Home Appunti - Biljeke Nepravilnosti
Greška
  • XML Parsing Error at 1:422. Error 9: Invalid character
Nepravilnosti PDF Ispis E-mail
Autor Zilli   
Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 11:41
Nema dostupnih prijevoda.

U skladu s ?lankom 42., stavkom 1., Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74. od 18.06.2014., broj 70. od 19.07.2017. i broj 98. od 16.10.2019.) , kojim se utvr?uje da ?lanovi udruge sami nadziru rad udruge, kao ?lan udruge prenosim:

NEKE NEPRAVILNOSTI IZNA?ENE U RADU TALIJANSKE UNIJE

koje, kao osvrti objavljeni na osobnom profilu drutvene mree Facebook, dokazuju ono o ?emu se govori u ?lanku Floriane Bulfon naslovljenom Milijuni eura se svake godine isplate za potporu talijanskom identitetu u bivoj Jugoslaviji. Ali nitko ne provjerava, koji je objavljen 6. kolovoza 2020. na web stranici dnevnika La Repubblica.

1. OBNOVA SJEDITA ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. Talijanska drava financirala je kupnju (270.000,00 eura) i naknadnu obnovu (1.640.484,23 eura) Katela Bembo (Pala?e Soardo-Bembo), prestinog sjedita Zajednice Talijana u Balama, a ukupni trokovi iznosili su 1.910.484,23 eura. Restrukturiranje je zapo?elo 2011. godine a procijenjeni troak bio je od 1.106.536,69 eura (odabrani ponu?a? je tvrtka Vallis d.o.o. iz Umaga). Zatim su osnovnom ugovoru dodana 4 aneksa, i to: I aneks za iznos od 368.726,80 eura; II aneks za iznos od 5.523,02 eura (zbog pove?anja PDV-a); III aneks potpisan 2013; IV aneks za iznos od 41.158,19 eura; osim toga, potpisan je ugovor o nabavi namjetaja i opreme na iznos od 124 062,55 eura. Natje?aj za restrukturiranje nije pokrenula Talijanska unija, u svojstvu vlasnika, ve? Narodno sveu?ilite u Trstu. Tako?er treba napomenuti da Pravilnik o natje?aju name?e ograni?enje od 25% iznosa osnovnog ugovora za daljnje pove?anje izdataka/trokova, dok zbroj I, II i IV aneksa uz dodatni troak od 415.408,01 eura odgovara/?ini 37,54% osnovnog ugovora (s trokom od 1.106.536,69 eura). Osim toga, IV aneks odnosi se na obnovu krova i pro?elja Katela Bembo za dodatni iznos od 41.158,19 eura, a radi se o ve? planiranim i financiranim radovima u osnovnom ugovoru a koji su ponovno dodijeljeni istoj tvrtki Vallis. Tako?er treba napomenuti da je predsjednica Zajednice Talijana u Balama u to vrijeme (Rosanna Bern, zakonski zastupnik subjekta kojem su namijenjeni radovi obnove) istovremeno je obavljala i funkciju ?lanice Izvrnog odbora (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana) Talijanske unije, subjekta koji je vlasnik nekretnine, a ?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul. Zainteresirana osoba je istovremeno bila i u radnom odnosu s tvrtkom kojoj je dodijeljen ugovor za radove, Vallis d.o.o. iz Umaga. Stoga je navedena osoba poprimila trostruki profil: predsjednice Zajednice Talijana Bale (subjekta kojem su namijenjeni planirani radovi), ?lanice Izvrnog odbora Talijanske unije (subjekta vlasnika) i u radnom odnosu s tvrtkom Vallis kojoj je dodijeljeno izvravanje radova, to jest koja je dobila ugovor. Treba napomenuti da je ?lan Izvrnog odbora Talijanske unije u mandatu 2006.-2010., Mauro Jurman, odlukom ?lanova drutva od 19. studenoga 2013. prestao biti ?lan uprave s ovlastima za zastupanje tvrtke Vallis d.o.o. iz Umaga.

Datum objave na Facebook-u: 24. kolovoza 2020.

2. UGOVOR O DAVANJU U NAJAM NEKIH POSLOVNIH PROSTORA U SJEDITU ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. U oujku 2015., Zajednica Talijana u Balama i tvrtka Pleter usluge d.o.o. iz Zagreba (?iji je osniva? Vlada Republike Hrvatske, a koja je svojevrsno outsourcing drutvo Ministarstva obrane i Oruanih snaga koje prua i ugostiteljske usluge) potpisali su ugovor kojim su pojedini prostori sjedita Zajednice Talijana Bale dani u zakup ovoj tvrtki. Treba imati na umu da su nekretnine, koje su kupljene sredstvima talijanske drave, u vlasnitvu Talijanske unije, koja ih daje na koritenje raznim Zajednicama Talijana koje djeluju na teritoriju. Svaka odstupanja u na?inu koritenja moraju biti odobrena od strane Talijanske unije, koja mora odgovarati talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. Nadalje, Konvencije potpisane s talijanskim Ministarstvom vanjskih poslova i me?unarodne suradnje izri?ito propisuju ugovornu odgovornost vlasnika zbog izostavljenog odobrenja talijanske drave, ako se imovina djelomi?no ili u potpunosti oduzme od svoje glavne namjere, a to je uporaba za manjinu. Predmetni ugovor nije odobren od Talijanske unije, a potpisala ga je predsjednica Zajednice Talijana Bala, Rosanna Bern, koja je tada bila i ?lanica Izvrnog odbora Talijanske unije (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana). U kratkom se vremenu ugovor pokazao kao ?isti gubitak za Zajednicu Talijana Bale. Talijanska unija (?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) nije izvrila propisani nadzor u cijeloj operaciji, osim to je kasnije priznala (tek kad je situacija objavljena u medijima i ugovor raskinulo novo predsjednitvo Zajednice Talijana) da ugovor nije trebao biti zaklju?en i da u svakom slu?aju Talijanska unija nije zaprimila obavijest o potpisivanju tog ugovora. Time su priznali ozbiljnu nemarnost prema talijanskoj dravi zbog neovlatene promjene uporabe, a time dodatno naruili vlastitu vjerodostojnost. Naime, rukovodstvo Talijanske unije je u vie navrata posje?ivalo iznajmljene prostorije u kojima su odrali i slubena doga?anja Unije. to se ti?e pravilnosti i prikladnosti ugovora, nadzor revizora talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje tako?er je izostao.

Biljeka.

Isti?em tekst s naslovom Lentrata dello Stato croato nella gestione del bene immobile dellUnione Italiana, acquistato e restaurato con i mezzi finanziari dello Stato italiano Ulazak hrvatske drave u upravljanje nekretninama Talijanske unije, kupljene i obnovljene financijskim sredstvima talijanske drave, objavljen 25. kolovoza 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 24. kolovoza 2020.

3. NEPRAVILNOSTI ADMINISTRATIVNOG I RA?UNOVODSTVENOG UPRAVLJANJA ZAJEDNICE TALIJANA BALE. Novo predsjednitvo Zajednice Talijana u Balama, koje je stupilo na dunost 2016. godine, zabiljeilo je zna?ajan manjak novca u iznosu od otprilike 134.000,00 eura, koji je naslije?en od prethodnog rukovodstva Rosanne Bern (koja je tada tako?er bila ?lanica Izvrnog odbora Talijanske unije -odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana), s neposrednim negativnim posljedicama, ako ne i preprekama, na samu funkcionalnost udruge. Administrativno-ra?unovodstvene nepravilnosti u listopadu 2016. godine novo je predsjednitvo Zajednice Talijana prijavilo hvatskim vlastima koje su naloile potrebne istrage. Konkretno, navodno su utvr?ene nedostatne ili nepravilne naplate trokova, kao i financiranje aktivnosti ili usluga koje nikad nisu realizirane ili nisu dokumentirane, a i sukob interesa izme?u predsjednice i korisnika inicijativa koje su financirane, a kona?no i izostanak fakturiranja sredstava fondova koji su povremeno ispla?ivani Zajednici Talijana u Balama. Samo kao primjer, Talijanska unija je uplatila 22.500,00 eura Zajednici Talijana Bale za objavljivanje monografije, koja nije realizirana; u izvjetaju projekta to se opravdava s ponudom zagreba?ke tvrtke Scapen, na ?ije ime ne postoji nijedna faktura. Umjesto toga postoji jedna druga faktura tvrtke Bern grupa d.o.o. u vlasnitvu brata tadanje predsjednice Zajednice Talijana Bale. Pored toga, izme?u 2012. i 2014., Talijanska unija (?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) je uplatila 51.642,91 eura Zajednici Talijana Bale radi pokrivanja trokova poslovanja. Od tog iznosa, Zajednica Talijana Bale podnijela je redoviti izvjetaj Talijanskoj uniji za samo 8.556,23 eura. A Talijanska unija nije imala nikakvih prigovora na nepridravanje Zajednice Talijana Bale, kre?i time odredbe Koordinacijskog odbora -u kojem sjede predstavnici talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje- ali i odluka same Talijanske unije. Prema tim odredbama korisnici su obvezni izvjetavati Talijansku uniju o koritenju dodijeljenih sredstava uz predo?enje akata i prate?e dokumentacije o trokovima, prevedenim na talijanski jezik i ovjerenim od strane zakonskog zastupnika korisnika. Unato? ?injenici da je izvjetavanje neophodan uvjet kako bi se moglo pristupiti narednim kvotama financiranja, Talijanska unija je nastavila s isplatom financijskih sredstava, a sve to bez da je ra?unovodstveni propust uo?io niti revizor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. Zaklju?no, 23. srpnja 2020. Skuptina Talijanske unije odobrila je potpisivanje ugovora o financijskom zajmu Zajednici Talijana u Balama za pokrivanje njenih obveza prema Poreznom uredu Ministarstva financija za porezni dug koji je na dan 31. sije?nja 2020. iznosio 369.912,55 kuna (po?etni dug) i 114.402,55 kuna (zatezna kamata), tj. u ukupnom iznosu od 484.315,10 kuna (: 7,5 = 64.575,35 eura).

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

Biljeka.

Dana 9. rujna 2020., upanijsko dravno odvjetnitvo u Puli-Pola objavilo je (na svojoj slubenoj stranici internet: http://www.dorh.hr/pul09092020) sljede?e Priop?enje:

upanijsko dravno odvjetnitvo u Puli-Pola. Doneseno rjeenje o provo?enju istrage protiv 45-godinjakinje i 35-godinjaka. upanijsko dravno odvjetnitvo u Puli-Pola je krajem srpnja 2020. godine donijelo rjeenje o provo?enju istrage (rjeenje je postalo pravomo?no 31. kolovoza 2020.) protiv prvookrivljene 45-godinje dravljanke Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi po?inila produljeno kazneno djelo zlouporabe poloaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. Kaznenog zakona, kazneno djelo zlouporabe poloaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. KZ-a, kazneno djelo zlouporabe poloaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. KZ-a, dva produljena kaznena djela krivotvorenjem slubene ili poslovne isprave iz ?l. 279. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. KZ-a, kazneno djelo neisplate pla?e iz ?l. 132. st. 1. KZ-a i kazneno djelo povrede obveze vo?enja trgova?kih i poslovnih knjiga iz ?l. 248. st. 1. KZ-a, te protiv drugookrivljenog 35-godinjeg dravljanina Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi po?inio produljeno kazneno djelo pomaganja u zlouporabi poloaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 38. i 52. KZ-a i produljeno kazneno djelo krivotvorenja slubene ili poslovne isprave iz ?l. 279. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. KZ-a. (9. 9. 2020.). Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godinjakinja od 15. travnja 2010. do 6. velja?e 2014. godine, kao predsjednica jedne udruge iz Bala; u nakani da pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist trgova?kom drutvu sa sjeditem u Balama (drugookrivljeni 35-godinjak je osniva? drutva i ?lan uprave), a na tetu udruge iz Bala; dala bez pla?anja naknade za koritenje navedenom trgova?kom drutvu poslovni prostor koji se nalazi u zakupu udruge pribavivi mu na navedeni na?in nepripadnu imovinsku korist na ime nepla?ene podzakupnine u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna, na tetu udruge u tom iznosu. Osnovano se sumnja da je prvookrivljenica nalagala banci da s ra?una udruge u korist ra?una navedenog trgova?kog drutva, provodi uplate za neobavljene usluge i nabavku robe, znaju?i da navedene usluge i nabavka robe ne?e ni biti obavljene, odnosno roba ne?e biti nabavljena, to je banka i u?inila, ?ime je pribavila nepripadnu imovinsku korist trgova?kom drutvu iz Bala u iznosu od 226.997,43 kune. Osnovano se sumnja da joj je drugookrivljenik pomogao u ?injenju navedenog kaznenog djela na na?in da je, kako bi prikrio takvo njezino protupravno postupanje, kao ?lan uprave navedenog drutva izdavao fiktivne ra?une. Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godinjakinje kao predsjednica udruge iz Bala od 30. sije?nja 2013. do 25. svibnja 2015., u nakani da si pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist, a na tetu udruge iz Bala, nalagala banci da joj se s ra?una udruge provode gotovinske isplate te isplate u korist njenog ra?una, to je banka i u?inila, pa kako je iznos od 161.156,39 kuna iskoristila za svoje privatne potrebe i nije ga vratila drutvu, tako si je na navedeni na?in pribavila nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na tetu udruge. Osnovano se sumnja da je 9. srpnja 2014., u nakani da pribavi nepripadnu imovinsku korist pravnoj osobi iz Republike Italije, naloila banci da s ra?una udruge u korist ra?una ureda ovlatenog inenjera gra?evinarstva plati ra?un za obavljene usluge ?iji je naru?itelj i korisnik pravna osoba iz Republike Italije, to je banka i u?inila, pa je na taj na?in pravnoj osobi iz Republike Italije pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 8.500,00 kuna, na tetu udruge iz Bala. Osnovano se sumnja i da je od 22. travnja 2013. do 16. travnja 2016., kako bi opravdala nenamjensko troenje i refundaciju nov?anih sredstava primljenih od udruge iz Rijeke, sastavljala i podnosila udruzi iz Rijeke izvje?a u kojima je prikazivala utroak sredstava udruge iz Bala koji u stvarnosti nije u?injen kako je to prikazala; te da je od 1. rujna 2013. do 16. travnja 2016. krivotvorila putne naloge na ime djelatnice udruge iz Bala za obavljena slubena putovanja koja nisu stvarno obavljena; kao i da nije isplatila ugovorene pla?e za oujak i travanj 2016. godine za dvije djelatnice udruge iz Bala otetivi time jednu djelatnicu za ukupan iznos od 10.384,94 kuna, a drugu za ukupan iznos od 7.325,02 kune; i da od 2014. do 16. travnja 2016. nije vodila knjigovodstvo udruge iz Bala niti propisane poslovne knjige.

4. UGOVOR O RADU SA SAMIM SOBOM. U skladu sa Statutom Talijanske unije sa sjeditem u Kopru, koordinator (od 1998., to jest oduvijek, je Maurizio Tremul) je njen slubeni predstavnik, koji moe imati kao zamjenika dodatnog koordinatora (trenutno je to Marin Corva). Pored toga to je koordinator (s ?etverogodinjim mandatima) Talijanske unije u Kopru, Tremul je i jedan od njenih zaposlenika s ugovorom o radu na neodre?eno vrijeme, od 7. velja?e 2019. godine, kao stru?ni savjetnik i ef administrativnog ureda i ureda za Europu. Stoga, Maurizio Tremul je kao koordinator vlastiti poslodavac, a kao zaposlen je zaposlenik samoga sebe kao poslodavca. Pretpostavlja se da je ugovor o radu na neodre?eno vrijeme sa stru?nim savjetnikom potpisao zamjenik koordinatora, koji je zauzvrat podre?en koordinatoru Tremulu, koji je zaposlen kao zaposlenik samoga sebe. Takva profesionalizacija na neodre?eno vrijeme nije niti predstavljena Skuptini Talijanske unije, niti je tamo raspravljena, niti prihva?ena (niti prije, niti naknadno ratifikacijom). Ukratko, radi se o pravom neredu koje financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje putem rije?ke Talijanske unije, koja dobiva sredstava od Ministarstva putem Narodnog sveu?ilita u Trstu. Biti istovremeno, poput pravog kontorcionista (bi?a od gume), rukovodilac i zaposlenik, mogu?e je samo unutar Talijanske unije, zahvaljuju?i financijskim sredstvima Italije. to se ti?e trokova Talijanske unije u Kopru, na temelju financijskog izvjetaja za 2019. godinu, zabiljeeni su prihodi i rashodi u iznosu od 221.000,00 eura; radi se o pretjeranom iznosu, ako se uzmu u obzir provedene aktivnosti i broj zaposlenih, tj. troje zaposlenika. Konkretno, 114.000,00 eura potroeno je za isplatu pla?a potonjih, to je znatno iznad prosje?ne neto pla?e u Sloveniji koja prema slubenim podacima iznosi oko 1.000,00 eura, dok su 3 zaposlenika Talijanske unije u Kopru kotala 38.000,00 (114.000,00: 3) godinje po osobi i 3.166,00 eura mjese?no bruto. Valja jo napomenuti da zakonski predstavnici Talijanske unije u Rijeci su Maurizio Tremul kao njen predsjednik (uz mjese?nu neto naknadu od 480,00 eura) i Marin Corva kao predsjednik Izvrnog odbora (u radnom odnosu na odre?eno vrijeme dok obnaa funkciju, s pla?om i dodatnom mjese?nom neto naknadom od 480,00 eura, te nakon toga s ugovorom o radu na neodre?eno kao njen zaposlenik). Naalost, razina vodstva Talijanske nacionalne zajednice s vremenom je jako opala, kako s profesionalnog tako i s eti?kog stajalita, a kriterij za odabir vodstva je sada uglavnom kalibriran vie prema pridravanju volji ?elnika nego li na samoj pripremljenosti kandidata. Tamo se uglavnom djeluje ne iz uvjerenja, ideja, ideala, osje?aja pripadnosti, ve? isklju?ivo radi vlastite osobne koristi. Ovo je gorak i tuan zaklju?ak.

Biljeka.

to se ti?e prakse ugovora o radu sa samim sobom i lanog ili nelegitimnog predstavnitva, ali u razli?itim okolnostima, isti?em tekstove koje sam poslao tadanjem Odboru jamaca, za albe i nadzor Talijanske unije, to jest: -Maurizio Tremul e il suo contratto di lavoro con se stesso - Maurizio Tremul i njegov ugovor o radu sa samim sobom, objavljen 3. studenoga 2014. na mojoj web stranici; -i La falsa o illegittima rappresentanza di Maurizio Tremul - Lana ili nelegitimna zastupljenost Maurizija Tremula, objavljen 10. oujka 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

5. NOVINSKO-IZDAVA?KA USTANOVA EDIT IZ RIJEKE, koja izme?u ostalog izdaje dnevnik La Voce del Popolo, izdava?ka je ku?a Talijanske nacionalne zajednice, putem koje ova potonja ostvaruje pravo na informacije na maternjem jeziku. Njezin jedini osniva? je Talijanska unija iz Rijeke. Sukladno ?lanku 36. Statuta EDIT-a, ustanovom upravlja Upravno vije?e koje ima 7 ?lanova, od kojih je 5 predstavnika osniva?a, a imenuje ih Skuptina Talijanske unije. upanijski sud u Rijeci u lipnju 2015. osudio je tadanjeg direktora EDIT-a Silvija Forzu na tri godine zatvora zbog zlouporabe poloaja i ovlasti, izri?u?i mu kao sigurnosnu mjeru zabranu obavljanja dunosti na rukovode?im mjestima u novinsko-uredni?kim djelatnostima u razdoblju od deset godina. Silvio Forza kao direktor EDIT-a od 16. travnja 2011. do 1. sije?nja 2014. koristio se kreditnim karticama tvrtke za pla?anje privatnih ra?una i podizanje gotovine na bankomatima za osobne potrebe, a tako?er iz blagajne ustanove podizao je novac na ime predujma za nadoknadu slubenih putovanja, to nije opravdao putnim nalozima niti ra?unima, a otetio je EDIT za iznos od 379.419,48 kuna (: 7,5 = 50,589,26 eura). Silvio Forza priznao je krivnju i pokajao se te izjavio da eli vratiti ukradeni novac, nakon ?ega mu je zatvorska kazna smanjena na 2 godine, od kojih je jedna pretvorena u uvjetnu osudu, ostala je naknada tete, a razdoblje zabrane obavljanja rukovode?ih poslova je prepolovljeno, presudom Vrhovnog suda. Iznena?uje ?injenica da je Talijanska unija trebala svakodnevno biti informirana o cijelom stanju unutar ove ustanove koju nadzire i trebala je sprije?iti pretrpljenu tetu; ako se to nije dogodilo, odgovornost se ne moe pripisati samo petorici predstavnika Talijanske unije u Upravnom vije?u, nego i onima koji su ih imenovali, smatraju?i ih prikladnim za obnaanje te dunosti, tj. Skuptini i Izvrnom odboru Talijanske unije, a to su predsjednici Talijanske unije Furio Radin i Maurizio Tremul. Radi se o ozbiljnoj upravlja?koj odgovornosti koja se ne moe poricati, kao to je u?injeno, jer nisu bili obavijeteni, a to predstavlja oteavaju?u a ne olakavaju?u okolnost i podie ozbiljne sumnje u na?inu upravljanja sredstvima koja su primljena, izme?u ostalog od talijanske drave. Informativno, EDIT se sveo na tiskanje dnevnih novina La Voce del Popolo s prosje?nom tiraom od oko 1.600 primjeraka, od ?ega: -35% je neprodano i uniteno, -50% su primjerci koji se besplatno distribuiraju putem ugovorenih pretplata, a trokovi tiskanja i distribucije pokrivaju se javnim novcem Talijanske Republike, a -15% su prodane kopije.

Biljeka.

U vezi s tim, elim istaknuti tekstove: -Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT iz Rijeke, objavljen 10. velja?e 2014. na mojoj web stranici; - indubbia la responsabilit penale di Silvio Forza ma anche indubbia la responsabilit politica di Furio Radin e Maurizio Tremul - Neupitna je kaznena odgovornost Silvija Forze, ali je neupitna politi?ka odgovornost Furia Radina i Maurizia Tremula, objavljen 16. lipnja 2015. na mojoj web stranici; i Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro allEDIT - Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura, objavljen 31. oujka 2016, na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020. godine.

6. NEPOTIVANJE NA?ELA EKONOMI?NOSTI I U?INKOVITOSTI. Zahvaljuju?i financijskim sredstvima talijanske drave, razne Zajednice Talijana raspolau s funkcionalnim sjeditima prilago?enim potrebama za obavljanje drutveno-kulturnih i drugih aktivnosti. U nekim slu?ajevima, na?ini kupnje i obnove nekretnina nisu ispotovali na?ela ekonomi?nosti i u?inkovitosti administrativnog djelovanja. Kao primjer, navode se podaci koji se odnose na kupnju i obnovu sjedita Zajednice Talijana u Viinadi, op?ini u unutranjosti Istre s 1.155 stanovnika, od kojih je 90 na posljednjem popisu stanovnitva izjavilo da im je talijanski maternji jezik, dok udruga ima 227 ?lanova. Nekretnina, kupljena 2001. za 56.519,91 eura, a sve?ano otvorena 5. prosinca 2014., ima unutarnju povrinu od 216 m2 i vanjsku povrinu od 275 m2, to jest ukupno 491 m2. Za radove na obnovi utroen je iznos od 828.749,61 eura, od ?ega je 489.092,82 eura financiralo Narodno sveu?ilite u Trstu, a 339.656,79 eura Talijanska unija iz Rijeke. Na namjetaj i opremu potroeno je 72.836,39 eura. Sveukupno, zahvat je kotao 958.105,91 eura. Stoga, troak obnove prosje?no se moe procijeniti na 1.687,88 eura po m2, dok se ukupni troak zahvata procjenjuje na 4.220,73 eura za svakog ?lana Zajednice Talijana, odnosno 10.645,62 eura za svakog stanovnika kojemu je talijanski maternji jezik. Postoje i drugi sli?ni slu?ajevi, poput sljede?ih: -kupnja i obnova sjedita (Pala?a Pretorio) Zajednice Talijana u Cresu koja je uklju?ivala ulaganje iznad milijun eura, u osnovi 612 m2 za potrebe 241 ?lana Zajednice (uz ukupan troak koji se moe procijeniti na vie od 4.150,00 eura za svakog ?lana); -kupnja i obnova sjedita (Katel Bembo) Zajednice Talijana u Balama, a koji zahvat je uklju?ivao ulaganje ve?e od 2 milijuna eura, u ovom slu?aju radi se od 800 m2 za potrebe 425 ?lanova Zajednice (uz ukupan troak koji se procjenjuje na vie od 4.706,00 eura za svakog ?lana). Suprotno tome, najve?a Zajednica Talijana sa 7.220 ?lanova, Zajednica Talijana u Rijeci, i dalje nema sjedite i mora godinje pla?ati najam u iznosu od 17.000,00 eura. Iz gore prikazanih slu?ajeva vidljiv je nedovoljan ili manjkav nadzor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveu?ilita u Trstu. Nadzor je predvi?en i primjenjivim zakonodavstvom, s ciljem da se usmjeri na dva razli?ita, ali povezana podru?ja: pravilnost upravljanja javnim sredstvima i djelotvornost zahvata/intervencija radi u?inkovite zatite talijanske manjine. Pokazalo se da je takva kontrola ograni?ena samo na provjeru kona?nih stanja tokova prihoda, rashoda i zaliha, a ne i na u?inkovitost ulaganja.

Datum objave na Facebook: 25. kolovoza 2020.

7. KRENJA TALIJANSKOG ZAKONA. Zakon 73/2001, uz produenje i refinanciranje izdvajanja u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj iz Zakona 19/1991, utvr?uje da se ta dodjela sredstava regulira konvencijom (sporazumom) izme?u Ministarstva vanjskih poslova, Talijanske unije iz Rijeke i Narodnog sveu?ilita u Trsta, za intervencije u podru?ju obrazovanja, kulture, informiranja kao i, do najvie 20% godinjeg izdvajanja, na drutveno-ekonomskom podru?ju. Cilj kojem se tei, kao to je objanjeno u ilustrativnom izvje?u Zakona 73/2001, bio je i jest zatita povijesne, kulturne i gospodarske batine talijanske manjine na podru?jima koji su ustupljeni bivoj Jugoslaviji, ja?aju?i tako njenu pregovara?ku mo? u odnosu na slovenske i hrvatske vlasti. U tehni?ko-financijskom izvje?u istog zakona izri?ito je nazna?eno da ?e sredstva biti namijenjena za podrku kolskoj mrei, kao i za onu kulturnih institucija talijanske manjine te da, iako u to vrijeme nije bilo mogu?e pruiti detaljne informacije o na?inu koritenja dodijeljenih sredstava, no vrsta intervencija bit ?e podijeljena u dvije kategorije: a) kupnja, obnova i opremanje sjedita Zajednica (kojih je vie od 43 u istarskoj regiji), kolskih zgrada, kao i nekretnina namijenjenih za kulturne institucije manjine; b) doprinosi i potpore za realizaciju studija, istraivanja i analiza biti ?e dodijeljeni zajedni?kim institucijama, subjektima i institutima iste manjine. Brojni od financiranih projekata nisu uklju?eni u nijednu od gore spomenutih dviju vrsta predvi?enih Zakonom, tj. radi se o projektima koji nisu u skladu s odredbama Zakona, poput ovih navedenih u nastavku: 1. projekt u korist TV Kopra-Capodistria, koji se odnosi na digitalno emitiranje talijanskih programa RTV Slovenije, u iznosu od 149.000,00 eura, jer financiranje nije namijenjeno subjektu ili instituciji ili emiteru manjine, ve? ono djeluje u sklopu dravne RTV Slovenije; 2. projekt Kulturni doga?aji u iznosu od 84.400,00 eura, budu?i da se financiranje odnosi na doga?aje koje organiziraju diplomatsko-konzularna predstavnitva Italije u Sloveniji i Hrvatskoj, a ne talijanska manjina; 3. projekt Okupljanje Talijanske nacionalne zajednice u iznosu od 130 924,00 eura, jer to nije bio skup manjine, ve? nastup Renza Arborea i Talijanskog orkestra (odran 5. rujna 2015. u Pulskoj Areni), besplatno ponu?en pripadnicima talijanske manjine i svim gra?anima, i kao takav ne moe se podvesti pod studije, istraivanja i analize; 4. projekt IRCI (Regionalni zavod za istarsko-rije?ku-dalmatinsku kulturu iz Trsta) s doprinosom od 30 000,00 eura za zatitu groblja, budu?i da institut sa sjeditem u Trstu i koji pripada Regiji Friuli Venezia Giulia, nije manjinski subjekt i stoga ne spada u vrste i tipologije utvr?ene Zakonom, tim vie to isti dobiva godinju financijsku potporu na temelju Zakona 72/2001; 5. izdvajanje u iznosu od 149.372,00 eura za dovretak Muzeja egzodusa u korist IRCI-a iz Trsta; 6. izdvajanje u iznosu od 149.973,00 eura za obnovu sjedita Narodnog sveu?ilita u Trstu; 7. izdvajanje u iznosu od 83.160,00 eura udruzi iz Pordenonea Cielo Terra Mare za izradu dokumentarnih filmova o Talijanskoj nacionalnoj zajednici u Istri, Dalmaciji i Crnoj Gori; itd.

Biljeka.

Kao informaciju i primjer isti?em tekstove: Renzo Arbore come testimonial della campagna elettorale del deputato Furio Radin a spese della Direzione generale per lUnione Europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e pertanto violando la Legge n. 73/2001 - Renzo Arbore kao svjedo?anstvo o predizbornoj kampanji zastupnika Furia Radina na troak Generalne uprave za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, ?ime se kri Zakon br. 73/2001, objavljen 2. rujna 2015. na mojoj web stranici; Unione Italiana: per lAssociazione Cielo Terra Mare di Pordenone ben 108.160,00 euro! - Talijanska unija: 108.160,00 eura za udrugu iz Pordenonea 'Cielo Terra Mare!, objavljen 12. travnja 2011. na mojoj web stranici .

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

8. OZBILJNA MANJKAVOST (NEISPUNJENA OBAVEZA) TALIJANSKE UNIJE. Dana 31. prosinca 2012. talijansko Ministarstvo vanjskih poslova uplatilo je Talijanskoj uniji iznos od 281.818,28 eura radi dodjele kumulativnih i pojedina?nih bonusa za kupnju knjiga (borse libro) u Italiji u korist oko 2.000 korisnika, u skladu s Konvencijama izme?u Ministarstva vanjskih poslova i Talijanske unije za 2008. i 2009. godinu. Dodijeljeni iznos ostao je neiskoriten vie od dvije godine na bankovnom ra?unu Talijanske unije, a njena je Skuptina 26. velja?e 2015. odobrila preusmjeravanje 256.508,29 eura od navedenog iznosa Novinsko-izdava?koj ustanovi EDIT iz Rijeke. Preraspodjela sredstava je zatim odobrena 31. oujka 2015. godine od strane Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. Dakle, Talijanska unija nije provela programe rada i financijske planove za 2008. i 2009., koje je odobrila Skuptina, njezino najvie predstavni?ko i odlu?uju?e tijelo, te je tako?er postupila u suprotnosti s Konvencijama koje utvr?uju da samo u slu?aju nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti provo?enja inicijative predvi?ene ovom ili prethodnim Konvencijama, tijelo odgovorno za provedbu intervencije (u ovom slu?aju Talijanska unija) ?e odmah obavijestiti talijansko Ministarstvo vanjskih poslova koje ?e, putem Koordinacijskog odbora, istraiti -u svrhu eventualnog odobrenja- razli?ite mogu?nosti predloene za koritenje sredstava. U ovom slu?aju do preraspodjele (preusmjeravanja sredstava) nije dolo zbog nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti dodjele bonusa za kupnju knjiga (borse libro). Stoga se takvo ponaanje smatra neopravdanim, jer proizlazi iz o?igledne nekorektnosti i zaobilaenja pravila od strane Talijanske unije, koja je tako prekrila prava oko 2.000 korisnika od 2008. do danas, za svaku pojedinu godinu, 13 uzastopnih godina. Zaklju?uje se da je Talijanska unija radije dodijelila ta sredstva EDIT-u, tvrde?i da je to u?injeno za prijevod i tiskanje kolskih udbenika -to ne odgovara ?injenicama, budu?i da EDIT-u za ovu istu svrhu financijska sredstva osigurava hrvatsko Ministarstvo obrazovanja, s izuzetkom potpore za 2013. koja im nije dodijeljena jer EDIT nije dostavio izvjetaj o utroku sredstava za prethodnu 2012. godinu. Dana 9. oujka 2015. podnio sam albu Odboru jamaca, za albe i nadzor Talijanske unije, koji je 18. oujka 2015., nakon to je pregledao dokumentaciju i miljenje odvjetnika Talijanske unije, odbio albu bez ikakvog pismenog obrazloenja.

Biljeka.

U vezi s tim, isti?em sljede?e tekstove: Dal 2010 al 2015 lEDIT ha ricevuto 15.436.657,62 euro dai contribuenti italiani, croati e sloveni - Od 2010. do 2015. EDIT je dobio 15.436.657,62 eura od talijanskih, hrvatskih i slovenskih poreznih obveznika, objavljen 15. svibnja 2016. na mojoj web stranici; -Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro allEDIT - Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura, objavljen 31. oujka 2016. na mojoj web stranici; -La Voce del Popolo: il 39,1% della tiratura lanno mandato al macero! Le 244.422 copie comportano una spesa ingiustificata di 240.562,76 euro lanno - La Voce del Popolo: 39,1% godinjeg tiraa alje se na unitenje! 244.422 primjerka uklju?uju neopravdani izdatak od 240.562,76 eura godinje, objavljen 23. oujka 2016. na mojoj web stranici; -Lirresponsabile inadempienza del Presidente e della sua Giunta esecutiva - Neodgovorna manjkavost predsjednika i njegovog Izvrnog odbora, tekst koji sam tada poslao Odboru jamaca, za albe i nadzor Talijanske unije i objavio 10. oujka 2015. na svojoj web stranici; -itd.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020.

9. KRENJA KONVENCIJA. Konvencije izme?u Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije u Rijeci i Narodnog sveu?ilita u Trstu, koje se potpisuju svake godine, predvi?aju da u slu?aju nastale i utvr?ene nemogu?nosti provedbe inicijative koja je ve? financirana, tijelo odgovorno za provedbu projekta (Talijanska unija iz Rijeke ili Narodno sveu?ilite u Trstu) duno je odmah izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje radi autorizacije nove raspodjele sredstava, takozvane preraspodjele (ridestinazione). Preraspodjela je uobi?ajena praksa Talijanske unije, kao to je uobi?ajena praksa i izostavljanje pravodobnog zahtjeva Ministarstvu radi preraspodjele, to dovodi do nakupljanja likvidnosti, ponekad znatne, na bankovnim ra?unima iste Talijanske unije. Na primjer, prema Financijskom izvjetaju talijanske dravne uprave za 2010., a posebno prema zavrnom ra?unu Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, stavka izdataka za inicijative u korist talijanske manjine u bivoj Jugoslaviji zabiljeila je rashode u iznosu od 2.187.214,20 eura i neutroena sredstva u iznosu od 8.118.085,22 eura. Radi se o neobi?nom gomilanju financijskih sredstava tijekom godina prema Zakonu 73/2001, to jest o sredstvima koja su podlona naknadnim preraspodjelama, ?ak iako u nekim slu?ajevima nisu nastale nemogu?nosti provo?enja prethodno odobrenih intervencija. Koordinacijski odbor, 27. sije?nja 2011., odobrio je preraspodjelu nepotroenih sredstava koja se odnose na Konvencije 1999.-2008., a koja se odnosila na ?ak 22 intervencije, u ukupnom iznosu od 7.326.841,87 eura. Treba istaknuti da se praksa preraspodjele, koja je Konvencijama predvi?ena kao izvanredna i koja je, kao to je ve? spomenuto, postala uobi?ajena, primjenjuje se i retroaktivno, na ugovore iz prethodnih godina koji su ostali bez tada predvi?enog odobrenja Ministarstva, to je u mnogim slu?ajevima dovelo do nakupljanja sredstava -?ak i u nedostatku nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti provo?enja inicijativa- a koje je odobrio Koordinacijski odbor (tj. Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje - Generalna uprava za zemlje Europe), dakle kre?i odnosne pojedina?ne godinje Konvencije izme?u Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveu?ilita u Trstu. Valja napomenuti da je od 31. svibnja 2011. do 31. prosinca 2012. na taj na?in ispla?eno otprilike 10.500.000,00 eura, tako nagomilanih sredstva koja su Talijanskoj uniji omogu?ili nenormalnu mo? potronje. Navedeno otkriva sustavni propust nadzora Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, a tome treba dodati i nedostatak provjera vezanih za fond za upravljanje a u svezi nerealiziranih projekata. Od 2010. nadalje, Konvencije predvi?aju paualni fond od 10% od ukupnog iznosa odobrenog projekta, kako bi se pokrili trokovi upravljanja za njegovu provedbu. Prethodno je za dobivanje tih sredstava bilo potrebno podnijeti posebno financijsko izvje?ivanje. Tako?er za fond za upravljanje, kao i za preraspodjele, nova odredba primijenjena je retroaktivno, ?ime su uklonjeni nadzori Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. O trokovima iz fonda za upravljanje samostalno odlu?uju Talijanska unija i Narodno sveu?ilite u Trstu, ?ak i ako se sredstva odnose na nerealizirane projekte ili projekte iz preraspodjela, a po tom pitanju ne postoje provjere Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

10. ZASTUPNIK FURIO RADIN PODRAVA VLADU KOJA NE POTUJE UGOVOR IZME?U REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA. Dana 18. prosinca 2019. godine, dostavio sam Vladi obavijest o neispravnoj uporabi naziva Grada i naselja Rovinj-Rovigno, odnosno uporabi protivnoj Ustavu i zakonu (konkretno o uporabi samo hrvatske ina?ice Rovinj, bez talijanske ina?ice Rovigno), od strane trgova?kih drutava u nazivima njihovih poslovnih objekata te podnio zahtjev za poduzimanje mjera za zakonito postupanje, odnosno da se neposredno naloi primjena Ustava i zakona na podru?ju jedinice lokalne samouprave koja je Statutom propisala ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika i na?ine ostvarivanja na?ela dvojezi?nosti. Obavijest i zahtjev s obrazloenjem dostavio sam i, na znanje, na talijanskom jeziku, Ministarstvu vanjskih poslova i me?unarodne suradnje Talijanske Republike. Nakon toga dostavio sam trinaest pournica (i to dana 23. velja?e, 27. oujka, 26. travnja, 8. svibnja, 24. svibnja, 31. svibnja, 3. lipnja, 12. lipnja, 18. lipnja, 26. lipnja, 2. srpnja, 9. srpnja i 16. srpnja 2020.) uz zamolbu da se Vlada Republike Hrvatske o istima o?ituje. Nakon sedam mjeseci, dana 20. srpnja 2020. godine, zaprimio sam odgovor Ministarstva uprave, to jest ministra dr. sc. Ivana Malenice (dopis je datiran 15. srpnja 2020., u prilogu). U odgovoru se navode zakonske odredbe na koje se i ja pozivam u svom zahtjevu, ali se ne spominje Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, a pogotovo njegov ?lanak 2., koji glasi: Republika Hrvatska obvezuje se jam?iti potovanje prava talijanske manjine ste?enih na temelju me?unarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka drave prednice na podru?ju Republike Hrvatske, kao i potovanje novih prava talijanske manjine sadranih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske. U unutarnjem pravnom poretku drave prednice na podru?ju Republike Hrvatske, bila je propisana potpuna primjena na?ela dvojezi?nosti (ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika) izri?ito i od strane privatnih poslodavaca na podru?ju Rovinja-Rovigno. U odgovoru Ministarstva uprave, na kraju, se tvrdi da u konkretnom slu?aju predstavka se odnosi na nazive objekata u vlasnitvu trgova?kih drutava, a koji nazivi ne sadre naziv Grada, odnosno Rovinj-Rovigno te da slijedom citiranih odredbi ... nema pravnog osnova, odnosno uporita za izneseno stajalite u predmetnoj predstavci, prema kojem bi u konkretnom slu?aju postojala obveza koritenja zakonom utvr?enog slubenog naziva Grada u nazivima objekata u vlasnitvu trgova?kih drutava. Navedena obaveza proizlazi upravo iz ?lanka 2. Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina koji, u skladu s ?lankom 141. Ustava Republike Hrvatske, kao me?unarodni ugovor koji je sklopljen i potvr?en u skladu s Ustavom i objavljen, a koji je na snazi, ?ini dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona, a njegove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na na?in koji su u njemu utvr?eni, ili suglasno op?im pravilima me?unarodnog prava. Ukratko, stav Ministarstva uprave nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o potvr?ivanju Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakonom o podru?jima upanija, gradova i op?ina u Republici Hrvatskoj i Statutom Grada Rovinja-Rovigno. Napominje se da od 2003. godine zastupnik talijanske manjine u Hrvatskom saboru, uz bezuvjetnu podrku Talijanske unije sa sjeditem u Rijeci, podupire hrvatske Vlade koje nisu potivale i provodile Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina. Utvr?uje se i osu?uje da je talijanska nacionalna zajednica kanjena od stupanja na snagu Ugovora 1998. do danas, to jest ve? 22 godine za redom (budu?i da do danas Ugovor nije proveden, primijenjen, realiziran) a odgovornost za neprimjenjivanje Ugovora snose stranke potpisnice, Hrvatska i Italija (posebno Ministarstva vanjskih poslova Italije i Hrvatske), i rukovodstvo koje zastupa (pretendira zastupati, jer postie slab izborni konsenzus i, posljedi?no, oskudan da bi mogli zastupati) manjinu, to jest zastupnik na zajam?eno mjesto u Hrvatskom saboru i ?elnici Talijanske unije u Rijeci.

Datum objave na Facebook-u: 19. kolovoza 2020.

11. NEKRETNINA U BUJAMA. 1996. godine, u korist Talijanske osnovne kole iz Buja (?iji je osniva? i vlasnik bilo hrvatsko Ministarstvo obrazovanja i porta do 29. studenoga 2001., a od tada je Istarska upanija), Talijanska unija sa sjeditem u Rijeci je kupila nekretninu (katastarska ?estica br.553, zgrada od 611 m2, za iznos od 249.965,14 eura), je platila pripadaju?e poreze (u iznosu od 14.963,90 eura) i kupila je hotelsku opremu (za iznos od 17.817,40 eura) od trgova?kog drutva Digitron iz Buja. Stoga je, zahvaljuju?i talijanskim poreznim obveznicima, utroen iznos od 282.746,44 eura za nekretninu koju (osim razdoblja u kojem ju je kola koristila tijekom izgradnje nove Talijanske osnovne kole u Bujama, koja je sve?ano otvorena 2005.) od tada do danas, koristi proizvo?a? vina (u po?etku su se donji katovi koristili kao podrum) koji ju sada u potpunosti zauzima i to besplatno (na osnovu dostupnih neslubenih podataka). Spontano, name?e se pitanje: predstavnici vlasnika (Talijanske unije iz Rijeke), primatelja (Talijanske osnovne kole iz Buja), financijera (talijanske drave, tj. Ministarstva vanjskih poslova i Narodnog sveu?ilita u Trstu) i revizori koje su oni imenovali, i svi oni zajedno koji su vrlo dobro pla?eni, zahvaljuju?i poreznim obveznicima, to su do danas u?inili po tom pitanju, osim to su postupili s nemarom, nepanjom, neodgovorno?u?

Datum objave na Facebook-u: 3. rujna 2020.

12. DOPIS KOJI DE FACTO JE PRIZNAVANJE KRIVICE. Dana 15. studenoga 2016. (klasa: 910-01/2016-209/1, urbroj: 2170-67-05-16-64), tadanji predsjednik Izvrnog odbora Talijanske unije, Maurizio Tremul, dostavio je dopis Zajednici Talijana Bale u vezi s financijskim izvjetajima i ra?unovodstvenom dokumentacijom. U dopisu, izme?u ostalog (u to?kama 4. i 5.), je navedeno da je Talijanska unija uplatila Zajednici Talijana Bale tri godinja financijska iznosa iz fondova neutroenih sredstava, i to: -15. oujka 2012. iznos od 127.114,48 kuna (16.948,60 eura); -1. velja?e 2013. iznos od 129.676,27 kuna (17.290,17 eura) i -6. velja?e 2014. iznos od 130.531,01 kuna (17.404,14 eura), odnosno sveukupno 387.321,76 kuna (51.642,91 eura). Iako su ti iznosi upla?eni Zajednici Talijana Bale vie od dvije i pol godine prije, do tada je Zajednica Talijana Bale (s redovnim fakturama) podnijela financijski izvjetaj u iznosu od samo 64.171,72 kuna (8.556,23 eura), a Talijanskoj uniji su nedostajale razne fakture i (iz)ra?uni. Iz dopisa Maurizija Tremula razvidno je da Talijanska unija nije potivala odluke koje je prethodno donijela, pa ?ak ni one Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. U slu?aju Zajednice Talijana Bale, Talijanska unija nastavila joj je dodjeljivati/upla?ivati financijska sredstva, iako potonja nije izvjetavala o prethodno primljenim financijskim sredstvima; i do danas nastavlja primati financijska sredstva, ?ak i ako nije podnijela financijske izvjetaje (s dostavom faktura, ra?una ili druge prate?e ra?unovodstvene dokumentacije koja dokazuje nastale trokove) za sredstva primljena u 2012., 2013. i 2014. godini. S tim u vezi, mora se postaviti pitanje zato revizor, kojeg je imenovalo talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje radi provjere rada Talijanske unije, nije poduzeo nikakvu mjeru radi otklanjanja ove nepravilnosti. Pretpostavlja se da se navedeni problem, me?utim, nije odnosio samo na Zajednicu Talijana Bale. Vezano uz fondove neutroenih sredstava, valja napomenuti da je talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, 9. velja?e 2012. i 31. prosinca 2012. godine, Talijanskoj uniji uplatio iznos od 1.894.421,60 eura kao potporu institucionalnim aktivnostima Zajednica Talijana. Nadalje, valja napomenuti da u odlukama tadanjeg Izvrnog odbora, zaduene i odgovorne osobe za upravljanje navedenim fondovima neutroenih sredstava bile su ?lanica izvrnog tijela i odgovorna osoba za sektor Koordinacija Zajednica Talijana", Rosanna Bern (tada tako?er i predsjednica Zajednice Talijana Bale) i tajnik Izvrnog odbora, Marin Corva (dananji predsjednik Izvrnog odbora), dok je glavna tajnica uprave bila Christiana Babi? (sadanja glavna urednica dnevnih novina La Voce del Popolo"), a predsjednici Talijanske unije bili su Furio Radin i Maurizio Tremul. Jednostavno re?eno, Maurizio Tremul i Furio Radin iskoristili su gotovo 2 milijuna eura iz fondova neutroenih sredstava uz odobrenje talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje a kako bi ih raspodijelili Zajednicama Talijana. Sve je u?injeno prije unutarnjih izbora Talijanske unije koji su odrani 29. lipnja 2014. Rukovodstva Zajednica Talijana bila su oduevljena, jer su pored redovnih sredstava iskoristili dodatna 2 milijuna eura za svoje unutarnje potrebe, zajedni?ke i kolektivne i / ili osobne i posebne potrebe. Stoga, dopis Maurizia Tremula otkriva loe upravljanje talijanskim financijskim resursima od strane vodstva Talijanske unije. Dopis de facto priznavanje je krivnje. I ovaj na?in upravljanja sredstvima od strane Maurizija Tremula i Furia Radina (tj. uz njihov nedostatak nadziranja prema Zajednicama Talijana i onima koji ih podravaju na izborima) tako?er dovodi do nepravilnosti ili bolje re?eno do loeg upravljanja (u Balama kao i ranije u EDIT-u). Vjerojatno postoje i drugi slu?ajevi ove vrste, ali s istima nismo upoznati jer svi ute, a pogotovo oni koji imaju neku osobnu korist. Zaklju?no, ako je financijer, talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, malo zainteresiran za gore navedeno, onda nam jednostavno preostaje samo da sve zapiemo za potomstvo.

Datum objave na Facebook-u: 23. rujna 2020.

Ažurirano Ponedjeljak, 28 Rujan 2020 19:30
 
hrvatskiitaliano

Plakati

Vox populi

Web stranica je nezavisna,u stalnoj nadopuni i podlona jeproirenju. Web site je slobodan, besplatan i na raspolaganju svima onima koji ele objavitivlastita stajalita i miljenja koja naalost ne nailaze na pozitivan ishod od strane sredstava javnog priop?avanjakoji su prisutni na istarsko-kvarnerskom podru?ju.

Miljenja, prijedloge, ideje, osvrte moetedostaviti na e-mail :

voxpopuli@silvanozilli.com

Get the Flash Player to see this player.