

25,18

41,08

04.12.

2011

18.387

11.541

(62,77)

8.382

(45,59)

3.159

(17,18)

3.067

6.846

(37,23)

16,68

26,58

08.11.

2015

18.018

10.157

(56,37)

7.706

(42,77)

2.451

(13,60)

1.594

7.861

(43,63)

8,85

15,69

O?igledno je da je do 2003. godine relativna ve?ina bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice ostvarivala posebno bira?ko pravo u XII. izbornoj jedinici (odnosno pravo na “etni?ki glas”). Od 2007. godine do danas relativna ve?ina (koja polako postaje  i apsolutna ve?ina) bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice ostvaruje op?e bira?ko pravo (odnosno pravo na “politi?ki glas”), te na taj na?in dokazuje da joj je bitniji. Osobno smatram da je zaokret u navedenom omjeru, do kojeg je došlo na parlamentarnim izborima održanim 2007. godine, rezultat politike “šetebandijere” iliti “radinizma”.  Dovoljno je podsjetiti da je upravo Radinov glas bio onaj klju?ni 77 glas, bitan za sastavljanje Sanaderove Vlade, nakon parlamentarnih izbora održanih krajem 2003. godine.

Osobno smatram da upravo politika Furia Radina (koja se uglavnom povodila stavom “važno je prikloniti se vlasti” te se stoga o?itavala u podršci bilo lijeve bilo desne politi?ke opcije) predstavlja najzna?ajniji razlog zbog kojeg je relativna ve?ina bira?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice odustala od “etni?kog glasa” i odlu?ila ostvarivati pravo na “politi?ki glas”. A to zna?i da je upravo Furio Radin jedan od krivaca, ako ne i najve?i krivac, zbog toga što ve?ina glasa?a pripadnika talijanske nacionalne zajednice ne želi više ostvarivati “etni?ki” ve? se opredjeljuje za “politi?ki” glas. Sve je to njemu na duši, htio on to priznati ili ne htio.

Usput re?eno, Furia Radina podržavaju sve malobrojniji bira?i, koji su na posljednjim izborima  svedeni na 1.594 (to jest 8,85% od ukupnih 18.018 bira?a).

Na predstoje?im prijevremenim parlamentarnim izborima, u XII. izbornoj jedinici za zastupnika talijanske nacionalne manjine utvr?ena su dva kandidata:

-Furio Radin iz naselja Vintijan, u sastavu Op?ine Medulin, sa zamjenikom Robertom Paliscom iz Rijeke (koji je v.d. glavnog urednika “La Voce del Popolo”, jedinih dnevnih novina talijanske nacionalne zajednice), i

-Maurizio Zennaro iz naselja Antonci, u sastavu Grada Pore?a, sa zamjenicom Mirjanom Fantauzzo iz mjesta Palit na otoku Rabu (koja, ukoliko nije ?lanica HDZ-a, svesrdno podržava HDZ, a što se da iš?itati iz njenog osobnog profila na Facebook-u).

Oba kandidata sudjelovala su i na posljednjim redovnim parlamentarnim izborima (koji su održani 8. studenoga 2015). Stoga, sve je to ve? vi?eno – francuzi bi rekli “déjŕ-vu”.

Dakako, bilo bi korektno i fer kad bi kandidati nacionalnih manjina prije izbora javno i jasno kazali koju ?e politi?ku odnosno strana?ku/koalicijsku opciju podržati u Saboru, naravno uz prethodno predizborno potpisivanje sporazuma koji bi garantirao ostvarivanje njihovog programa. ?injenica je da to dosad nikad nisu u?inili te da na ovim izborima i dalje izbjegavaju to u?initi, kako bi poslije mogli odlu?iti onako kako im bude odgovaralo, vode?i ra?una i (pogotovo) o njihovim osobnim interesima.

Nadam se da ?e za predstoje?e parlamentarne izbore bira?i pripadnici talijanske nacionalne zajednice imati na umu sve prethodno re?eno.

Moj osobni glas biti ?e “politi?ki glas”, odnosno u prilog politi?kih stranaka/koalicija, jer ne želim da moj “etni?ki glas” bude izigran (odnosno da moje povjerenje, iskazano putem glasovanja, bude politi?ki izigrano) od bilo kojeg kandidata talijanske nacionalne zajednice.

Nakon razmatranja programa i saznanja o istaknutim kandidatima strana?kih i koalicijskih lista u VIII. izbornoj jedinici (a radi se o 17 kandidacijskih lista), a pogotovo imaju?i u vidu njihov dosadašnji rad, dosljednost, vrijednosti za koje su se zauzeli i rezultate koje su postigli, sa sigurnoš?u mogu re?i da ?u glasati za koaliciju IDS-PGS-RI (Istarski demokratski sabor, Primorsko-goranski savez, Lista za Rijeku) jer navedene stranke smatraju da je talijanska nacionalna zajednica na istarsko-kvarnerskom podru?ju oduvijek prisutna, broj?ano relevantna i kulturno zna?ajna, te da je njena bitna i esencijalna autohtona komponenta. Nedvojbene su ?injenice da IDS:

-oduvijek se zalaže i zalagati ?e se za osiguranje i provo?enje svih ste?enih prava te poboljšanje uvjeta rada i djelovanja autohtone talijanske nacionalne zajednice i drugih etni?kih skupina prisutnih na istarsko-kvarnerskom podru?ju;

-zalaže se za zaštitu prava nacionalnih zajednica po na?elima pozitivne diskriminacije, te u tom kontekstu smatra bitnim da se pripadnicima nacionalnih zajednica zajam?i pravo na “politi?ki” i na “etni?ki” glas (a po tom pitanju više se zauzeo IDS u Hrvatskom saboru sa svojim prijedlozima i amandmanima nego li Klub zastupnika nacionalnih manjina!);

-od samog osnutka do danas, vjerodostojno se dokazao kao zaštitnik ljudskih i manjinskih prava, etno-nacionalnih razli?itosti i regionalnih posebnosti, suživota i me?usobnog uvažavanja, i to kako u Istri, Rijeci i Kvarneru tako i u Zagrebu.

Uvjerenja sam da koalicija IDS-PGS-RI jam?i da ?e se ste?ene vrijednosti na istarsko-kvarnerskom tlu, kao naša naslije?ena dobra, sa?uvati i oplemenjivati, jer smatra da je to naša obaveza, te ih kao izvorna bogatstva želi prenijeti na naša budu?a pokoljenja.

Stoga: ?a je sigurno, je sigurno! Quel che xe sicuro, xe sicuro!

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Agosto 2016 05:48
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.