Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke Stampa
Scritto da Zilli   
Lunedì 10 Febbraio 2014 07:10
Rukovodstva EDIT-a i Talijanske unije trebala bi podnijeti neopozive ostavke

Državni ured za reviziju - Područni ured Rijeka obavio je financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Novinsko-izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke za 2012. godinu. Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 9. srpnja do 20. studenoga 2013. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji, datirano 20. studenoga 2013., objavljeno je na internetskoj stranici Državnog ureda za reviziju (vidi: http://www.revizija.hr/izvjesca/2013-rr-2013/03-neprofitne-organizacije/02-druge-neprofitne-organizacije/novinsko-izdavacka-ustanova-edit-rijeka.pdf). Iz Izvješća (22. stranice) želimo istaknuti samo neke tvrdnje i činjenice, nepravilnosti i nezakonitosti, kako bi o tim pojedinostima upoznali javnost. Stoga, slijede citati za koje smatramo da su jako interesantni:
-“koncem 2012. u Ustanovi je bilo 98 zaposlenika”;
-“financijski plan za 2012., donesen je u lipnju 2012., odnosno šest mjeseci nakon početka poslovne godine. Tijekom godine nisu donesene izmjene i dopune financijskog plana”; 
-“planiran je višak prihoda za 2012. u iznosu 1.523.000,00 kn, a ostvaren je manjak prihoda u iznosu 5.433.062,00 kn”; 
-“najznačajniji udjel imaju prihodi od donacija u iznosu 15.990.073,00 kn ili 70,0% i prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu 5.474.823,00 kn ili 24,0% ostvarenih prihoda”;
-“vrijednosno najznačajniji rashodi su ostvareni za rashode za zaposlene u iznosu 13.683.791,00 kn ili 48,4% i materijalne rashode u iznosu 11.672.680,00 kn ili 41,3% ukupno ostvarenih rashoda”;
-“drugi materijalni rashodi se odnose na troškove reprezentacije u iznosu 336.661,00 kn”;
-“u okviru drugih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na isplatu razlike plaća za razdoblje od 2007. do 2011. u iznosu 2.132.899,00 kn”;
-“nedospjela naplata prihoda najvećim dijelom u iznosu 5.263.534,00 kn se odnose na potraživanja od Republike Italije koja su naplaćena u siječnju 2013., a priznata su u prihode 2012.”;
-“obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na sustav unutarnjih kontrola, djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode i potraživanja, te rashode i obveze”; 
-“Ustanova tijekom 2012. nije dostavila Hrvatskoj gospodarskoj komori izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu”, “Ustanova u svom mediju nije objavila podatke o ostvarenim ukupnim prihodima i prosječno prodanoj nakladi u protekloj godini”, a sve to “nije u skladu s odredbama članka 34. stavka 1. i 3. Zakona o medijima”;
-“Ustanova nije podnijela prijavu za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 80. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima”;
-“Ustanova izdaje četiri javna glasila (medija). Statut svakog pojedinog medija nije donesen, što nije u skladu s odredbom članka 26. Zakona o medijima i članka 31. Statuta”;
-“financijskim planom su prihodi planirani u iznosu 26.093.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 22.831.454,00 kn, što je za 3.261.546,00 ili 12,5% manje od plana. Rashodi su planirani u iznosu 24.570.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 28.264.516,00 kn što je za 3.694.516,00 kn ili 15,0% više od plana”;
-“Program rada i razvoja Ustanove nije donesen, što nije u skladu s odredbom članka 39. Statuta prema kojoj upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi programe rada i razvoja i prati njihovo izvršenje”;
-“financijski izvještaji su dostavljeni Državnom uredu za reviziju u srpnju 2013., odnosno četiri mjeseca nakon zakonskog roka”, a što “nije u skladu sa člankom 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija”;
-“preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 21.148.847,00 kn” ... (omissis) ... “U 2010. iz proračuna Republike Italije su dobivena sredstva u iznosu 23.619.391,00 kn za financiranje troškova izdavanja dnevnih novina za razdoblje od 2003. do 2006., te je za 2010. ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 21.943.911,00 kn. Upravno vijeće je u veljači 2011. donijelo odluku da se spomenuta sredstva koriste za izvršenje djelatnosti Ustanove, bez navođenja programa i aktivnosti koje se planiraju financirati iz dobivenih sredstava. Navedenim sredstvima je pokrivan manjak prihoda nad rashodima za 2009. i 2012. te koncem 2012. raspoloživa sredstva iznose 15.715.785,00 kn, od čega je dio sredstava u iznosu 7.103.650,00 kn oročen kod dvije poslovne banke uz kamatnu stopu 4,0% odnosno 4,5% godišnje. Prihodi od kamata su ostvareni u iznosu 552.401,00 kn. Ustanova je trebala donijeti program rada te trošiti sredstva za namjenu za koju su dobivena, odnosno za unaprjeđenje djelatnosti Ustanove”;
-“upravno vijeće nije dostavilo osnivaču (Talijanskoj uniji) godišnji izvještaj, završni račun i financijski plan, iako je bilo u obvezi prema odredbi članka 39. Statuta” (a što je učinjeno koncem rujna 2013.); 
-“koncem 2012. u poslovnim knjigama su iskazana potraživanja za zaposlene u iznosu 445.237,00 kn, a odnose se na predujmove za službena putovanja u iznosu 93.418,00 kn, te druga potraživanja u iznosu 351.819,00 kn. Predujmovi su isplaćeni zaposlenima za službena putovanja obavljena u razdoblju od 2007. do 2012. Dio predujmova nije pravdan vjerodostojnim ispravama (računima i putnim nalozima). Do vremena obavljanja revizije (rujan 2013.), vraćeni su predujmovi za službena putovanja u iznosu 47.759,00, dok 45.659,00 kn nije vraćeno. Druga potraživanja se najvećim dijelom odnose na potraživanja iz 2011. i 2012. za korištenje dvije kreditne kartice odgovorne osobe (ravnatelja) u iznosu 333.586,00 kn. Odluka o korištenju kreditnih kartica nije donesena. Korištenje kreditnih kartica najvećim dijelom nije pravdano vjerodostojnom dokumentacijom (računima). Ustanova je platila obveze vezane uz troškove nastale korištenjem kreditnih kartica. Prema specifikaciji troškova, kreditne kartice su korištene u osobne svrhe (podizanje gotovine na bankomatima i neopravdani računi). Do vremena obavljanja revizije (rujan 2013.), vraćeno je 44.266,00 kn, dok 289.320,00 kn nije vraćeno. S obzirom da se predujmovi za službena putovanja i troškovi nastali najvećim dijelom korištenjem kreditnim karticama ne pravdaju vjerodostojnim ispravama, isplaćeni su i evidentirani kao beskamatne pozajmice, a do vremena obavljanja revizije ukupno neopravdane isplate su iznosile 334.979,00 kn. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 9. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, prema kojima se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama”;
-“prema odredbi članka 39. Statuta, upravno vijeće kod usvajanja financijskih izvještaja za 2012. je bilo u obvezi dati mišljenje u vezi potraživanja prema zaposlenima za isplaćene predujmove i korištenje kreditnih kartica, što nije učinjeno”; 
-“u siječnju 2009. na temelju rješenja Porezne uprave, osobni dug ravnatelja (porezni dug) plaćen je sa žiro računa Ustanove u iznosu 87.891,00 kn. Navedeni iznos je evidentiran na računima potraživanja za zaposlene. Prema poslovnim knjigama i obračunu plaća, tijekom 2011. je vraćeno 24.691,00 kn, a u 2012. je vraćeno 63.200,00 kn, čime je glavnica duga podmirena. Financijska sredstva je potrebno koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom, programom rada i financijskim planom, a ne za osobne potrebe”; 
-“rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 12.255.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 15.816.690,00 kn (uključujući rashode za isplatu razlike plaća), što je za 3.561.690,00 kn ili 29,1% više od plana. Čine 56,0% ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi za isplatu razlike plaća nisu planirani financijskim planom, a ostvareni su u iznosu 2.132.899,00 kn”; 
-“utvrđeno je da glavni urednici imaju najniži predviđeni stupanj stručne spreme (SSS), kao i 20 novinara (64,5% od zaposlenih novinara) ima najniži predviđeni stupanj stručne spreme, a od deset voditelja sektora osam ih ima najniži predviđeni stupanj stručne spreme. Revizijom je utvrđeno da je za radno mjesto voditelj sektora od planiranih pet popunjeno deset, za radno mjesto novinar urednik od planiranih četiri popunjeno jedanaest, radno mjesto novinar-suradnik od planiranih osam popunjeno deset, radno mjesto grafički urednik-dizajner od planirana dva popunjeno pet, a za radno mjesto referent prodaje od planiranog jednog popunjena četiri radna mjesta. Također, u sistematizaciji radnih mjesta ne postoji radno mjesto voditelj odsjeka za fotografske djelatnosti, za što je pored plaće isplaćivana i naknada. Stvarno stanje i struktura zaposlenih nije u potpunosti usklađena sa sistematizacijom”; 
-“utvrđeno je da su pojedinim zaposlenicima isplaćene veće naknade od osnovne plaće utvrđene odredbama Pravilnika o plaćama. Rashodi za isplatu stimulacija su ostvareni u iznosu 2.302.321,00 kn. Tijekom cijele godine je, svim zaposlenicima bez odluka upravnog vijeća, na osnovnu plaću isplaćivana stimulacija u visini 35,0%. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 9. Pravilnika o plaćama Ustanove, prema kojoj o grupnoj stimulaciji od 11,0% do 40,0% odlučuje upravno vijeće” ... (omissis) ... “Za 2012., stimulacija je isplaćivana u bruto iznosu od 4.658,00 kn do 34.414,00 kn po zaposleniku”;
-“u 2012. zaposlenicima su isplaćene naknade za posebne radne zadatke u iznosu 1.311.103,00 kn”;
-“ostale jednokratne naknade su isplaćene zaposlenima prema odlukama ravnatelja u pojedinačnim neto iznosima od 3.040,00 kn do 10.000,00 kn. Iz dokumentacije nije vidljivo koje su radne zadatke zaposlenici obavili i u koje vrijeme te kako je određena naknada”;
-“u 2012. svim zaposlenima je isplaćena razlika plaće za razdoblje od 2007. do 2011. u iznosu 2.132.899,00 kn, dok je za 2012. razlika isplaćena u siječnju 2013. u iznosu 290.939,00 kn. Odlukom ravnatelja iz prosinca 2012. je utvrđeno da je na zahtjev sindikata novinara Ustanove, obavljena provjera načina obračuna plaća u vrijeme kada je zaposlenik na godišnjem odmoru, za vrijeme državnog blagdana te plaćenog dopusta. Utvrđeno je da je u razdoblju od 2007. do 2012., za vrijeme korištenja godišnjeg odmora svim zaposlenicima isplaćena naknada plaće u visini plaće primjenjujući satnicu tekućeg mjeseca uvećano za naknade za minuli rad i stimulacije, dok je prema odredbama Pravilnika o plaćama trebala biti u visini plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Najveća isplaćena ukupna razlika iznosi 69.496,00 kn neto. U tijeku revizije je utvrđeno da je pojedinim zaposlenicima u vrijeme korištenja godišnjeg odmora isplaćivana naknada plaće u visini plaće isplaćene u prethodnom mjesecu, a pojedinim u visini plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Navedeni obračun primjenjuje se i u 2013. Pojedinim zaposlenicima plaća je isplaćena u većim iznosima od prosječne plaće u zadnja tri mjeseca (primjerice prosječna plaća jednog zaposlenika u posljednja tri mjeseca je iznosila 16.392,00 kn, a u vrijeme kad je koristio godišnji odmor je isplaćeno 23.487,00 kn neto, drugog zaposlenika 16.623,00 kn, a isplaćeno je 21.273,00 kn, trećeg zaposlenika 4.352,00 kn, a isplaćeno je 6.935,00 kn). Navedeno nije u skladu s odredbom članka 12. Pravilnika o plaćama iz 1999. i izmjena iz 2005. prema kojoj, zaposleniku za vrijeme korištenja godišnjeg odmora pripada naknada plaće u visini njegove plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca”;
-“s obzirom da financijskim planom isplata razlike plaća nije planirana, upravno vijeće je trebalo odobriti isplatu”;
-“u Ustanovi se kronološki ne vode evidencije o određenim satima i poslovima po svakom pojedinom ugovoru te se ne može utvrditi jesu li poslovi stvarno obavljeni”. 
Sve gore navedeno utjecalo je na izražavanje “uvjetnog mišljenja” od strane Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda Rijeka.
Pitamo se: zar na temelju navedenih utvrđenih činjenica rezultat rada Državnog ureda za reviziju je izražavanje “uvjetnog mišljenja”? Zar na osnovu svih navedenih činjenica Državni ured za reviziju nije trebao po službenoj dužnosti prijaviti nadležnim organima utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju? Zar je u ovoj državi sasvim normalno da nakon utvrđenih i navedenih nepravilnosti i nezakonitosti ravnatelj, članovi upravnog vijeća i glavni urednici mogu i dalje obavljati svoje dužnosti kao da se ništa nije desilo? 
U rujnu 2013. godine, Novinsko-izdavačka ustanova EDIT iz Rijeke dostavila je svom osnivaču, Talijanskoj uniji, Financijske izvještaje za 2012. godinu. Izvršni odbor Talijanske unije je na svojoj sjednici održanoj 6. studenoga 2013. godine razmatralo i prihvatilo informaciju o Financijskim izvještajima Novinsko-izdavačke ustanove EDIT za 2012. godinu, te ih proslijedilo Skupštini Talijanske unije, koja će iste materijale razmatrati i prijedlog je da ih prihvati na svojoj sjednici sazvanoj za 12. veljače 2014. godine u Poreču. Naravno, u Financijskim izvještajima Novinsko-izdavačke ustanove EDIT za 2012. godinu nisu navedene nepravilnosti i nezakonitosti, niti je priloženo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji; a zašto i bi, kad za sve njih sve je u najnormalnijem i najboljem redu, naravno u skladu sa njihovim poimanjem zakonitog i propisanog poslovanja, a da ne govorimo o njihovom poimanju vrijednosti kao što su poštenje, transparentnost, pravda, dobronamjernost, itd. Postavlja se pitanje odgovornosti osnivača, Talijanske unije, i njenih predstavnika (Furia Radina, Floriane Bassanese Radin, Paola Demarina, Maurizia Tremula i Norme Zani), koji su informirani o svemu što se događa u Ustanovi i istu podržavaju. Očigledno je da pojedine osobe kada raspolažu sa previše novca (koncem 2011. u Ustanovi raspoloživa sredstva su iznosila 21.148.847,00 kn) gube prisebnost, zdrav razum. Očigledno je da nepravilnosti i nezakonitosti su postale svakodnevnica unutar Talijanske unije, stoga nije ni čudno da su prisutne i u njenim ustanovama.

Informativno, popis (su)odgovornih osoba koje bi trebale podnijeti neopozive ostavke: Silvio Forza kao ravnatelj Ustanove (od 2004. godine); članovi upravnog vijeća Ustanove, Roberto Battelli iz Kopra (predsjednik, a zastupnik je u slovenskom Parlamentu od 1990. godine), Fabrizio Radin iz Pule (potpredsjednik, a dugogodišnji je zamjenik gradonačelnika Pule i predsjednik Zajednice Talijana u Puli), Franco Palma iz Tara, Marianna Jelicich Buić iz Buja (potpredsjednica IDS-a), Maria Grazia Frank iz Rijeke i Ilaria Rocchi iz Rijeke; Errol Superina kao glavni urednik dnevnika “La Voce del Popolo” (od 2002. godine), Mario Simonovich kao glavni urednik časopisa “Panorama” (od 2000. godine), Tiziana Dabović kao glavni urednik mjesečnika za učenike “Arcobaleno” (od 2006. godine) i Corinna Gerbaz Giuliano kao glavni urednik književnog časopisa “La Battana” (od 2008. godine); predsjednici Talijanske unije, kao osnivača, Furio Radin (od 2006. godine, a obnaša dužnost saborskog zastupnika od 1992. godine), Floriana Bassanese Radin (od 2010. godine, a prethodno dogradonačelnica pa gradonačelnica i sada opet dogradonačelnica Grada Umaga) i Maurizio Tremul (od 1991. godine); Paolo Demarin kao potpredsjednik Skupštine Talijanske unije (a obnaša dužnost i zamjenika načelnika Općine Ližnjan) te Norma Zani kao odgovorna osoba resora za Izdavaštvo i informiranje Izvršnog odbora Talijanske unije. 

P.S. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje nezavisnog zastupnika za talijansku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru dr. sc. Furia Radina za 2012. godinu. Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 29. travnja do 15. listopada 2013. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji objavljeno je na internetskoj stranici Državnog ureda za reviziju (vidi: http://www.revizija.hr/izvjesca/2013-stranke-2012/02-nezavisni-zastupnici/01-dr.-sc.-furio-radin.pdf) i u istom se utvrđuje da koncem 2012. godine “višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 513.293,00 kn”.